Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Osnovni podatki s kontakti

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM)
Dimičeva ulica 13       
1504 Ljubljana
Slovenija
t: + 386 1 5898 242
f: + 386 1 5898 100
e: zgigm@gzs.si (oddelčni e-naslov)
i:  https://www.gzs.si/zgigm
Nahajamo se v 4. nadstropju Doma gospodarstva.

Strokovna služba ZGIGM je neposredni izvajalec programa dela Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala.  Sodelavci strokovne službe ZGIGM:

DIREKTOR ZBORNICE (GZS oddelka, ki pokriva gradbene dejavnosti)
Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. gradb

Stac. telefon: 01 5898 423 
Mob. telefon: 041 359 700
e-naslov:  gregor.ficko@gzs.si 
POKLICNA POT: Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani gradbeništva z zaključnim magistrskim študijem gradbeništva. Po zaključku študija se je kot mlad inženir zaposlil v gradbeni operativi in sicer v GIP Gradis Ljubljana, kjer se je zelo hitro začel ukvarjati s projektnim vodenjem pri graditvi objektov. V tem času je sodeloval pri operativnem izvajanju in vodenju številnih velikih investicijskih projektov industrijskih, stanovanjsko-poslovnih in hidroenergetskih gradenj. Od leta 1994 je pri Družbi za državne ceste d.o.o. aktivno sodeloval pri operativnem izvajanju nacionalnega programa izgradnje avtocest, kjer se je ukvarjal s pripravo projektno-tehnične, investicijske, razpisne in planske dokumentacije ter vodenjem strokovnega nadzora nad gradnjo avtocest v Mariboru in okolici. Leta 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za promet kot vodja sektorja za avtoceste, leta 2008 pa je prevzel vodenje Direkcije RS za ceste, kjer je bil zadolžen za vodenje, načrtovanje, organiziranje in usklajevanje upravnega in strokovno-projektnega dela direkcije na več kot 6.000 km državnega cestnega omrežja. V začetku leta 2015 je vodil podjetje JKP Radlje ob Dravi, oktobra 2020 je nastopil na mesto direktorja GZS organizacijske enote, Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala. Njegove naloge so organizacija dela združenja dejavnosti v skladu z interesi in potrebami upravnega odbora, vzpostavitev področnih delovnih skupin, sodelovanje v organih GZS, aktivno sodelovanje v socialnem dialogu gradbenih dejavnosti in vsebini KPGD, razvoj sektorske politike in sodelovanja z javnimi organi, oblikovanje sektorskih stališč, posredovanje medijskih informacij, priprava dopisov za ministrstva in vsebinsko vključevanje v procese sprememb zakonodajnih aktov. Organizira redna srečanja s člani in oblikuje njihove skupne in posebne interese, člane in potencialne člane zbornice obiskuje na terenu zato je seznanjen z aktualno sektorsko problematiko in se nanjo tudi odziva.

mag. Valentina Kuzma, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž., samostojna svetovalka na GZS ZGIGM

Stac. telefon: 01 5898 246
Mob. telefon: 041 777 353
e-naslov: valentina.kuzma@gzs.si

POKLICNA POT: Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva (UL FGG, 2003), svoje znanje je nadgradila s podiplomskim interdisciplinarnim magistrskim študijem - Varstvo okolja (UL FGG, 2016). Poklicno pot je leta 2004 začela v projektivi (nizkogradnja), nadaljevala z izdelavo dokumentov iz postopka presoje vplivov na okolje (PVO), nekaj let sodelovala pri razvoju nepremičninskih projektov v Sloveniji in na Balkanu, zastopala investitorja pri finalizaciji izgradnje in primopredaji večje poslovne stavbe v Ljubljani. Od leta 2009 je del strokovne službe GZS ZGIGM. 
Od 2011 predseduje Področnemu odboru za poklicne standarde GRADBENIŠTVO IN RUDARSTVO pri Centru za poklicno izobraževanje RS. Od leta 2021 predseduje tudi Svetu za tehnične ocene in soglasja pri ZAG. Aktivno deluje v 3 mednarodnih delovnih skupinah pri FIEC (zaposlovanje, PIU, VZD: področja socialnega dialoga gradbene dejavnosti na evropski ravni).  Pripravlja strokovna besedila za objave v medijih s področja delovanja GZS ZGIGM. Je (so)avtorica več strokovnih tiskovin - monografij:  Podpora socialnemu dialogu za učinkovitost gradbenega sektorja v prihodnosti, Sistem kvalifikacij na področju gradbeništva, arhitekture, prostorskega načrtovanja in urbanizma, 
Prispevki za razumevanje trajnostnosti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Uspešno je koordinirala 3 mednarodne večje projekte in sodelovala v več kot 40 sektorsko usmerjenih mednarodnih projektih v podporo krepitvam zmogljivosti virov socialnih partnerjev  gradbenih dejavnostih, promociji gradbenih dejavnosti, vseživljenjskemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih s področij: digitalizacija podjetja in poslovnih procesov, digitalna transformacija sektorja, vpeljava BIM, krepitev digitalnih kompetenc, prehod na krožno gospodarstvo, ozelenitev gradbenih dejavnosti in vključevanje gradbenih podjetij v zeleno javno naročanje gradenj, znamčenje podjetij, varnost in zdravja pri delu, etc.
Teme tekočih mednarodnih projektov v katere je vključena so naslednje:
• digitalna transformacija gradbenih dejavnosti,
• off-site gradnja oziroma industrializiran način gradnje,
• krepitev zmogljivosti javnih organov za postopke prenove stavb in zelenega javnega naročanja,
• energetska učinkovitost in skoraj nič energijske stavbe,
• zeleno in trajnostno gradbeništvo,
• krožno gospodarstvo, reciklaža in novi inovativni gradbeni proizvodi,
• dostop do virov financiranja za zeleni prehod in trajnostno gradnjo,
• pristopi razvoja zelenih finančnih instrumentov za financiranje novogradenj ali prenove stavb oziroma drugih ukrepov energetske učinkovitosti.

Sekretariat GZS ZGIGM
Stac. telefon: 01 5898 242

Z GZS ZGIGM sodelujejo redno tudi zunanji pogodbeni sodelavci (bivši zaposleni strokovnjaki ZGIGM, upokojeni strokovnjaki s področja gradbeništva, različni strokovnjaki iz slovenskih podjetij, ustanov in izobraževalnega sistema).

Aktualne novice >