Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala


GZS je neprofitna, nevladna, neodvisna delodajalska organizacija, ki zastopa interese svojih članov iz gospodarstva. Z več kot 170-letno tradicijo je ena najvplivnejših poslovnih organizacij v Sloveniji. Pod svojim okriljem združuje več kot 25 panožnih združenj, ki predstavljajo vse glavne industrijske panoge v Sloveniji. Obsega 13 regionalnih pisarn po Sloveniji. Zaposluje 150 strokovnjakov, ki zagotavljajo znanje, izkušnje in izkušnje na različnih področjih, ki so pomembna za gospodarstvo. Je partnerica Vladi RS pri pripravi zakonodaje in strategij industrijske politike. Je članica številnih vladnih organov, odborov in komisij ter jih podpira z znanjem in izkušnjami na različnih področjih izobraževanja in učenja. Ima status organizacije socialnih partnerjev in je član Ekonomsko-socialnega sveta Slovenije. Skupaj s svojimi panožnimi organizacijami se pogaja o kolektivnih pogodbah v zasebnem sektorju. Zagotavlja vse vrste storitev za podjetja, da bi jih podprla in ustvarila podjetjem prijazno okolje. To vključuje svetovanje in storitve za podjetja pri razvoju novih izdelkov in storitev, raziskovanju učinkovitejših procesov ali izboljšanju produktivnosti ter olajšanje dostopa do javnih raziskovalnih ustanov in njihovih storitev. Podjetjem pomagamo uresničiti njihov inovativni potencial, upravljati intelektualno lastnino in dostopati do financiranja. Je del mreže Enterprise Europe Network (EEN). Oddelek za varstvo okolja zastopa interese svojih članov v stalnih stikih z ustreznim ministrstvom za okolje in prostor, da bi pri zakonodajalcu zastopal interese gospodarstva. Komunikacija z ministrstvom je glavna prednostna naloga že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil ustanovljen oddelek za varstvo okolja. Zastopa interese članov na regionalni in nacionalni ravni ter sodeluje pri oblikovanju politik, priporočil in zakonodaje, ki so pomembni za izvajanje vseh pomembnejših zakonodajnih aktov po sprejetju zelenega sporazuma.
Glavna prednost je neposreden stik s podjetji članicami na vseh ravneh (vodstvo, človeški viri, pravna raven, razvoj, inovacije, tehnično-operativna raven, proizvodnja itd.) Strateška usmeritev je sodelovanje in vključevanje v vse procese oblikovanja gospodarskega in poslovnega okolja ter gospodarskih politik, vključno z vsemi prizadevanji za izboljšanje gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja Slovenije. V njeni lasti je tudi center za poklicno izobraževanje in usposabljanje za podporo cVET - vseživljenjskemu izobraževanju odraslih.
ZGIGMje organizacijski del GZS. Razpolaga z obsežnimi panožnimi programskimi paketi, dogovorjen oziroma zakupljen ima dostop do različnih podatkov iz domačih in tujih baz poslovnih registrov, v evropskih panožnih organizacijah (dostop do zaprtih strani članske mednarodne organizacije FIEC.eu), s panožno oddelčno in GZS bogato strokovno knjižnico, ima neposredni dostop do različnih domačih in tujih strokovnjakov in tako ustvarja mrežo kontaktov, ki lahko koristijo članom. P
ripravlja in objavlja lasten statistični indeks imenovan Indeks za obračun razlikev ceni gradbenih storitev,ki je zahtevan tudi v gradbenih pogodbah za JN storitve gradnje, v revalorizaciji komunalnega prispevka in za mnoge druge namene nadvse uporabljan.
Organizira večkrat letno panožne seminarje in praktične delavnice ter okrogle mize, ki člane seznanijo z novostmi oziroma jim pomagajo pri odpravi problemov. Vodi tudi programski svet gradbenega sejma MEGRA, ki je vsako leto spomladi organiziran v vzhodnem delu Slovenije. Glede na potrebe svojih članov in aktualnost tematike pa organizira tudi panožne seminarje, delavnice in posvete. Pripravlja, obdeluje in izdaja tudi različne panožne statistike; vsako leto pripravi tudi poglobljeno strokovno publikacijo Poslovanje slovenske gradbene panoge in industrije gradbenega materiala v kateri zbere in obdela statistične panožne podatke za preteklo poslovno leto in pripravi lastne napovedi in ocene posameznih statističnih kazalcev za gradbeno panogo in IGM. Vsako leto je ena od rednih izdaj GZS publikacij tudi GLAS GOSPODARSTVA-GRADNJE, kjer se predstavi trenutna ekonomska situacija, državni projekti v pripravi in v teku in trendi v panogah povezanih z NACE F IN M71.1! Publikacijo prejmejo vsi člani in podporniki ter deležniki GZS brezplačno. Aktivno tudi sodeluje v različnih panožnih evropskih projektih (v 15 letih več kot 40 s področja gradbeništva in industrije gradbenih materialov uspešno končanih iz programov Erasmus+, H2020, Horizon Europe, LIFE, DG EMPL…) in pridobljeno znanje, rezultate, analize in zaključke ter izkušnje iz gradbene prakse prenaša dalje podjetjem in drugim zainteresiranim v slovenskem gradbenem sektorju. Intenzivno sodeluje z vsemi srednjimi in višjimi gradbenimi šolami, in jih vključuje v mednarodne mobilnosti LTTA, kjer pridobivajo spoznanja iz projektov sodelovanja, širijo mrežo kontaktov in strokovno napredujejo. Je socialni partner za gradbene dejavnosti in je podpisnik Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti in njene tarifne priloge.

 VEČ>>> glej Program dela GZS ZGIGM

 

O Zbornici gradbeništva in IGM ter njenih članih

Področja dejavnosti ZGIGM in njenih članov:

1.       gradnja stavb, stanovanjskih in nestanovanjskih (F 41), gradnja inženirskih objektov (F 42), specializirana gradbena dela (F 43), še zlasti rušenje objektov, inštaliranje pri gradnjah, zaključna gradbena dela. Sem uvrščamo novogradnje, obnovitvena in vzdrževalna dela ter popravila. 
2.     industrija gradbenega materiala je dejavnost, ki pridobiva vse vrste kamenih agregatov za gradbeništvo (gramoz in pesek), naravni kamen, apnenec, kot tudi proizvaja opeko, strešnike, dimne nastavke, tuljave, cement, izdelke iz vlaknatega cementa, apno (žgano, gašeno, hidravlično), betonske mešanice in izdelke iz betona (elementi iz prenapetega betona, betonska galanterija) in obdelan naravni kamen. Na kratko bi člane lahko opredelili z dejavnostjo 8.1, 23.32, 23.5, 23.6 in 23.7.

ZGIGM povezuje člane zaradi skupnega interesa nastopanja in uveljavljanja vpliva na področjih, ki so pomembna za člane iz dejavnosti gradbeništva in industrije gradbenega materiala, v razmerju do države, panožnega sindikata, organov in institucij Evropske skupnosti ter drugih partnerjev pri sprejemanju in uresničevanju gospodarske politike, zakonodaje ter pogojev za delovanje gospodarskega sistema.

KAKO DELUJE IN JE ORGANIZIRANA GZS