Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ, Izdaja 1.0, december 2016

Smernice za javno naročanje gradenj  je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Združenjem asfalterjev Slovenije, DARS, d. d., DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo. Slednje z namenom zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov ter učinkovitega izvajanje javnih naročil gradenj, podajajo predloge za pravilno uporabo posameznih institutov javnega naročanja, s priporočili in opozorili. Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa Zakon o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in so orodje, ki ga njihovi pripravljavci priporočajo naročnikom za uporabo – dajejo primerna ter z ZJN-3 usklajena napotila, usmeritve in predloge, kako naj praviloma poteka postopek javnega naročila za gradnjo . Več >>>

GZS ZGIGM je bila s svojimi predstavniki tudi članica v decembru 2015 ustanovljene Delovne skupine za pripravo smernic javnega naročanja na področju gradenj, inženirskih in arhitekturnih storitev pri MJU
********************************************************************************

Predstavitev dela GZS ZGIGM  Delovna skupina za gradbene pogodbe na dogodku 17. konferenca »DNEVI JAVNIH NAROČIL«:  TIPSKE GRADBENE POGODBE GZS (na ključ, na enoto, projektiranje in gradnja) - GZS VZORCI GRADBENIH POGODB
********************************************************************************

PREGLED OBJAVLJENIH (sklenjenih) POGODB v javnih naročilih na portalu E-naročanje

********************************************************************************

 Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2017, GZS ZGIGM je soorganizator
 Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2016, GZS ZGIGM je soorganizator
 Videoreportaža z DNEVOV GRADBENA PRAVA, november 2015, GZS ZGIGM je soorganizator

*******************************************************************************
Javno naročanje storitev gradnje in tipi pogodb (v javnih naročilih). Odmevi in odzivi z infrastrukturne konference InfraKon 2014, november
2014 : Izgradnja prihodnjih prometnih infrastrukturnih projektov v Sloveniji – razvojna priložnost ali razvojna nujnost?

********************************************************************************
Zaključki, video spot in gradivo s poslovne konference 11.6.2013 na GZS: DAN JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA, čezmejni projekt PROFILI

********************************************************************************
Znanje in spoznanja udeležencev praktične delavnice na GZS o javnih naročilih gradnje (OZADJE TEME: strokovna delavnica o JN storitev gradenj na GZS ZGIGM 2.4.2013: Kako prilagoditi zahteve za javno naročanje aktualnim potrebam in izzivom dejavnosti gradbeništva v Republiki Sloveniji ? 

********************************************************************************
Objava navodila MF (nov 2012):  Stališče glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju - NAVODILO za JN

********************************************************************************
GRADIVO IN ZAKLJUČKI S PROBLEMSKE KONFERENCE GZS-ZGIGM (apr 2012): Primernost uporabe klavzule 'ključ v roke' v pogodbah za izvajanje gradbenih storitev v javnih naročilih, govorniki tudi mednarodni strokovnjaki

********************************************************************************
Glede na naravo javnega naročila nastopa več vrst pogodb v katerih pa ima tudi pogodbena cena, bolj pravilno rečeno POGODBENI ZNESEK (nepravilno: POGODBENA VREDNOST!; skupni znesek oziroma zbir zneskov, ki so sestavljeni iz količin posameznih vrst del in cen za posamezno vrsto del), lahko več vsebin ali oblik. Tako je mogoče razlikovati oblike pogodbe glede na predmet pogodbe tudi glede na olbiko pogodbenega zneska v primerih, ko gre za naročanje blaga, naročanja storitev ali za naročanje gradenj. V primeru naročanja gradenj pa je mogoče ločiti še ali se pogodbeni znesek nanaša le na izvajanje gradnje ali na projektiranje gradnje oziroma na oboje skupaj.

Tipi pogodb po obliki pogodbene cene oziroma oblike pogodbenega zneska ločimo pogodbe:

 • po cenah za enoto postavke in dejanskih količinah (UNIT PRICE CONTRACT),
 • po skupni ceni ali pavšalni ceni, ki se nanaša na predmet pogodbe kot celote (LUMP SUM CONTRACT),
 • pozor NEPRAVILNO: po ceni "ključ v roke", GRE ZA NAČIN ALI POSTOPEK (ne pa ceno!)
 • kombinaciji gornjih.

Tipi pogodb v gradbeništvu po namenu:

 • gradbena/izvajalska pogodba,
 • obrtniška/podizvajalska pogodba,
 • soizvajalska/kooperantska pogodba,
 • pogodba za izdelavo projektne dokumentacije,
 • pogodba o najemu delovne sile in opreme,
 • pogodba za svetovalne storitve in nadzor,
 • pogodba za upravljanje stavb,
 • pogodba za opremo,
 • prodajna pogodba,
 • kombinirane pogodbe
 • in druge.

Pomemben del projektne dokumentacije predstavlja POPIS DEL S PREDIZMERAMI, ki ga pripravi projektant in določa obseg predmeta pogodbe. Večinoma količine, ki so navedene v razpisni dokumentaciji odstopajo (oz. projektantskih poisih del) odstopajo od dejanskih količin, ki so se izračunala na osnovi merjenja del - izvedenih del. Vzroki so različni:

 • ocena nekaterih postavk v popisu del (ker podatki še niso dokončni, ker podatkov še ni, ...),
 • človeški faktor: računske napake in zmote,
 • slaba kontrola računskih postavk,
 • površnost,
 • neizkušenost izdelave opisa del,
 • zunanje motnje,
 • namerni vpliv naročnika na projektanta,
 • ...

Pri izbiri oblike pogodbenega zneska je pomembno, da pri predmetu pogodbe natančno določimo obseg predmeta pogodbe.  Modro je, da se pogodbeni znesek določa tako, da se določijo merila, na podlagi katerih se lahko cena prilagodi razmeram na trgu. Tak način oblikovanja pogodbe bistveno zmanjša tveganje na obeh straneh.

Možnost nastopa sprememb pogodbene cene oziroma pogodbenega zneska med izvajanjem del pogodbeni stranki lahko opredelita z ženevsko klavzulo oziroma indeksno klavzulo (tudi drsno klavzulo), ki ima dve različici.

********************************************************************************

Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM