Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Kratki povzetki tem


Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev za varno opravljanje dela ob:

  • sklenitvi delovnega razmerja,
  • ob razporeditvi na drugo delo,
  • ob uvajanju nove tehnologije,
  • ob uvajanju in novih sredstev za delo,
  • ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Delodajalec mora zagotoviti teoretično in praktično usposabljanje. Usposabljanje delavcev se mora vršiti po programu usposabljanja.

Uvožen stroj mora imeti:

  • oznako CE,
  • izjavo o skladnosti,
  • navodila za uporabo in vzdrževanje,
  • ostale oznake (opozorila).

Gradbišče prijavimo:

V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev, ali je predvideni obseg dela 500 človek-dni ali več, mora naročnik ali nadzornik projekta pred pričetkom del sestaviti prijavo gradbišča, kot je to določeno v Prilogi III uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Naročnik ali nadzornik projekta mora prijavo poslati inšpekciji za delo najkasneje 15 dni pred začetkom del na takem gradbišču. Kopijo prijave je potrebno na gradbišču namestiti na vidno mesto. Naročnik ali nadzornik projekta mora ažurirati prijavo gradbišča v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, v primerih uvedbe novega delodajalca ali začasne ustavitve del.

Kdaj potrebujemo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih:

Kadar dela izvaja ali je predvideno, da bo dela na gradbišču izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu. Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.  Za koordinatorja v fazi priprave projekta imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja graditev objektov, ali strokovni izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja imenovana oseba mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, strokovni

izpit, določen z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri projektiranju ali izvajanju gradbenih del. Za koordinatorja v fazi izvajanja ne more biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri eni od izvajalskih organizacij.

Kdaj potrebujemo varnostni načrt:

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. S tem načrtom se določijo pravila, ki so veljavna za določeno gradbišče, pri tem pa se po potrebi upoštevajo tudi industrijske dejavnosti na gradbišču. Varnostni načrt mora biti izdelan v skladu s Prilogo V uredbe. Vsebovati mora ukrepe glede posebno nevarnih del, ki spadajo v eno ali več kategorij iz Priloge II. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.


Avtor: Zbornica gradbeništva in IGM