Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Pridobitev naziva vodja posameznih del oziroma gradbeni delovodja/delovodkinja

Gospodarska zbornica Slovenije je na podlagi 19. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju prejela  odločbo o podelitvi javnega pooblastila za izvajanje nalog socialnih partnerjev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za vsa strokovna področja, razen trgovinske dejavnosti. Ena izmed nalog je tudi izvajanje delovodskih in poslovodskih izpitov. Delovodski in poslovodski izpiti se izvajajo v skladu s Pravilnikom o delovodskih in poslovodskih izpitih (Ur.l.RS, št.68/2009), na podlagi potrjenih izpitnih katalogov.

Z opravljenim delovodskim izpitom kandidati pridobijo srednjo strokovno izobrazbo in naziv delovodja v svoji stroki. Gradbeni delovodja dela na gradbiščih in sicer na stavbah in gradbeno inženirskih objektih, kjer skrbi za nemoten potek dela in gradnje na celotnem gradbišču, katerega delovodja je. Slediti mora poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do izgradnje – pri delu vodi gradbince na gradbišču, upravljavce tovornjakov za dostavo in odvoz materialov po gradbišču, delavce na različnih strojih za težko in lahko gradbeno mehanizacijo... Gradbeni delovodja izvajalcu odgovarja tudi za skladnost vseh (posameznih) del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Posameznik si z opravljenim delovodskim izpitom pridobi srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnjo) in delovodski naziv v stroki. Delovodja je tako strokovno usposobljen za samostojno pripravo in organizacijo lastnega dela in dela delovne skupine s poudarkom na upravljanju, vodenju, usmerjanju, izvajanju in kontroli delovnih procesov, vodenju delovne skupine in upravljanju s človeškimi viri.

 Kandidat se z opravljenim delovodskim izpitom usposobi za:

·         Vodenje in kontrolo delovnih procesov na nivoju delovodje,
·         vodenje in usmerjanje delovne skupine v delovnih procesih,
·         samostojno izvajanje zahtevnejših delovnih postopkov,
·         obvladovanje metod in tehnik vodenja skupin, obrata, delavnice,
·         motiviranje in razvoj sodelavcev,
·         organiziranje lastnega dela in dela delovne skupine,
·         ciljno vodenje, ki vodi k višji produktivnosti in optimiranju stroškov,
·         obvladovanje tehnik reševanja problemov,
·         učinkovito ustno in pisno komuniciranje,
·         spremljanje in upoštevanje predpisov iz delovnega prava,
·         upoštevanje pravil varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja
·         prenašanje znanj in izkušenj na sodelavce, novo zaposlene in dijake.

 Posameznik si z opravljenim delovodskim izpitom pridobi srednjo strokovno izobrazbo (V. stopnjo) in delovodski naziv v stroki. Delovodja je tako strokovno usposobljen za samostojno pripravo in organizacijo lastnega dela in dela delovne skupine s poudarkom na upravljanju, vodenju, usmerjanju, izvajanju in kontroli delovnih procesov, vodenju delovne skupine in upravljanju s človeškimi viri.


Izpitni katalog za delovodski izpit za pridobitev naziva gradbeni delovodja /gradbena delovodkinja>>>

Cilji delovodskega izpita: 

·         Poglobitev strokovno – teoretičnih znanj v stroki,
·         usposobljenost za organizacijske in vodstvene naloge,
·         osvojitev pedagoško – andragoških znanj,
·         usposobljenost za operativna dela v pripravi in organizaciji delovnih procesov. 

Pogoji za pristop k opravljanju izpita: 

·         Najmanj srednja poklicna izobrazba in vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit,
·         srednja strokovna izobrazba in vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit,
·         višja strokovna izobrazba in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit.

Dodatne informacije:
 Urška Kavčič Rihar, 01 5897 652, urska.kavcic-rihar@cpu.si 

Več informacij o izpitih in pripravah:  klik na brošuro>>