Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Slovenski inštitut za standardizacijo


Slovenski inštitut za standardizacijo

Predstavitev SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ, ki skrbi za področje priprave in sprejemanja neobveznih standardizacijskih dokumentov in zastopa interese Slovenije v mednarodnih (ISO in IEC) in evropskih organizacijah (CEN, CENELEC, ETSI), katerih polnopravni član je. SIST omogoča enakopravno vključevanje vseh zainteresiranih v standardizacijske aktivnosti. Tako je omogočeno soustvarjanje evropske in mednarodne standardizacije.

Temeljna dejavnost – standardizacija

Standardizacija je dejavnost vzpostavljanja usklajenih pravil in določil za ponavljajočo se uporabo, da se doseže optimalna stopnja urejenosti na danem področju. Dejavnost obsega predvsem procese priprave, izdajanja in uporabe standardov. Pomembne koristi standardizacije so izboljševanje primernosti proizvodov, procesov in storitev za njihove predvidene namene, preprečevanje ovir v trgovanju in podpora tehničnemu sodelovanju.

V procesu standardizacije lahko sodelujejo vsi zainteresirani prek ustreznih tehničnih teles, ki so sestavljena uravnoteženo iz predstavnikov proizvajalcev, zakonodajalcev, laboratorijev, znanosti, izobraževanja in potrošnikov.

Standardi so zapisani sporazumi, ki temeljijo na priznanih rezultatih znanosti, tehnike in izkušenj. Pripravljeni so z namenom doseči optimalne koristi za skupnost. Z njihovo uporabo je mogoče odpraviti marsikatero nepotrebno oviro v trgovini, racionalizirati proizvodnjo in storitve ter omogočiti večjo združljivost izdelkov in storitev.

V standardih lahko najdemo tehnične specifikacije in druga natančna merila, ki se pogosto uporabljajo kot pravila, navodila, preskusni postopki ali definicije posameznih značilnosti. Standardi se pripravljajo predvsem zato, da bi bili materiali, izdelki, postopki in storitve, ki so skladni z njimi, primerni za uporabo.

Standardi so dokumenti, ki so avtorsko delo v skladu s predpisi o avtorski pravici (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 16/2007, Zakon o standardizaciji, Uradni list RS, št. 59/1999, 22. člen, Navodilo SIST o varstvu pravic intelektualne lastnine).

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Navodila SIST o varstvu pravic intelektualne lastnine je Slovenski inštitut za standardizacijo lastnik materialnih avtorskih pravic na vseh tistih slovenskih nacionalnih standardih z oznako SIST in z napisom SLOVENSKI STANDARD, ki se izdajo na podlagi tujih nacionalnih standardov ali drugih dokumentov s področja standardizacije na podlagi ustrezne pogodbe ali dovoljenja lastnikov materialnih avtorskih pravic takih standardov. Na podlagi pogodb z mednarodnimi (ISO, IEC) in nacionalnimi (DIN, BS) organizacijami za standardizacijo mora SIST odvajati sredstva za vsak prodani standard, zato ti niso na voljo brezplačno.

SIST je polnopravni član mednarodnih organizacij za standardizacijo ISO in IEC ter evropskih organizacij CEN in CENELEC in je dolžan spoštovati vsa pravila, ki jih te institucije določajo.

Novo v knjižnici

odprto:

v sredo od 8. do 12. ure

pošta:

Knjižnica SIST, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

telefon:

01/ 478 30 15

faks:

01/ 478 30 97

e-pošta

knjiznica@sist.si

V času uradnih ur je  v knjižnici možen brezplačen ogled vsebin standardov. Prosimo za vnaprejšnjo napoved ogleda standardov, ker zaradi lokacije standardoteke neposredna priprava gradiv ni mogoča.

Nakup standardov 

Nakup slovenskih standardov poteka preko spletne trgovine SIST nawww.sist.si. Naročilo lahko pošljete tudi po navadni pošti, e-pošti ali faxu.

Slovenski nacionalni standardi so na voljo v elektronski obliki (format PDF) in v tiskani obliki. Pri nakupu standardov v elektronski obliki preko spletne trgovine SIST je omogočena izdelava ene tiskane kopije vsakega kupljenega standarda.

Standardi v elektronski obliki so enouporabniške različice in so zaščiteni proti tiskanju in kopiranju. Nakup večuporabniših elektronskih različic standardov SIST za uporabo v lokalnem omrežju je naveden v poglavju 14 cenika SIST (http://www.sist.si/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=183&lang=sl)

Reprodukcije tujih standardov ISO, IEC, DIN, BS so na voljo v papirni obliki, standardi ISO in IEC pa tudi v elektronski obliki (format PDF).Cene za reprodukcije tujih standardov ISO, IEC in BS,ki so protivrednosti deviznih cen, izražene v evrih, so zneski preračunani po referenčnem tečaju Evropske centralne banke. SIST usklajuje tečaje tujih valut vsak prvi dan v mesecu.

Slovenski nacionalni standardi v tujem jeziku

V cenah je vključen davek na dodano vrednost (DDV). Za elektronske oblike standardov (nakup preko spleta) je DDV 22%, za standarde v papirni obliki in v elektronski obliki na prenosnem mediju je DDV 9,5%.

Pri nakupu standardov v elektronski obliki preko spletne trgovine SIST se obračuna stalni 20% popust. V času posebnih akcij, je popust lahko tudi višji.

Kontakti

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

Šmartinska cesta 152

SI - 1000 Ljubljana, Slovenija

Prodaja

Tel.: 01 478 3063

Faks: 01 478 3097

prodaja@sist.si

Tajništvo

Tel.: 01 478 3013

Faks: 01 478 3094

sist@sist.si

Služba standardizacija – splošno (ISO in CEN) (ISO in CEN)

Vodja: mag. Mojca Lampič

Tel. 01 478 3003

mojca.lampic@sist.si

Služba standardizacija – elektrotehnika, informacijska tehnologija in telekomunikacije (IEC, CENELEC, ETSI in ITU-T)

Vodja: Vesna Klofutar Mančič

Tel. 01 478 3075

vesna.klofutar@sist.si

Služba kontaktna točka

Vodja: mag. Jožica Škof Nikolič

Tel. 01 478 3065

 

jozica.skof-nikolic@sist.si

  •  

Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM