Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2006


Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo dejavnosti - SKD 74.120 (leto 2006)

poslovni subjekti

Število

Prihodki
v 000 EUR

Št. zaposlenih

družbe

1.568

264.666

3.674

samostojni podjetniki

1.896

52.721

751

 

Vir: AJPES


Tabela 2:
Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo - SKD 74.120 (leto 2006)

 

družbe

samostojni podjetniki posamezniki

 

v
000 EUR

indeks
06/05

v
000 EUR

indeks
06/05

Prihodki

264.666

137,1

52.721

110,7

Čisti prihodki od prodaje

251.250

134,2

52.241

110,8

Finančni prihodki

7.701

269,4

23

77,8

Drugi prihodki

1.940

124,1

176

154,8

Odhodki

246.797

136,3

40.526

112,1

Poslovni odhodki

239.338

136,0

39.983

112,4

Finančni odhodki

6.652

155,3

429

86,1

Drugi odhodki

806

96,6

114

132,0

Celotni dobiček

20.903

148,7

---

---

Celotna izguba

2.905

134,4

---

---

Davek iz dobička

2.829

163,8

---

---

Vir: AJPES, obdelava Finančni kazalniki GZS


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki se ukvarjajo s knjigovodsko, računovodsko, davčno-svetovalno in revizijsko dejavnostjo - SKD 74.120 (leto 2006)

 

družbe

samostojni podjetniki posamezniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
06/05

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
06/05

Finančna neodvisnost

0,350

93,5

---

---

Celotna gospodarnost

1,072

100,6

1,301

98,8

Dobičkovnost prodaje

0,078

99,7

0,236

95,5

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

28.445

115,7

38.371

101,8

Vir: AJPES, obdelava Finančni kazalniki GZS