Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Poklicni standardi


Poklicni standardi Poklicni standard nadomešča nomenklaturo poklicev kot podlago za izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, vendar pa je vloga poklicnega standarda širša, saj je tudi podlaga nacionalnim poklicnim kvalifikacijam (NPK), ki se pridobijo v sistemu certificiranja NPK.

Poklicni standard je povezovalni člen sistema poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poklicne standarde se pripravi na osnovi pobude, ki jih pripravijo zainteresirane pravne osebe. Razvoj poklicnega standarda je zahteven projekt, v katerega so vključeni številni partnerji: organizacije delodajalcev in delojemalcev, pristojna ministrstva, šole. Upoštevati je potrebno nacionalen in sektorske razvojen dokumente, podatke Zavoda RS za zaposlovanje in Statističnega urada RS ter zglede iz držav EU. ZGIGM aktivno pomaga svojim članom pri pripravi razvoju poklicnih standardov s področja gradbeništva.

Poklicni standard je dokument z naslednjimi elementi:

  • ime in koda poklica,
  • raven zahtevnosti,
  • poklicne kompetence ter opis poklicnega standarda, ki vsebuje: področja dela,
    ključna dela, znanje in spretnosti.

KAJ SO POKLICNI STANDARDI, BAZE POKLICNIH STANDARDOV>>>

GZS ZGIGM je leta 2013 podala pisno pobudo za prenovo poklicnih standardov za gradbeništvo. Pobudo je podprla tudi OZS. Člani delovne skupine imenovane Nacionalna skupina za revizijo poklicnih standardov in katalogov za NPK na področju gradbeništva pri CPI prihajajo iz različnih organizacij in pokrivajo vsebino različnih poddelovnih skupin. GZS ZGIGM je članica nacionalnih delovnih podskupine št. 1. in št. 3!

O poklicnih standardih smo govorili tudi na dogodku na GZS aprila 2014 v okviru projekta ISO-CONSTRUCT>>>.

Dodatne informacije o prenovi poklicnih standardov in rezultatih prenove so dosegljivi na 
 Center RS za poklicno izobraževanje oz. info@cpi.si

Tiskovina Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije 2000‒2012 

Področni odbor pri CPI za poklicne standarde Tehnika, računalništvo: član mag. Jože Renar, GZS ZGIGM
Področni odbor pri CPI za poklicne standarde Arhitektura, gradbeništvo in rudarstvo: članica in predsednica Valentina Kuzma, GZS ZGIGM