Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Osnovni podatki s kontakti

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM)
Dimičeva ulica 13       
1504 Ljubljana
Slovenija
t: + 386 1 5898 242
f: + 386 1 5898 100
e: zgigm@gzs.si (oddelčni e-naslov)
i:  https://www.gzs.si/zgigm
Nahajamo se v 4. nadstropju Doma gospodarstva.

Strokovna služba ZGIGM je neposredni izvajalec programa dela Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala.  Sodelavci strokovne službe ZGIGM:

DIREKTOR ZBORNICE (GZS oddelka, ki pokriva gradbene dejavnosti) 
Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. gradb
Stac. telefon: 01 5898 423 
Mob. telefon: 041 359 700
e-naslov: gregor.ficko@gzs.si 
POKLICNA POT: Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani gradbeništva z zaključnim magistrskim študijem gradbeništva. Po zaključku študija se je kot mlad inženir zaposlil v gradbeni operativi in sicer v GIP Gradis Ljubljana, kjer se je zelo hitro začel ukvarjati s projektnim vodenjem pri graditvi objektov. V tem času je sodeloval pri operativnem izvajanju in vodenju številnih velikih investicijskih projektov industrijskih, stanovanjsko-poslovnih in hidroenergetskih gradenj. Od leta 1994 je pri Družbi za državne ceste d.o.o. aktivno sodeloval pri operativnem izvajanju nacionalnega programa izgradnje avtocest, kjer se je ukvarjal s pripravo projektno-tehnične, investicijske, razpisne in planske dokumentacije ter vodenjem strokovnega nadzora nad gradnjo avtocest v Mariboru in okolici. Leta 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za promet kot vodja sektorja za avtoceste, leta 2008 pa je prevzel vodenje Direkcije RS za ceste, kjer je bil zadolžen za vodenje, načrtovanje, organiziranje in usklajevanje upravnega in strokovno-projektnega dela direkcije na več kot 6.000 km državnega cestnega omrežja. V začetku leta 2015 je prevzel vodenje JKP Radlje ob Dravi, ki ga je uspešno vodil do letošnjega oktobra, ko je na povabilo upravnega odbora 1. oktobra 2020 prevzel vodenje Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala pri GZS.

mag. Valentina Kuzma, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž., samostojna svetovalka na GZS ZGIGM
Stac. telefon: 01 5898 246
Mob. telefon: 041 777 353
e-naslov: valentina.kuzma@gzs.si
POKLICNA POT: Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva (z diplomo UL FGG, 2003), svoje znanje je nadgradila s podiplomskim interdisciplinarnim magistrskim študijem - Varstvo okolja (UL FGG, 2016). Poklicno pot je leta 2004 začela v gradbeni projektivi (za nizkogradnjo), nadaljevala je izdelavo strokovnih podlag in dokumentov presoje vplivov na okolje za gradbene investicije, nekaj let je delovala pri razvoju nepremičninskih projektov v Sloveniji in na Balkanu, nato zastopala investitorja pri finalizaciji izgradnje in primopredaji večjega poslovne stavbe v Ljubljani. Od leta 2009 je del strokovne službe GZS Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Na GZS ZGIGM je uspešno koordinirala 3 mednarodne projekte in sodelovala v več kot 30 sektorsko usmerjenih mednarodnih projektih v podporo krepitvam zmogljivosti virov, vseživljenjskemu izobraževanju in usposabljanju, promociji dejavnosti, napredku in ozelenitvi gradbenih dejavnosti. Od 2011 predseduje Področnemu odboru za poklicne standarde GRADBENIŠTVO IN RUDARSTVO pri Centru za poklicno izobraževanje RS. Od leta 2021 predseduje tudi Svetu za tehnične ocene in soglasja pri ZAG. Aktivno deluje v 3 mednarodnih delovnih skupinah pri FIEC (zaposlovanje, PIU, VZD: področja socialnega dialoga gradbene dejavnosti na evropski ravni). 

Andreja Palatinus
, univ.dipl.ekol.dipl.posl.pravnica, samostojna svetovalka na GZS ZGIGM
Stac. telefon: 01 5898 187
e-naslov: andreja.palatinus@gzs.si
POKLICNA POT: Diplomirala je na Univerzi v Novi Gorici na Fakulteti za znanosti o okolju (2008) in poklicno pot pričela kot samostojna podjetnica, ki je podjetjem svetovala pri vpeljevanju zelenega poslovanja. Sledila je zaposlitev na Inštitutu za vode RS (2011), kjer je bila raziskovalka odpadkov in mikroplastike v vodah. Po povabilu je leta 2016 pričela z delom na novoustanovljeni Direkciji za vode (organ v sestavi MOP-a), kjer se je seznanila z delom podeljevanja vodnih soglasij in drugih uradniških nalog. Poklicno pot je nadaljevala v gospodarstvu. Leta 2019 se je zaposlila v Službi za varstvo okolja na GZS, kjer se je seznanila s krožnim gospodarstvom in težavami podjetij pri implementaciji le-tega v praksi. Ekipi GZS ZGIGM se je pridružila na evropskih projektih povezanih z gradbeništvom in okoljem v letu 2021.  Julija 2021 je ob delu zaključila še dodiplomski študij managementa in prava, na MLC Fakulteti v Ljubljani, z zaključno diplomo pod mentorstvom izr.prof.dr. Aleksija Mužine. Od leta 2020 predseduje tudi Odboru za certificiranje pri ZAG.

Tanja Križman Vezočnik, svetovalka na GZS ZGIGM
Stac. telefon: 01 5898 242
Mob. telefon: 031 538 968
e-naslov: tanja.krizman@gzs.si

Tanja Batkovičmag. ekotehnologije, projektni tajnik na GZS ZGIGM
Stac. telefon: 01 5898 187
e-naslov: tanja.batkovic@gzs.si
POKLICNA POT: Diplomirala je na Univerzi v Novi gori na Fakulteti za Znanosti o okolju, kjer je tekom študija sodelovala na PKP projektu »Black bicycle - kolesarske poti ob vpadnici v Celje«. Svojo Izobrazbo je nadaljevala na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer ekotehnologije, kjer je sodelovala na ŠIPK projektu »Razvoj ekspertnega sistema za podporo odločanja pri spremljanju in razvoju kompetenc«. Svojo poklicno je leta 2019 začela na GZS ZGIGM, kjer nudi podporne storitve aktivnostim na okoljsko usmerjenih mednarodnih projektih, ki jih izvaja zbornica GZS ZGIGM.

Tjaša Jerman Kuželički, univ.dipl.soc. (smer družboslovna informatika), svetovalka na GZS ZGIGM

Stac. telefon: 01 5898 246

e-naslov: tjasa.jerman.kuzelicki@gzs.si

POKLICNA POT: Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede, smer sociologija – družboslovna informatika. Od leta 2011 se je ukvarjala s turizmom ter z ozaveščanjem o varni rabi novih tehnologij. Leta 2022 se je pridružila ekipi GZS ZGIGM, kjer se ukvarja s projekti povezanimi s kadrovanjem v gradbeništvu ter uvajanjem digitalizacije v panogi. 


Z GZS ZGIGM sodelujejo redno tudi zunanji pogodbeni sodelavci (bivši zaposleni strokovnjaki ZGIGM, upokojeni strokovnjaki s področja gradbeništva, različni strokovnjaki iz slovenskih podjetij, ustanov in izobraževalnega sistema).