Zbornica računovodskih servisov

Prikaz panoge za leto 2011


Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene.

Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.


V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2011)

poslovni subjekti

število

prihodki
v EUR

št. zaposlenih

družbe

 1.989 266.280.910

3.931

mali samostojni podjetniki

 2.485 74.061.622

712

Vir: AJPES
 

Tabela 2: Podatki iz bilance uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2011)

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

v EUR

indeks
11/10

v EUR

indeks
11/10

Prihodki

 266.280.910  99,9 74.061.622 109,7

Čisti prihodki od prodaje

 256.401.381  100,3 72.809.884  109,5

Finančni prihodki

 4.813.756  85,8 34.815  123,4

Drugi prihodki

 1.553.101  95,3 694.312  107,2

Odhodki

 246.217.853  100,3 58.882.851   109,8

Poslovni odhodki

 239.333.599  100,1 58.178.642   109,9

Finančni odhodki

 6.152.648  105,0 531.253  112,8

Drugi odhodki

 731.606

133,7

172.956  75,6

Celotni dobiček

 22.321.521  93,4

---

---

Celotna izguba

2.366.412

 82,6

---

--- 

Davek iz dobička

 4.387.207  99,2

---

---

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje - SKD 69.200 (leto 2011)

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
11/10

vrednost (koef. oz. v EUR)

indeks
11/10

Stopnja samofinanciranja

 40,5  96,7

---

---

Celotna gospodarnost

1,08   99,6  1,258  99,9

Dobičkovnost prodaje

0,09 

  53,3 0,214  100,5

Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR

 33.181   103,4 51.742 110,4

Vir: AJPES, obdelava Kazalniki poslovanja GZS


Avtor: Zbornica računovodskih servisov