Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2005


Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2005)

poslovni subjekti

število

prihodki
v 000 EUR

št. zaposlenih

družbe

1.526

161.825

3.487

samostojni podjetniki

1.824

49.004

742

Vir: AJPES


Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2004)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

v 000 EUR

indeks
05/04

v 000 EUR

indeks
05/04

Prihodki

161.825

107,2

49.004

108,8

Čisti prihodki od prodaje

156.104

110,0

48.536

109,0

Finančni prihodki

2.883

47,4

36

105,4

Drugi prihodki

1.321

112,1

96

46,3

Odhodki

150.290

110,6

37.141

110,8

Poslovni odhodki

145.058

111,2

36.693

111,3

Finančni odhodki

4.327

92,3

407

95,2

Izredni odhodki

904

123,5

40

34,0

Celotni dobiček

11.368

88,0

---

---

Celotna izguba

2.869

309,8

---

---

Davek iz dobička

2.974

101,6

---

---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS
 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2004)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
05/04

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
05/04

Finančna neodvisnost

0,450

104,5

---

---

Celotna gospodarnost

1,077

97,0

1,319

98,2

Dobičkovnost prodaje

0,097

90,8

0,247

94,7

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

87.905

108,0

36.983

102,4

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS