Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala


Gospodarska zbornica Slovenije Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala - ZGIGM je organizacijski del GZS, lociran v 4. nd. ZGIGM razpolaga z obsežnimi panožnimi programskimi paketi, dogovorjen oziroma zakupljen ima dostop do različnih podatkov iz domačih in tujih baz poslovnih registrov, v evropskih panožnih organizacijah (dostop do zaprtih strani članske mednarodne organizacije FIEC),  s panožno oddelčno in GZS bogato strokovno knjižnico, ima neposredni dostop do različnih domačih in tujih strokovnjakov in tako ustvarja mrežo kontaktov, ki lahko koristijo članom GZS ZGIGM. 
GZS ZGIGM pripravlja in objavlja lasten statistični indeks imenovan Indeks za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, ki je zahtevan tudi v gradbenih pogodbah za JN storitve gradnje, v revalorizaciji komunalnega prispevka in za mnoge druge namene nadvse uporabljan.
GZS ZGIGM organizira večkrat letno panožne seminarje in praktične delavnice ter okrogle mize, ki člane seznanijo z novostmi oziroma jim pomagajo pri odpravi problemov.
GZS ZGIGM pripravlja, obdeluje in izdaja tudi različne panožne statistike; vsako leto pripravi tudi poglobljeno strokovno publikacijo Poslovanje slovenske gradbene panoge in industrije gradbenega materiala v kateri zbere in obdela statistične panožne podatke za preteklo poslovno leto in pripravi lastne napovedi in ocene posameznih statističnih kazalcev za gradbeno panogo in IGM. Omenjeno tiskano publikacijo prejmejo vsi člani GZS brezplačno. 
GZS ZGIGM redno izdaja e-glasilo za člane ZGIGM, Gradbeniške iskrice, pripravlja pa tudi različne strokovne prispevke za domače in tuje medijske objave. Glede na potrebe svojih članov in aktualnost tematike pa organizira tudi panožne seminarje, delavnice in posvete. 
GZS ZGIGM aktivno tudi sodeluje v različnih panožnih evropskih projektih in pridobljeno znanje, rezultate, analize in zaključke ter izkušnje iz gradbene prakse prenaša dalje podjetjem in drugim zainteresiranim v slovenskem gradbenem sektorju. 
GZS ZGIGM je socialni partner za dejavnosti gradbeništva in je podpisnik Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

 VEČ>>> glej Program dela GZS ZGIGM

 

O Zbornici gradbeništva in IGM ter njenih članih

Področja dejavnosti ZGIGM in njenih članov:

1.       gradnja stavb, stanovanjskih in nestanovanjskih (F 41), gradnja inženirskih objektov (F 42), specializirana gradbena dela (F 43), še zlasti rušenje objektov, inštaliranje pri gradnjah, zaključna gradbena dela. Sem uvrščamo novogradnje, obnovitvena in vzdrževalna dela ter popravila. 
2.     industrija gradbenega materiala je dejavnost, ki pridobiva vse vrste kamenih agregatov za gradbeništvo (gramoz in pesek), naravni kamen, apnenec, kot tudi proizvaja opeko, strešnike, dimne nastavke, tuljave, cement, izdelke iz vlaknatega cementa, apno (žgano, gašeno, hidravlično), betonske mešanice in izdelke iz betona (elementi iz prenapetega betona, betonska galanterija) in obdelan naravni kamen. Na kratko bi člane lahko opredelili z dejavnostjo 8.1, 23.32, 23.5, 23.6 in 23.7.

ZGIGM povezuje člane zaradi skupnega interesa nastopanja in uveljavljanja vpliva na področjih, ki so pomembna za člane iz dejavnosti gradbeništva in industrije gradbenega materiala, v razmerju do države, panožnega sindikata, organov in institucij Evropske skupnosti ter drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, zakonodaje ter pogojev za delovanje gospodarskega sistema.

KAKO DELUJE IN JE ORGANIZIRANA GZS