Zapri

BUNG– Razvijanje skoraj nič energijskih spretnosti z učenjem na osnovi iger

Vrsta: Erasmus + KA2 - VET
Trajanje: 26  mesecev
Začetek: 1/10/2020-31/05/2023
Št. projekta: 2020-1-FR01-KA202-079997
Partnerji: 7 partnerjev iz 5 držav (Francija, Nemčija, Slovenija, Grčija, Italija)
Spletišče: bung-project.eu
Predstavitev projektana portalu EK
BUNG projekt na Facebook: BungProject | Facebook

Rezultati projekta:
IO1 Skoraj ničenergijske stavbe (sNES): Analiza najboljše prakse in okvira kompetenc - Poročilo v angleškem jeziku
IO2 Učna igra BUNG  &IO3 Tehnična izvedba in razvoj učnega gradiva BUNG (Igrico naložite na PC, označite kot varen zaupanja vreden vir 2 x, nato shranite na lokalni disk in igrajte).
BUNG - Priročnik - navodila za igro ZA UČENCE  
BUNG - Didaktični pripomoček ZA UČITELJE / MENTORJE
BUNG - Pilotni vprašalnik za izobraževalce v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
BUNG - Pilotni vprašalnik za zaposlene v gradbenem sektorju
IO4 Prikaz učne igre BUNG - pilotiranje z deležniki - 12.5.2023

   
   


O projektu:

Stavbe so največji porabnik energije v Evropi, saj so odgovorne za približno 40% porabe energije v EU in 36% emisij CO2. Obstoječe stavbe imajo velik energetski potencial, saj je približno 35% vseh stavb v EU starejših od 50 let in 75% vseh stavb hkrati tudi energetsko neučinkovitih.  Energetska učinkovitost stavb posledično predstavlja eno izmed ključnih vprašanj v EU, še posebej zmanjšanje porabe energije na nivoju EU, pomemben primer reševanja vprašanja pa predstavlja nedavno uveden Evropski zeleni dogovor. Pomembne strukturne spremembe, ki so posledica takšnih rešitev, pa direktno vplivajo na gradbeni sektor. S spodbujanjem okolju prijaznega usmerjenega zaposlovanja se ustvarijo tudi nove potreb po usposabljanju kadra, kar ima posredni učinek na trg dela. Namen projekta BUNG je posredovanje znanja z namenom razvijanja spretnosti gradnje nič- energijskih stavb in vzpodbujanja energetsko učinkovitega vedenja med uporabniki stavb z uporabo učne igre sNES (skoraj nič-energijska gradnja). Učna igra BUNG maksimizira učni učinek posameznikov, hkrati pa predstavi inovativne pedagoške in učne pristope. Projekt predvideva odziv na trenutne in naraščajoče potrebe gradbenega sektorja pri pospeševanju prehoda na krožno gospodarstvo in učinkovito rabo virov, hkrati pa povečuje pripravljenost izkoriščanja visokega potenciala gradbenega sektorja za doseganje energetskih in okoljskih ciljev EU. Glavni cilj projekta je krepitev sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) in njegove atraktivnosti z uvajanjem sodobnih in inovativnih učnih virov skozi igro. Za dosego namena in cilja projekta BUNG se predvideva doseganje naslednjih rezultatov:

-   Razvoj primerov dobrih praks za spretnosti sNES, ki bo zbralo izkušnje najboljših praktičnih izvedb skoraj nič-energijskih gradenj
-   Razvoj učne igre BUNG na podlagi učnih načrtov, oblikovanih s strani različnih scenarijev igre, ki so analizirani skozi učne rezultate in kompatibilni z Evropskim klasifikacijskim okvirjem (EOK) in Evropskim sistemom prenašanja kreditnih točk za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ECVET)
-    Tehnične nastavitve učne igre BUNG, ki vključujejo aplikacijo, ki bo olajšala procese poklicnega učenja in usposabljanja v gradbeni industriji in s pomočjo inovativnih pedagoških metod in digitalnih orodij povečala motivacijo učencev za usposabljanje
-      Didaktični priročnik za učno igro BUNG, ki bo namenjen vzgojiteljem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih zanima uporaba digitalnih iger pri urah predmetov o skoraj nič-energijski gradnji

Ciljne skupine projekta zajemajo gradbene delavce, vzgojitelje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, izobraževalni sektor, interesne skupine in združenja v gradbeništvu ali energetsko učinkovitih sektorjih, pa tudi politikov in vodstvenih delavcev, ki sprejemajo odločitve. V tej luči naj bi vpliv projekta bil viden na različnih ravneh, od lokalne do mednarodne oz. evropske, saj glavna ideja projekta temelji na pristopu k razvoju digitalne igre in ustvarjanju raznolike skupnosti, ki bo vključevala več akterjev.

Še posebej bi naj vplivi projekti bili vidni kot:

-  Povečano število gradbenih delavcev s profesionalnimi znanji in kompetencami na področju skoraj nič-energijske gradnje
-  Povečano število vzgojiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja z integriranimi inovativnimi orodji za digitalno usposabljanje in učinkovitimi načini neformalnega izobraževanja
-  Moderniziran in okolju prijazen lokalni in regionalni trg dela, ki se bo prilagajal naraščajočim potrebam kvalitetnega kadra na področju skoraj nič-energijskih gradenj
-  Gradbena dela z zmanjšanim vplivom na okolje in naprednimi energetsko učinkovitimi rešitvami
-  Ozaveščanje strokovnjakov in interesnih skupin o neusklajenosti znanj in spretnosti, ki jih prinaša razvoj skoraj nič-energijske gradnje v gradbenem sektorju
-  Okrepljeno usklajevanje politikov in državnih organov na področju izobraževanja in usposabljanja novosti okolju prijazne gradnje
-  Povečanje socialnega dialoga za potrebe razvoja skoraj nič-energijskih gradenj in trajnostnega globaliziranega trga dela
-  Okrepljeno sodelovanje med čezmejnimi partnerji

Omenjeni vpliv bo omogočen s sodelovanjem 7 partnerjev projekta, ki prihajajo iz 5 različnih držav (Francija, Nemčija, Slovenija, Grčija in Italija). Uravnotežena geografska pokritost bo doprinesla različne perspektive in preglede znotraj EU območja glede učnih potreb, sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja in zahtev kadrov na trgu dela. Partnerstvo vključuje različne interesne skupine, kot so sektor poklicnega izobraževanja in usposabljanja, združenje gradbenega sektorja, pri čemer se ohranja bližina obravnavanih ciljnih skupin in sposobnost širjenja aktivnosti. Komplementarnost vseh področij, ki temeljijo na različnih strokovnih znanjih in skupnih nalogah, bodo omogočili učinkovito izvajanje vseh projektnih dejavnosti in zagotovili pričakovane rezultate.

 
Projekt  je sofinanciran s strani  EU programa Erasmus+.