Zbornica računovodskih servisov

Prikaz panoge za leto 2010


Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene.

Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.


V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2010)

poslovni subjekti

število

prihodki
v EUR

št. zaposlenih

mikro družbe

 1901 199.864.948 

3.615 

majhne družbe

11 

66.059.506 

487 

mikro samostojni podjetniki

2.428 

 69.917.578 757 

Vir: AJPES
 

Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2010)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

v EUR

indeks
10/09

v EUR

indeks
10/09

Prihodki

265.924.454

109,8

 69.917.578

105,0 

Čisti prihodki od prodaje

255.832.351

109,9

 68.826.081 104,6 

Finančni prihodki

5.391.988

95,2

 29.147 103,9 

Drugi prihodki

1.492.742

98,7

 694.653

172,3 

Odhodki

244.347.947

111,1

 55.663.505 106,4 

Poslovni odhodki

238.048.159

111,5

 54.942.828

106,3 

Finančni odhodki

5.736.367

103,2

489.659  95,4

Drugi odhodki

563.421

58,1

231.018 216,9 

Celotni dobiček

23.942.198

98,1

 ---

--- 

Celotna izguba

2.458.709

119,6

 ---

--- 

Davek iz dobička

4.378.930

92,4

---

---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2010)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
10/09

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
10/09

Finančna neodvisnost

0,417

100,8

---

---

Celotna gospodarnost

1,088

98,9

1,256

98,7 

Dobičkovnost prodaje

0,93

89,8

 0,212

96,4 

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

32.181

102,6

 46.735 102,4 

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS


Avtor: Zbornica računovodskih servisov