Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2002


V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2002)

poslovni subjekti

število

prihodki
v 000 EUR

št. zaposlenih

družbe

1.314

140.415

3.039

samostojni podjetniki

---

---

---

Vir: AJPES


Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2002)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

v 000 EUR

indeks
02/01

v 000 EUR

indeks
02/01

Prihodki

140.415

111,1

---

---

Čisti prihodki od prodaje

125.852

111,9

---

---

Finančni prihodki

11.475

138,0

---

---

Drugi prihodki

1.647

33,6

---

---

Odhodki

132.835

111,0

---

---

Poslovni odhodki

121.081

112,9

---

---

Finančni odhodki

10.878

107,8

---

---

Izredni odhodki

875

36,9

---

---

Celotni dobiček

---

---

---

---

Celotna izguba

---

---

---

---

Davek iz dobička

---

---

---

---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS
 


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 74.120 (leto 2002)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
02/01

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
02/01

Finančna neodvisnost

0,474

93,8

---

---

Celotna gospodarnost

1,057

100,1

---

---

Dobičkovnost prodaje

0,085

105,3

---

---

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

22.517

107,7

---

---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS