Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Zavezništvo sektorskih spretnosti za prenos znanja in spretnosti med gradbene profile zaposlenih v gradbeništvu - SKILLCO

angl.naslovSkills sector alliances for transfer of knowledge and skills of VET workforce in construction – SKILLCO

ČAS TRAJANJA PROJEKTA: večletni evropski projekt: 1. nov. 2016-31. jan 2020
ŠT. PROJEKTA: 575824-EPP-1-2016-1-SI- EPPKA2-SSA
URADNO SPLETNO MESTO PROJEKTAwww.skillco.eu

       

O projektu Skillco

Na GZS–ZGIGM je pripravila in vodila mednarodni panožni PIU projekt SKILLCO, ki se je izvajal v več državah članicah EU, in sicer Nemčiji, na Madžarskem in v Sloveniji in ostalih vključenih držav prek mreže FIEC. Tekom izvajanja projekta so bile identificirane 4 najpogostejše manjkajoče panožne spretnosti, in sicer za delavce z 4 stopnjo po evropskem kvalifikacijskem ogrodju - 4EOK, skupne v vseh partnerskih državah. S pomočjo prenovljenih/dopolnjenih formalnih izobraževalnih programov, skupnimi učnimi gradivi, pa tudi z izobraževanji ter usposabljanji za že zaposlene gradbene delavce, smo skušali zapolniti zaznane kompetenčne oz. spretnostne vrzeli. Končni produkti projekta je prispevek k razvoju gradbene stroke in vseživljenjskega izobraževanja v gradbeništvu. Ne nazadnje bodo rezultati sodelovanja različnih institucij (zbornic, malih, srednjih in velikih gradbenih podjetij in aktivnih sektorskih izobraževalnih institucij ipd.) predstavljali najboljši možen odziv/odgovor na nove, sodobne zahteve po znanju in spretnostih, predvsem z osveženimi učnimi vsebinami, ki bodo tako učencem kot zaposlenim v gradbeništvu ponudili možnost, da nadgradijo in pridobijo nova uporabna znanja ter veščine, tudi s pomočjo nove inovativne mobilne aplikacije. Glavni cilj je prispevati k boljši konkurenčnosti ter boljšem prehajanju zaposlenih gradbenih delavcev na skupnem evropskem trgu dela. Z razvojem mobilne aplikacije in njene promocije smo skušamo gradbeni sektor in izobraževanje ter usposabljanje narediti privlačnejši, naprednejši in konkurenčnejši v območju EU.

Vsi zastavljeni projektni cilji so bili za gradbeni sektor velikega pomena, saj je ravno za to panogo značilna izredno visoka mobilnost/prehajanje delavcev med državami EU, med drugim tudi zaradi iskanja boljših delovnih pogojev, plačila za delo, na strani delodajalcev pa iskanje oziroma povpraševanje po bolje usposobljenih delavcih za skoraj izključno projektno naravnano delo.


Delovni sklopi in vsebinska področja projekta
Gre za zelo zahteven in obsežen projekt, ki zahteva visok nivo angažmaja vseh partnerskih institucij in tudi aktivno sodelovanje ciljne javnosti (torej predstavnikov podjetij, učiteljev stroke in praktičnega pouka, nacionalnih regulativnih partnerjev, gospodarske zbornice in bivših dijakov). Izvajanje zastavljenih nalog je potekalo po delovnih sklopih, in sicer:

-Identifikacija in opredelitev kompetenčnih vzeli ter izobraževalnih potreb oz. potreb po dodatnem usposabljanju v gradbeništvu, vključujoč oblikovanje kurikuluma, učnih enot za dijake in zaposlene v panogi, izbor aktivnosti in kreiranje sodobnih učnih gradiv za neposredno uporabo v gradbeništvu;
-Razvoj in implementacija dveh (evropskih) izobraževalnih modulov (Modul A: dopolnjen kurikulum s programi za identificirane manjkajoče veščine, namenjen dijakom v okviru rednega šolanja; Modul B: praktična usposabljanja za zaposlene v podjetjih);
-Pilotno testiranje novo oblikovanih/razvitih izobraževalnih modulov (tudi s pomočjo mobilne aplikacije); 
-Razvoj večjezične mobilne aplikacije za usposabljanje in izobraževanje identificiranih kompetenčnih vrzeli pri gradbenih delavcih s 4. izobrazbeno stopnjo;-Širjenje (diseminacija) novo razvitih izobraževalnih materialov, kurikuluma, mobilne aplikacije;
-Pomemben del predstavlja tudi merjenje kakovosti in evalvacija vsebine oz. rezultatov projekta.

Namen projekta:
-Raziskati kompetenčne vrzeli pri zaposlenih v gradbenem sektorju, tudi na področju zelenih veščin in spretnosti ter novih, naprednih tehnologij;
-Integrirati najpogostejše 4 manjkajoče spretnosti/veščine v kurikulum poklicnega srednješolskega izobraževanja za pridobitev IV. stopnje izobrazbe gradbene smeri, tudi na evropski ravni;
-Pripraviti različne multimedijske vsebine za prikaz najpogostejših veščin in spretnosti, ki jih v teh poklicih primanjkuje (npr. videoposnetki, zvočni posnetki, fotografije, posebni dokumenti ipd.);
-Povečati mobilnost in konkurenčnost gradbenih delavcev na skupnem evropskem trgu, tudi zaradi bolj primerljivih kurikulumov – naročniki bodo lažje najemali ta profil delavcev zaradi lažjega prepoznavanja veščin in spretnosti, ki jih lahko od njih pričakujejo;
-
Prispevati h kakovostnejšem in učinkovitejšem izobraževanju in usposabljanju za (bodoče) zaposlene v gradbenem sektorju, ter tudi k racionalizaciji stroškov pri vpeljevanju novih veščin v kurikulume po drugih evropskih državah;
-
Spodbujati nadaljnje in prožnejše usposabljanje zaposlenih v gradbenem sektorju, tudi po njihovem zaključenem formalnem poklicnem izobraževanju;
-Povezovati gospodarstvo (gradbeni sektor) in izobraževalne institucije ter s tem prispevati k boljši pripravljenosti in usposobljenosti dijakov po zaključku formalnega izobraževanja;  
-Prispevati k boljši usposobljenosti in opremljenosti posameznikov po že opravljenem formalnem izobraževanju (tudi za iskanje zaposlitev v drugih evropskih državah);  
-
Povečati zaposlitvene možnosti in pričakovanja pripravnikov in drugih odraslih z nadgraditvijo izobraževanja in usposabljanja z dodatnimi veščinami, spretnostmi …

Za vse 4 identificirane vrzeli v spretnostih  smo razvili in implementirali dva e izobraževalna modula z učno enoto in izobraževalnimi gradivi:

-Modul A: dopolnjen kurikulum s programi za identificirane manjkajoče veščine, namenjen dijakom v okviru rednega šolanja;

-Modul B: za praktična usposabljanja zaposlenih v podjetjih.


Kontaktna oseba: ga. Valentina Kuzma (valentina.kuzma@gzs.si)-samostojna svetovalka pri GZS ZGIGM, 01 5898 246
Projekt SKILLCO sofinancira  EU program ERASMUS+, Program ZA IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, MLADE IN ŠPORTKljučni ukrep 2: Inovacije in dobre prakse Koalicije sektorskih spretnosti