Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

SEEtheSkills – Trajnostnostne energijske spretnosti v gradbeništvu: vidne, uporabne, potrjene

Angleški naslov: Sustainable EnErgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable - SEETHESKILLS


Vrsta: Obzorje 2020
Trajanje projekta: 36 mesecev, 1.6.2021 - 31.5.2024
Št. projekta: 101033743 (tema: LC-SC3-B4E-2-2020, razpis: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 predloženo za H2020-LC-SC3-EE-2020-2 / 10 Sep 2020)
Projektni konzorcij: 10 organizacij
Spletna stran projekta
: seetheskills.eu

Ta projektni predlog se sooča z izzivom energetsko učinkovite gradnje novih in prenove obstoječih stavb ter z delovanjem na tržni ravni za spodbujanje povpraševanja po predhodno razvitih in novih ali nadgrajenih energetskih spretnostih. Temelji na zamisli, da bi gradili na dobrih temeljih prejšnjih zgoraj navedenih ukrepov, ki so bili na nacionalni ravni zelo uspešni, da bi omogočili večjo prepoznavnost in dostopnost energetskih znanj in spretnosti ter njihovo vzajemno priznavanje v partnerskih državah z medsebojnim potrjevanjem na podlagi učnih rezultatov. Tako je cilj z novim pristopom 3V obravnavati neposredno spodbujanje povpraševanja po energetskih spretnostih v gradbeništvu z delovanjem na široki medregionalni ravni, da bi zagotovili enostavno prevzemanje rezultatov projekta ne le v partnerskih državah, temveč tudi zunaj njih z replikacijo v vsaj treh državah članicah. Pristop 3V se nanaša na: VIDLJIVOST znanj in spretnosti z vzpostavitvijo spletnega arhiva za registracijo znanj in spretnosti, tj. integriranega območja SEEtheSkills, da bi spretnosti postale vidne, dostopne in na voljo na medregionalni ravni, med projektnimi partnerji in širše; nato omogočanje medregionalnega navzkrižnega vrednotenja energetskih spretnosti z njihovo primerljivostjo na območju SEEtheSkills za upravljanje znanja in spretnosti ter s prenosom in replikacijo programov usposabljanja med projektnimi partnerji; kar bo kot končni rezultat povečalo VREDNOST spretnosti in obravnavalo njihovo povpraševanje na trgu na mednarodni in globalni ravni, kar se začne z izražanjem prednosti uporabe energetskih spretnosti pri doseganju trajnosti gradnje.

Splošni cilj projekta je: Izzivanje tržnega sprejemanja in ukrepanje v smeri spodbujanja povpraševanja po energetskih veščinah v gradbeništvu z novim pristopom 3V, da se podpre potreba po energetsko učinkoviti gradnji novih in prenovi obstoječih stavb.

O1 narediti znanja in spretnosti VIDNE v celotni vrednostni verigi v gradbenem sektorju z izvajanjem integriranega registra energetskih znanj in spretnosti kot medregijskega oblaka, ki temelji na dobrih praksah iz tekočih in nedavno zaključenih projektov, kar bo povečalo število usposobljenih gradbenih strokovnjakov in/ali delavcev;

O2 VALIDIRATI (POTRDITI) ustreznost znanj in spretnosti za standardizirano gradnjo EE in posege pri prenovi z usklajevanjem in izenačevanjem znanja in spretnosti ter njihovim povezovanjem z nacionalnimi in EU standardi kvalifikacij, da se zagotovi vzajemno priznavanje;

O3 poudariti VELJAVNOST znanj in spretnosti, da se spodbudi povpraševanje na trgu po energetskih znanjih in spretnostih na področju načrtovanja, gradnje in vzdrževanja stavb ter proizvodnje in vgradnje gradbenih materialov za EE.


Projektni bilteni

1. projektni bilten - september 2021
2. projektni bilten - januar 2022
3. projektni bilten - junij 2022
4. projektni bilten - december 2022
5. projektni bilten - marec 2023
6. projektni bilten - junij 2023
7. projektni bilten - december 2023

Ostalo gradivo:

Predstavitev dela na projektu v maju 2023 na konferenci FIEC - pdf