Združenje kovinske industrije

Predstavitev kovinske industrije


Družbe v kovinski industriji so bile po dejavnostih razvrščene na podlagi različice Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008. Ta je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti U.l. 69/07, 17/08 začela veljati s 1. januarjem 2008 in v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti NACE Rev. 2.

Tako so v kovinsko industrijo v okviru Združenja kovinske industrije uvrščene naslednje panoge:

  • SKD C/25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav;
  • SKD C/28 Proizvodnja drugih strojev in naprav, izvzemši pisarniške naprave (SKD28.230);
  • SKD C/29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic, izvzemši elektroopremo za vozila (SKD 29.310);
  • SKD C/30 Proizvodnja drugih vozil in plovil;
  • SKD C/33 Popravila in montaža strojev in naprav, izvzemši popravila električnih (SKD 33.130, 33.140 in 33.190) in neelektričnih strojev in naprav (SKD 33.200).

Slovenska kovinska industrija se uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodku kot po izvozu. Panoge kovinske industrije predstavljajo v prihodku 30 %, v izvozu 31 %, v številu zaposlenih 34 %, ustvarijo pa 31 % dodane vrednosti vseh predelovalnih dejavnosti v Sloveniji. (Podatki za leto 2017)

     

Osnovni podatki za leto 2018

Po podatkih AJPES-a je v letu 2018 v kovinski panogi delovalo 3.368 družb, v katerih je bilo 64.656 zaposlenih, prihodki pa so znašali 9,7 mrd €. V panogi kot celoti je dodana vrednost na zaposlenega v letu 2018 znašala 41.795 €.

Osnovni podatki za leto 2018 za celotno kovinsko industrijo nam izkazujejo, da je veliko opazovanih parametrov v primerjavi z letom poprej ponovno imela rast. V letu 2018 je kovinska industrija zaposlovala 64.656 ljudi, kar pomeni rast za 5,4 %. Prihodki v celotni kovinski industriji so se dvignili za 10,1 % glede na leto poprej in so znašali 9,66 mrd €, ustvarjena dodana vrednost pa je za 3,8 % višja v primerjavi z letom 2016. Dobiček pred davki in obrestmi EBIT je višji za 3 %, vrednosti ROE in ROA pa sta zabeležili cca 2,5 % padec v primerjavi z 2017. Realizacija na zaposlenega je porasla za 4,4 % v primerjavi z 2017, delež stroškov dela v ustvarjeni dodani vrednosti pa je višji za 1,1 %. Medtem so se celotni stroški dela na zaposlenega povečali za 4,9 %. Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2018 dosega 41.795 € oziroma izkazuje 3,8 % rast. Vse navedene vrednosti veljajo za kovinsko industrijo kot celoto.

Vir: Kovinska industrija v letu 2018