Združenje kovinske industrije

Predstavitev združenja


Združenje kovinske industrije (ZKovI) je panožno združenje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in največja prostovoljna skupnost podjetij v kovinski stroki. Organizirano je z namenom, da v interesu svojih članov oblikuje stališča in zahteve do zakonodajnih in vladnih organov, do socialnih partnerjev ter drugih domačih in mednarodnih organizacij.

Izvaja aktivnosti za višanje konkurenčne sposobnosti in finančne učinkovitosti svojih članov s tem, da organizira skupne promocijske dejavnosti, pospešuje razvojne in svetovalne projekte, sodeluje pri dograjevanju sistema strokovnega izobraževanja in opravlja javna pooblastila v zvezi z zaščito domače industrijske proizvodnje. Sodeluje pri harmonizaciji in uveljavljanju tehničnih predpisov ter opravlja naloge zastopanja, svetovanja, informiranja ter druge aktivnosti za potrebe svojih članov. Novosti, spremembe in aktualnosti, kot tudi ostale informacije s področja kovinske industrije, ZKovI objavlja v svojih publikacijah.

ZKovI združuje podjetja, ki se po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) razvrščajo pod naslednje oddelke: 

  • Proizvodnja kovinskih izdelkov – SKD 25
  • Proizvodnja strojev in naprav – SKD 28
  • Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic – SKD 29
  • Proizvodnja drugih vozil in plovil – SKD 30
  • Popravila in montaža strojev in naprav – SKD 33 

 

Združenje je mesto srečevanja in povezovanja podjetij, center kakovostnih poslovnih informacij ter mesto združevanja znanj in izkušenj strokovnjakov.