Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Osnovni podatki s kontakti

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM)
Dimičeva ulica 13       
1504 Ljubljana
Slovenija
t: + 386 1 5898 242
f: + 386 1 5898 100
e: zgigm@gzs.si (oddelčni e-naslov)
i:  https://www.gzs.si/zgigm
Nahajamo se v 4. nadstropju Doma gospodarstva.

Strokovna služba ZGIGM je neposredni izvajalec programa dela Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala.  Sodelavci strokovne službe ZGIGM:

DIREKTOR ZBORNICE (GZS oddelka, ki pokriva gradbene dejavnosti) 
Mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. gradb
Stac. telefon: 01 5898 423 
e-naslov: gregor.ficko@gzs.si 
POKLICNA POT: Po osnovni izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva z zaključenim interdisciplinarnim magistrskim študijem Varstvo okolja. Po zaključku študija se je kot mlad inženir zaposlil v gradbeni operativi in sicer v GIP Gradis Ljubljana, kjer se je zelo hitro začel ukvarjati s projektnim vodenjem pri graditvi objektov. V tem času je sodeloval pri operativnem izvajanju in vodenju številnih velikih investicijskih projektov industrijskih, stanovanjsko-poslovnih in hidroenergetskih gradenj. Od leta 1994 je pri Družbi za državne ceste d.o.o. aktivno sodeloval pri operativnem izvajanju nacionalnega programa izgradnje avtocest, kjer se je ukvarjal s pripravo projektno-tehnične, investicijske, razpisne in planske dokumentacije ter vodenjem strokovnega nadzora nad gradnjo avtocest v Mariboru in okolici. Leta 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za promet kot vodja sektorja za avtoceste, leta 2008 pa je prevzel vodenje Direkcije RS za ceste, kjer je bil zadolžen za vodenje, načrtovanje, organiziranje in usklajevanje upravnega in strokovno-projektnega dela direkcije na več kot 6.000 km državnega cestnega omrežja. V začetku leta 2015 je prevzel vodenje JKP Radlje ob Dravi, ki ga je uspešno vodil do letošnjega oktobra, ko je na povabilo upravnega odbora prevzel vodenje Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala pri GZS.

mag. Valentina Kuzma, univ.dipl.inž.vod. in kom. inž., samostojna svetovalka
Stac. telefon: 01 5898 246
Mob. telefon: 041 777 353
e-naslov: valentina.kuzma@gzs.si
POKLICNA POT: Po osnovni izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z zaključenim magistrskim študijem gradbeništva. Svojo poklicno pot je začela v gradbeni projektivi (nizkogradnja), pridobila izkušnje tudi s področja izdelave presoje vplivov na okolje za gradbene investicije, delovala nekaj let pri razvoju nepremičninskih projektov v Sloveniji in na Balkanu, zastopala investitorja pri finalizaciji izgradnje in primopredaji večjega poslovnega središča v Ljubljani, sedaj pa že več kot desetletje deluje v strokovni službi GZS Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Že 2. mandat predseduje Področnemu odboru za poklicne standarde GRADBENIŠTVO IN RUDARSTVO pri CPI.

Tanja Križman Vezočnik, svetovalka
Stac. telefon: 01 5898 242
Mob. telefon: 031 538 968
e-naslov: tanja.krizman@gzs.si

Tanja Batkovičmag. ekotehnologije, projektni tajnik
Stac. telefon: 01 5898 337
e-naslov: tanja.batkovic@gzs.si
Diplomirala je na Univerzi v Novi gori na Fakulteti za Znanosti o okolju, kjer je tekom študija sodelovala na PKP projektu »Black bicycle - kolesarske poti ob vpadnici v Celje«. Svojo Izobrazbo je nadaljevala na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer ekotehnologije kjer je sodelovala na ŠIPK projektu »Razvoj ekspertnega sistema za podporo odločanja pri spremljanju in razvoju kompetenc«. Svojo poklicno pot začenja na GZS ZGIGM, kjer nudi podporne storitve aktivnostim na mednarodnih projektih, ki jih izvaja panožna zbornica GZS ZGIGM.

Z GZS ZGIGM sodelujejo redno tudi zunanji pogodbeni sodelavci (bivši zaposleni strokovnjaki ZGIGM, upokojeni strokovnjaki s področja gradbeništva, različni strokovnjaki iz slovenskih podjetij, ustanov in izobraževalnega sistema).