Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

GZS ZGIGM vzorci gradbenih pogodb

Spoštovani uporabnik pogodbe

Gradbena pogodba, ki je pred vami je plod skupnega dela usposobljenih in izkušenih strokovnjakov s področja gradbenega prava in gradbenih strokovnjakov iz podjetij. Namen priprave pogodbe je bil slovenskim naročnikom in izvajalcem ponuditi gradbeno pogodbo, ki jasno določa njihove pogodbene pravice in obveznosti skladno z Obligacijskim zakonikom, Posebnimi gradbenimi uzancami 2020 in dobrimi praksami, ki jih poznamo tako v Sloveniji kot v tujini.

K izdelavi gradbenih pogodb nas je spodbudilo dogajanje v zadnjih letih, ko so na našem gradbenem trgu, žal zelo pogosto v javnem naročanju, začeli intenzivno uporabljati pogodbe, ki so daleč od dobrih praks in dobrih poslovnih običajev, kot jih poznajo v EU in v svetu. Posledice so bile povečevanje tveganj v izvajanju projektov za naročnike na eni strani in na drugi strani negativna selekcija izvajalcev, socialni damping in uničevanje delovnih mest na drugi strani, kar vse skupaj vodi v spiralo zniževanja kvalitete in učinkovitosti izvajanja gradbenih storitev na slovenskem trgu.

Ker so gradbeni projekti že po svoji naravi tvegani od načrtovanja, izvedbe do upravljanja objekta, smo v pogodbi še posebej vestno sledili načelu uravnoteženosti pri prevzemanju tveganj pogodbenih strank. Ta morajo biti razporejena tako, da vsaka stranka prevzema tista tveganja na katera ima lahko s svojim ravnanjem ključni vpliv, saj le na ta način lahko zagotovimo uspešno, kvalitetno in učinkovito izvajanje gradbenih projektov. Uravnotežena porazdelitev tveganj v pogodbi pa je tudi pogoj za uspešno uveljavljanje pogodbenih pravic pogodbenih strank v primeru sporov na arbitražah in na sodiščih.

Uporabniku pogodbe zato priporočamo, da uporablja pogodbo takšno kot je in le s tistimi prilagoditvami, ki so nujno potrebne za njegovo konkretno in specifično vsebino, ki je predmet pogodbe. Razumemo željo vsake pogodbene stranke, da poizkuša v procesu pogajanj s pozicije pogajalske moči v pogodbi doseči zase čim bolj ugoden položaj ali z zmanjševanjem svojih obveznosti ali s klavzulami, ki jih druga stranka realno ne more zagotoviti brez izrazito povečanih tveganj, toda pri tem se mora zavedati lastnega tveganja, da te spremembe v sporih ne bodo iztožljive in bodo tako le zavajale odgovorne osebe k neodgovornim ravnanjem v procesu gradnje, ki jim bodo v lastno škodo.

Vsebino pogodbe je pripravila delovna skupina na Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS, v sestavi:

Mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica; mag. Vesna Sodja, odvetnica; Mojca Furlan, odvetnica; dr. Špelca Mežnar, odvetnica; mag. Uroš Škufca; mag. Teja Črv; mag. Andrej Ivanc; Jasna Tokič, univ.dipl.prav.; Petra Lunder, univ.dipl.org.; Liljana Dolšak, dipl. ekon.; Benjamin Barbelj, univ.dipl.prav.; Zvjezdana Simić, univ.dipl. prav.; Sašo Jankovič, univ.dipl.prav.; Mojca Kavčič, univ.dipl.inž.grad.; Mojca Mavrer Guzelj, univ.dipl.inž.grad.; Andrejka Kos, univ.dipl.prav.; mag. Jože Renar, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala


Gradbena pogodba na enoto mere

Vzorec pogodbe v PDF obliki >>>
Zahtevek za vzorec pogodbe v zapisljivi obliki (Word) >>>