Združenje kovinske industrije

Člani po Standardni klasifikaciji dejavnosti


Člani Združenja kovinske industrije so gospodarske družbe, ki opravljajo kot pretežno eno ali več spodaj naštetih proizvodnih dejavnosti. Člani združenja pa so lahko tudi gospodarske družbe, ki opravljajo naštete dejavnosti kot stranske dejavnosti, če za tako članstvo izrazijo svoj interes in ga uskladijo z referenčnimi združenji.

            

 

24.330

Hladno oblikovanje profilov in pregibanje

25.110

Pro. kovin. konstrukcij in njihovih delov

25.120

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

25.210

Pro. radiator. in kotlov za centr.ogrev. 

25.290

Proizv. dr. kovin. rezervoar. in cistern 

25.300

Pro.parnih kotlov, razen za centr. ogrev.

25.400

Proizvodnja orožja in streliva

25.500

Kovanje, stiskanje, valjanje kovin

25.620

Mehanska obdelava kovin

25.710

Proizvodnja rezil in jedilnega pribora   

25.710

Proizvodnja rezil in jedilnega pribora

25.732

Proizvodnja orodja za stroje

25.910

Pro. jeklen. bobnov, sodov in podob.posod

25.920

Proizvodnja lahke kovinske embalaže

25.930

Proizv. izdelkov iz žice, verig in vzmeti

25.940

Proizvodnja vijačnega materiala, vezi

25.990

Proizv. drugje nerazvščen. kovin.izdelkov

27.520

Proiz.neelektričnih gospodinjskih naprav 

27.900

Proizvodnja drugih električnih naprav

28.110

Pro.motor.in turb.;ne za letala in mot.v.

28.120

Proizvodnja naprav za fluidno tehniko

28.120

Proizvodnja naprav za fluidno tehniko

28.130

Proizvodnja črpalk in kompresorjev

28.140

Proizvodnja pip in ventilov

28.150

Pro.ležajev, zobnik za mehan.prenos energ

28.210

Proizvodnja peči in gorilnikov

28.210

Proizvodnja peči in gorilnikov

28.220

Proizv. dvigalnih in transportnih naprav 

28.240

Proizvodnja ročnih strojev in naprav     

28.250

Pro.hladil.in prezr.nap.,razen za gospod.

28.290

Pro.dr.strojev in napr. za splošne namene

28.300

Proizv. kmetijskih in gozdarskih strojev 

28.300

Proizv. kmetijskih in gozdarskih strojev 

28.410

Pro. strojev za oblik. in obdelavo kovin 

28.490

Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

28.910

Proizvodnja metalurških strojev

28.920

Proizv. rudarskih in gradbenih strojev

28.930

Proizv. strojev za živilsko in tobač.ind.

28.940

Proizv. strojev za tekst. in usnjar. ind.

28.960

Proizvodnja strojev za plastiko in gumo

28.990

Proizv. strojev za dr. posebne namene    

29.100

Proizvodnja motornih vozil

29.200

Pro. karoserij za vozila; pro. prikolic  

29.320

Pro.drugih delov in opreme za mot. vozila

30.110

Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij  

30.120

Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport

30.200

Proizv. železn. in drugih tirnih vozil   

30.300

Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 

30.400

Proizvodnja bojnih vozil                 

30.910

Proizvodnja motornih koles

30.920

Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov

30.990

Proizvodnja vprežnih in drugih vozil     

31.010

Pro.pohiš. za poslov. in prodaj. prostore

32.500

Pro. medic. instrum., naprav in pripomoč.

32.990

Drugje nerazvršč. predeloval. dejavnosti 

33.110

Popravila kovinskih izdelkov

33.120

Popravila strojev in naprav

33.130

Popravila elektronskih in optičnih naprav

33.150

Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov 

33.160

Poprav. in vzdrž. zrač. in vesolj. plovil

33.170

Poprav. in vzdrž. drugih prevoz. sredstev

33.200

Montaža industrijskih strojev in naprav  

41.200

Gradnja stanov. in nestanov. stavb

43.290

Drugo inštaliranje pri gradnjah

43.320

Vgrajevanje stavbnega pohištva

95.220

Poprav.gospod. in hišnih naprav in opreme

25.611

dodatno (seznam podjetij)

25.619

dodatno (seznam podjetij)

25.731

dodatno (seznam podjetij)

28.950

dodatno

29.310

dodatno (seznam podjetij)

33.190

dodatno