Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Uporabni povzetki tem


Priporočamo ogled prezentacij z izobraževanj in posvetov, ki jih je objavil Urad RS za zaščito in reševanje:

Posvet POŽARNI RED, POŽARNI NAČRT, NAČRT EVAKUACIJE, ICZR, februar - marec 2009

Posvet POŽARNA IN GASILSKA DVIGALA - NAČRTOVANJE, PREGLEDOVANJE, PREIZKUŠANJE IN POMEN V PRAKSI, ICZR, 08.12.2008

Posvet POŽARI V NARAVNEM OKOLJU, ICZR, 28. 10. 2008

Posvet POŽARI V NARAVNEM OKOLJU, Nova Gorica, 18. oktober 2007

Posvet GASILNIKI, ICZR, 22. in 29. marec ter 12. april 2006


Posvet O PREIZKUŠANJU HIDRANTNEGA OMREŽJA, ICZR, 15. marec in 10. april 2006

********************************************************************************************

Obveznost delodajalca je, da mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem, poučen o varstvu pred požarom ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, razporeditvi na drugo delo, spremembi ali uvajanju nove delovne opreme ter spremembi in uvajanju nove tehnologije.

Usposabljanje za varstvo pred požarom lahko opravljajo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti izobraževanja ter usposabljanja odraslih, izpolnjujejo predpisane pogoje in so pridobili pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: uprava). Usposabljanje se mora izvajati v skladu s predpisi, ki določajo vrsto, način in periodičnost usposabljanja.

Dejavnosti, ki jih lahko izvaja pooblaščeni izvajalec usposabljanja za varstvo pred požarom, so:

 • usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom in preverjanje znanja s tega področja,
 • organiziranje pripravljalnih seminarjev za preizkuse znanj in strokovne izpite za varstvo pred požarom,
 • organiziranje opravljanja preizkusa znanja in strokovnega izpita za varstvo pred požarom,
 • usposabljanje delodajalcev ter lastnikov ali uporabnikov stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov s področja varstva pred požarom,
 • ovrednotenje usposabljanj in pripravljalnih seminarjev ter enkrat letno priprava pisnega poročila o usposabljanjih.

VIR: JAPTI

Kdaj se izvaja izobraževanje in usposabljanje?

 • ob nastopu dela,
 • ob premestitvi na drugo delovno mesto,
 • ob razporeditvi na drugo delo,
 • ob spremembi ali uvajanju nove delovne opreme,
 • ob spremembi in uvajanju nove tehnologije,
 • periodično, v rokih določenih v požarnem redu.

Pri usposabljanju se mora upoštevati nove in spremenjene požarne nevarnosti, posebnosti delovnega mesta ter znanje občasno obnavljati.

Kdo sme izvajati usposabljanje za varstvo pred požarom?

Fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Usposabljanje za varstvo pred požarom je nujno za:

 • redno zaposlene delavce,
 • začasno zaposlene delavce,
 • občasno zaposlene delavce.

Delodajalec mora zagotoviti teoretično in praktično usposabljanje. Usposabljanje delavcev se mora vršiti po programu usposabljanja.

E-uprava – VPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM