Zapri

Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2017

Število malih s.p., ki prehajajo med »normirce«, se vztrajno povečuje. Še leta 2013 je 2.135 s.p.-jev v dejavnosti 69.200 oddalo davčni obračun in letno poročilo, za lansko leto le 1.213. V zadnjih dveh letih se je prehod med »normirce« na letni ravni ustalil na ravni 4,5 %.

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 4. 6. 2018:

 

družbe

mali samostojni podjetniki

SKUPAJ

Poslovni subjekti

2.210

2.514

4.724


V obdobju zadnjega leta je bilo 233 novoustanovljenih s.p.-jev in gospodarskih družb z glavno dejavnostjo 69.200, s poslovanjem jih je prenehalo 266.

Vir: AJPES

V nadaljevanju so v prikaz so vključeni s.p.-ji in gospodarske družbe, ki so za leto 2017 oddali davčni obračun in letno poročilo.


2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Sprememba v %

Povp. št. zaposlenih po del. urah

4.357,00

3,2

505,20

2,3

4.862,20

3,1

Poslovni subjekti

2.170

0,2

1.213

-11,5

3.383

-4,5

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

262.020.649

4,7

46.315.953

-5,0

Poslovni odhodki

241.284.951

4,7

38.911.504

-3,3

Stroški blaga, materiala in storitev

113.702.919

6,6

17.342.429

-4,0

Dodana vrednost (DV)

148.566.022

3,0

22.509.498

-5,2

Stroški dela (zaposlenih)

112.779.447

4,7

9.502.494

2,8

od tega: Stroški plač (zaposlenih)

82.211.290

4,8

6.568.919

3,3

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

36.305.369

-2,7

---

---

Odpisi vrednosti

11.880.571

-0,6

1.512.398

-9,7

od tega: Amortizacija

9.380.576

3,7

1.282.881

-10,4

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

24.424.798

-3,7

---

---

Dobiček pred davki (EBT)

25.410.378

-1,1

---

---

Neto čisti dobiček / izguba

20.696.986

-3,5

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

 

 

8.003.212

-9,1

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS

 

Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

1,00

0,0

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

10,70

-0,9

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,70

0,0

Hitri koeficient

0,80

0,0

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

9,30

-7,9

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

13,90

-6,7

Neto marža

7,90

-8,1

Donosnost kapitala - ROE (%)

12,30

-8,2

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

60.138,00

1,4

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

25.884,50

1,4

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

34.098,10

-0,2

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2017 - brez revizijskih družb in štirih večjih družb

 

1. Razvoj panoge

Družbe in samostojni podjetniki posamezniki, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike, so storitvena podjetja, ki v naši državi nimajo dolge zgodovine. Glavnina teh podjetij se je začela razvijati vzporedno z razvojem podjetništva po letu 1991.

Zaradi nepoznavanja koristnosti računovodskih storitev so podjetniki storitve računovodskih servisov sprva pojmovali kot nepotreben strošek, njihovo delo pa je bilo omejeno na evidentiranje poslovnih dogodkov zaradi sestave poročil, ki jih je od podjetnikov zahtevala država, predvsem za davčne in statistične namene. Danes je povsem drugače. Podjetja se vse bolj zavedajo pomena računovodskih informacij za poslovno odločanje.

Na dan 4. 6. 2018:


 

družbe

mali samostojni podjetniki

SKUPAJ

Poslovni subjekti

2.158

2.514

4.672


V obdobju zadnjega leta je bilo 233 novoustanovljenih s.p.-jev in gospodarskih družb z glavno dejavnostjo 69.200, s poslovanjem jih je prenehalo 266.

Vir: AJPES

V nadaljevanju so v prikaz so vključeni samo s.p.-ji in gospodarske družbe, ki so za leto 2017 oddali davčni obračun in letno poročilo. V prikaz prav tako niso vključene revizijske družbe, vpisane v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štiri večje družbe.

 

2. V številkah

Tabela 1: Podatki o številu, prihodkih in zaposlenih za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štirih večjih družb).

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

 

 

Število

Sprememba v %

Število

Sprememba v %

SKUPAJ

Sprememba v %

Povp. št. zaposlenih po del. urah

3.768,90

2,9

505,20

2,3

4.274,10

3,1

Poslovni subjekti

2.121

2,7

1.213

-11,5

3.334

-4,3

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Tabela 2: Glavni poudarki iz izkaza uspeha za družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štirih večjih družb).

 

družbe

mali samostojni podjetniki

 

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Vrednost v EUR

Sprememba v %

Čisti prihodki od prodaje

216.798.889

6,3

46.315.953

-5,0

Poslovni odhodki

199.560.910

5,2

38.911.504

-3,3

Stroški blaga, materiala in storitev

94.578.385

6,1

17.342.429

-4,0

Dodana vrednost (DV)

122.669.104

6,4

22.509.498

-5,2

Stroški dela (zaposlenih)

91.321.648

6,2

9.502.494

2,8

od tega: Stroški plač (zaposlenih)

65.731.511

6,7

6.568.919

3,3

Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBITDA)

31.852.080

6,4

---

---

Odpisi vrednosti

11.061.044

2,3

1.512.398

-9,7

od tega: Amortizacija

8.643.850

5,8

1.282.881

-10,4

Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)

20.791.035

8,8

---

---

Dobiček pred davki (EBT)

20.829.131

6,5

---

---

Neto čisti dobiček / izguba

17.000.436

4,2

---

---

Neto podjetnikov dohodek / negativni izid

 

 

8.003.212

-9,1

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


Tabela 3: Pomembnejši kazalniki za družbe, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200 (v analizo dejavnosti so vključeni vsi poslovni subjekti razen revizijskih, vpisanih v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in štirih večjih družb).

 

družbe

 

Vrednost

Sprememba v %

Kazalniki zadolženosti

 

 

Neto finančni dolg na EBITDA

1,10

-15,4

Pokritost finančnih odhodkov iz finančnih in poslovnih obveznosti z EBIT (EBIT/(finančni odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti)

9,70

11,5

Kratkoročni kazalniki likvidnosti

 

 

Kratkoročni koeficient

1,80

0,0

Hitri koeficient

0,90

-10,0

Kazalniki profitabilnosti in učinkovitosti

 

 

EBIT v prihodkih od prodaje (%)

9,60

2,1

EBITDA v prihodkih od prodaje (%)

14,70

0,0

Neto marža

7,80

-2,5

Donosnost kapitala - ROE (%)

10,90

-2,7

Čisti prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR)

57.523,00

3,1

Stroški dela na zaposlenega (EUR)

24.230,10

3,1

Dodana vrednost na zaposlenega (EUR)

32.547,40

3,4

Vir: AJPES, metodologija: SKEP GZS


3. Metodološka pojasnila:

Izključeni poslovni subjekti iz analize dejavnosti:

 

Matična številka

Naziv

1.

3348148

AB AKTIVA, d.o.o.

2.

5662664

ABC revizija, d.o.o.

3.

5370612

ABECEDA - REVIZIJSKA DRUŽBA, d.o.o.

4.

3993965

ACAM d.o.o.

5.

3453049

ADAKTA d.o.o., Trbovlje

6.

1685252

AGC CONSULTATIO, d.o.o. Ljubljana

7.

1932802

AUDIT & CO d.o.o.

8.

6708536

AUDIT-I.N.G., d.o.o.

9.

5669545

AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj

10.

8103712

BGS - REVIZIJA, revizijska družba d.o.o.

11.

3546845

BM VERITAS REVIZIJA d.o.o.

12.

5872278

BO CONSULTING d.o.o.

13.

2143712

CONSTANTIA PLUS d.o.o.

14.

5573092

Deloitte d.o.o.

15.

1647105

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.

16.

5694272

DINAMIC d.o.o.

17.

5716888

ERNST & YOUNG d.o.o.

18.

1305557

ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o.

19.

2277956

FIRES d.o.o.

20.

2043521

GM revizija, d.o.o.,

21.

1214225

Grant Thornton Audit revizjska družba, d.o.o.

22.

1983075

GSS d.o.o.

23.

5847184

IN REVIZIJA d.o.o., Ljubljana

24.

2133814

KAMARO d.o.o.

25.

5670926

KPMG d.o.o.

26.

5648556

KPMG Slovenija, d.o.o.

27.

7247893

LoRev d.o.o.

28.

1228471

M - REVIZIJA IN SVETOVANJE, d.o.o.

29.

5306043

PIT d.o.o.

30.

5809282

PLUS REVIZIJA d.o.o.

31.

5717159

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

32.

1882813

PROBITAS ALPEN - ADRIA AUDIT d.o.o.

33.

1714872

PROSPERUS d.o.o.

34.

6409458

PwC SVETOVANJE d.o.o.

35.

8182230

RE-MEMBER revizija d.o.o.

36.

3606236

REALINEA d.o.o.

37.

2306212

REFIKO D.O.O.

38.

3487008

REMARS d.o.o.

39.

6098681

RESNI d.o.o.

40.

1195026

REVIDERA d.o.o.

41.

5943558

REVIDICOM d.o.o.

42.

2145537

RevidisLeitner d.o.o.

43.

5430461

REVISTO d.o.o.

44.

5884411

REVIZIJA d.o.o.

45.

3583040

REVIZIJSKA HIŠA SIMONČIČ d.o.o.

46.

5342163

RIPRO, d.o.o., Velenje

47.

1400070

RODL & PARTNER d.o.o.

48.

6746934

RUTINA d.o.o. družba za revizijo

49.

6078052

S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o.

50.

7101538

STONIK, družba za revizijo, d.o.o.

51.

2060167

UHY d.o.o.

52.

2048744

VALUTA d.o.o.