Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2003


V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2003)

poslovni subjekti

število

prihodki
v 000 EUR

št. zaposlenih

družbe

1.387

143.869

3.200

samostojni podjetniki

---

47.303

---

Vir: AJPES


Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2003)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

v 000 EUR

indeks
03/02

v 000 EUR

indeks
03/02

Prihodki

143.869

103,7

44.303

114,9

Čisti prihodki od prodaje

132.188

106,2

43.842

114,9

Finančni prihodki

8.684

77,2

46

235,0

Drugi prihodki

1.102

67,5

164

133,0

Odhodki

137.471

106,3

33.554

113,8

Poslovni odhodki

126.871

106,6

32.994

113,7

Finančni odhodki

10.007

105,5

488

122,1

Izredni odhodki

594

76,0

72

115,0

Celotni dobiček

11.274

100,0

---

---

Celotna izguba

7.103

202,6

---

---

Davek iz dobička

2.258

131,8

---

---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS

 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2003)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
03/02

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
03/02

Finančna neodvisnost

0,482

107,9

---

---

Celotna gospodarnost

1,047

97,5

1,322

101,1

Dobičkovnost prodaje

0,097

111,8

0,250

104,2

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

23.098

102,1

35.016

106,2

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS