Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Obligacijski zakonik


Obligacijski zakon je temeljni zakon za pripravo gradbenih pogodb. Velik del vsebine je enak kot predhodni Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR), ki je veljal v SFRJ in ga je v skoraj povzel oziroma nadomestil Obligacijski zakonik (Podatki o prvi objavi ZOR:  Uradni list SFRJ, št. 29-462/1978, stran 1181, Datum objave: 26.5.1978, Veljavnost: od 1.10.1978 do 01.01.2002).

Obligacijski zakonik (OZ)  Ur.l. RS, št. 32/2004, 28/2006 Odl.US: U-I-300/04-25, 29/2007 Odl.US: U-I-267/06-41, 40/2007, 97/2007-UPB1 določa obligacijsko razmerje, ki je medsebojna zaveza, da mora ena stranka opraviti drugi stranki, le-ta pa je od dolžniške stranke opravičena terjati takšno izpolnitev.

Obligacijski zakonik ureja gradbeno pogodbo s 17 posebnimi členi v poglavju XII: členi 649-665. Urejena pa je tudi s posebnimi drugimi pravili OZ: npr. poglavje XI-podjemna pogodba, poglavje II-nastanek obveznosti, ...


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM