Zbornica računovodskih servisov

Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2008


Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene.

Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.
 


V številkah

 

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2008)

poslovni subjekti

število

prihodki
v EUR

št. zaposlenih

mikro družbe

1.763

209.698.326

3.653

male družbe

7

32.241.499

364

velike družbe

2

386.565

2

majhni samostojni podjetniki

2.198

71.481.752

841

Vir: AJPES

Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2008)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

v EUR

indeks
08/07

v EUR

indeks
08/07

Prihodki

242.326.390

114,4

71.481.752

115,9

Čisti prihodki od prodaje

231.363.695

116,3

70.850.466

115,6

Finančni prihodki

7.274.987

97,3

37.472

144,9

Drugi prihodki

1.418.555

80,0

331.917

156,7

Odhodki

218.623.050

115,3

54.992.764

116,7

Poslovni odhodki

210.715.595

114,5

54.196.982

116,6

Finančni odhodki

7.127.891

148,5

627.927

116,8

Drugi odhodki

779.564

104,9

167.855

126,7

Celotni dobiček

26.228.538

107,4

16.634.960

113,6

Celotna izguba

2.381.677

108,8

143.406

148,1

Davek iz dobička

5.140.286

99,1

---

---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS


Tabela 3:
Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2008)

 

družbe

samostojni podjetniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
08/07

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
08/07

Finančna neodvisnost

0,399

96,1

---

---

Celotna gospodarnost

1,108

99,2

1,300

99,3

Dobičkovnost prodaje

0,112

102,3

0,235

98,3

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

31.460

108,9

44.935

107,5

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS