Zapri

Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2007


Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje dejavnosti knjigovodenja, računovodenja, davčnega svetovanja in revizije za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Nastala so vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država.
 

V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo dejavnosti - SKD 74.120 (leto 2007)

poslovni subjekti

število

prihodki
v 000 EUR

št. zaposlenih

družbe

1.636

208.309

3.749

samostojni podjetniki

1.992

62.173

792


Vir: AJPES

Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo - SKD 74.120 (leto 2007)

 

družbe

samostojni podjetniki posamezniki

 

v
000 EUR

indeks
07/06

v
000 EUR

indeks
07/06

Prihodki

208.309

103,2

62.173

121,4

Čisti prihodki od prodaje

195.703

102,1

61.787

121,8

Finančni prihodki

7.233

122,4

25

125,2

Drugi prihodki

1.780

93,2

211

126,3

Odhodki

187.226

100,6

47.604

120,6

Poslovni odhodki

181.261

100,2

46.923

120,5

Finančni odhodki

5.118

114,7

549

133,1

Drugi odhodki

847

108,2

132

119,5

Celotni dobiček

23.547

134,7

---

---

Celotna izguba

2.396

146,8

---

---

Davek iz dobička

5.054

121,8

---

---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZSTabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo - SKD 74.120 (leto 2007)

 

družbe

samostojni podjetniki posamezniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
07/06

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
07/06

Finančna neodvisnost

0,394

108,8

---

---

Celotna gospodarnost

1,113

102,6

1,306

100,7

Dobičkovnost prodaje

0,109

129,8

0,239

102,0

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

28.898

109,2

41.672

108,8

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS