Združenje kovinske industrije

Predstavitev kovinske industrije


Družbe v kovinski industriji so bile po dejavnostih razvrščene na podlagi različice Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008. Ta je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti U.l. 69/07, 17/08 začela veljati s 1. januarjem 2008 in v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 2.

Tako so v kovinsko industrijo v okviru Združenja kovinske industrije uvrščene naslednje panoge:

  • SKD C/25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav;
  • SKD C/28 Proizvodnja drugih strojev in naprav, izvzemši pisarniške naprave (SKD 28.230);
  • SKD C/29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, izvzemši elektroopremo za vozila (SKD 29.310);
  • SKD C/30 Proizvodnja drugih vozil in plovil;
  • SKD C/33 Popravila in montaža strojev in naprav, izvzemši popravila električnih (SKD 33.130, 33.140 in 33.190) in neelektričnih strojev in naprav (SKD 33.200).

Slovenska kovinska industrija se uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodku kot po izvozu. Panoge kovinske industrije predstavljajo v prihodku 29 %, v izvozu 30 %, v številu zaposlenih 34 %, ustvarijo pa 30 % dodane vrednosti vseh predelovalnih dejavnosti v Sloveniji. (Podatki za leto 2020)

     

Osnovni podatki za leto 2020

Po podatkih AJPES-a je v letu 2018 v kovinski panogi delovalo 3.488 družb, v katerih je bilo 62.127 zaposlenih, prihodki pa so znašali 8,8 mrd €. V panogi kot celoti je dodana vrednost na zaposlenega v letu 2020 znašala 43.322 €.

Osnovni podatki za leto 2020 za celotno kovinsko industrijo nam izkazujejo, da je večina parametrov v primerjavi z letom poprej utrpela zmeren padec. V letu 2020 je kovinska industrija zaposlovala 62.127 ljudi, kar pomeni padec za 4,2 %. Prihodki v celotni kovinski industriji so padli za 8,4 % glede na leto poprej in so znašali 8,8 mrd €, ustvarjena dodana vrednost pa je za 1,8 % nižja v primerjavi z letom 2019. Dobiček pred davki in obrestmi EBIT je nižji za 12,4 %, vrednosti ROE in ROA pa sta zabeležili cca 25 % padec v primerjavi z 2019. Realizacija na zaposlenega je nižja za 5,8 % v primerjavi z 2019, delež stroškov dela v ustvarjeni dodani vrednosti pa je višji za 1,8 %. Medtem so se celotni stroški dela na zaposlenega povečali za 4,2 %. Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2020 dosega 43.322 € oziroma izkazuje 2,5 % rast. Vse navedene vrednosti veljajo za kovinsko industrijo kot celoto.

Vir: Kovinska industrija v letu 2020