Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Program dela ZGIGM za leto 2015


Naloge in storitve


Program je razdeljen na tri osnovne vrste aktivnosti glede na način pridobivanja sredstev za delo ZGIGM, ki pokrivajo posamezne aktivnosti ZGIGM:

Naloge in aktivnosti za osnovno članarino ZGIGM. Njihov obseg se določa z letnim Programom dela in Finančnim načrtom oz. Poslovnim načrtom ZGIGM.

Storitve namenjene trženju in za dodatno zbrana sredstva. Namenjene so opravljanju storitev za plačilo z bonusom za člane ter delovanju sekcij in drugih oblik dodatnega združevanja članov.

Sodelovanje na mednarodnih projektih. Namenjeno je sodelovanju podjetij in prenosu dobrih praks med podjetji v panogah gradbeništva v EU in ostalih evropskih državah.

 

Program dela ZGIGM 2015

Naloge in aktivnosti za članarino

1. Osnovna infrastruktura za povezovanja članstva

 • mrežno in ciljno povezovanje članov ZGIGM za uveljavljanje skupnih interesov in za zastopanje teh interesov do drugih organov;
 • povezovanje članov v  interesne sekcije GZS ZGIGM
 • posredovanje splošnih informacij o delovanju ZGIGM, aktivnostih strokovne službe ZGIGM in posameznih skupin v okviru ZGIGM članom ZGIGM in javnosti;
 • izdelava letne, občasnih in specialnih analiz panoge (gradbeništvo, IGM) za potrebe članov in posredovanje podatkov drugim;
 • splošna promocija članov ZGIGM (tudi preko specializiranih sejmov) in njihovih RR dejavnosti ter inovativnih tehnologij od inovacije in izuma do izboljšave;
 • izvajanje aktivnosti za pridobivanje novih članov ZGIGM;
 • priprava in obdelava vsega gradiva za odločanje na organih ZGIGM ter izvrševanje sklepov teh organov.

2. Informiranje in svetovanje

 • podajanje ključnih informacij in aktualnih vsebin o gradbeništvu in industriji gradbenega materiala v RS in EU prek redno ažuriranega spletnega portala ZGIGM;
 • izdajanje internih mesečnih e-novic ZGIGM - Gradbeniških iskric in priprava strokovnih tematskih prispevkov po predlogah članov;
 • izvajanje osnovnega svetovanja s področja gradbene zakonodaje in zakonodaje o gradbenih proizvodih;
 • informiranje članov o aktualnih javnih razpisih EU in po svetu prek spletnega portala ZGIGM oziroma internih panožnih elektronskih novic;
 • obveščanje o aktualnih temah in problematiki v evropskih panožnih združenjih (FIEC).

3. Povezovanje ZGIGM v evropska združenja (FIEC-Evropsko združenje gradbene dejavnosti) in sodelovanje s tujimi panožnimi združenji:

 • zastopanje interesov članov ZGIGM v mednarodnih panožnih združenjih;
 • pridobivanje zgodnjih informacij o pripravi nove ter sprememb panožne in ostale za panogo pomembne EU zakonodaje;
 • ustvarjanje možnosti vplivanja na vsebino panožne in ostale EU zakonodaje ter lobiranje v EU;
 • prenosi skupnih strateških  EU dokumentov in dobrih poslovnih praks v dejavnosti v Slovenijo;
 • možnosti prenosa dobrih praks delovanja drugih združenj (zbornic);
 • prenos informacij o poslovanju panoge v Sloveniji v okolje EU ter prenos informacij o poslovanju panoge v drugih državah EU v Slovenijo;
 • ustvarjanje možnosti za čezmejno podjetniško sodelovanje;
 • ustvarjanje možnosti za sodelovanje z drugimi člani evropskih združenj pri evropskih projektih;
 • sodelovanje ZGGIM v socialnem dialogu na nivoju EU (FIEC kot priznan partner v evropskem socialnem dialogu z EFBWW-Evropsko zvezo sindikatov gradbene in lesne dejavnosti);
 • priprava in pomoč pri pridobivanju pisem podpore za podjetja, ki se prijavljajo na različne EU projekte.

4. Socialni dialog na ravni panoge v Sloveniji:

 • sodelovanje na pogajanjih za novo Kolektivno pogodbo gradbenih  dejavnosti (KPGD) in za Tarifno prilogo h KPGD za leto 2015 s sindikati (SDGD);
 • sodelovanje pri akcijah za poenotenje pogojev dela v dejavnosti (delovni čas, zaposlovanje invalidov, delo na črno itd.);
 • spodbujanje akcij in sodelovanje v aktivnostih za povečanje varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu in industriji gradbenih materialov;
 • sodelovanje pri aktivnostih in odločanju ESS RS za specifične vsebine, ki so zelo pomembne za panogo (npr. zaposlovanje tujih delavcev – pogoji in omejitve).

5. Zastopanje interesov članov na področju zakonodaje in politik v RS:

 • uveljavitev stališč panoge na ključnih področjih gradbeno-tehnične in ostale specifične zakonodaje (Zakon o graditvi objektov s podzakonskimi akti, gradbeno tehnični predpisi, Zakon o gradbenih proizvodih s podzakonskimi predpisi ipd.);
 • spremljanje in posredovanje predlogov pripomb na predpise RS, ki se nanašajo tudi na člane ZGIGM (Zakona o javnem naročanju, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Zakon o vodah, Zakon o rudarstvu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o delu na črno, Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, vse skupaj s podzakonskimi akti, ipd);
 • sodelovanje pri razpravah v okviru GZS in širše o vsej zakonodaji, ki se nanaša na pogoje poslovanja vseh gospodarskih subjektov (npr. Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o davkih iz dohodkov, Zakon o davku na nepremičnine, Proračuni RS, socialna zakonodaja, okoljske dajatve in obremenitve ipd);
 • širjenje vedenja in poznavanja panožne zakonodaje med člani ZGIGM in širše;
 • oblikovanje enotnih stališč GZS, in organizacij v okviru Zbora za oživitev in razvoj gradbeništva (IZS, ZAPS, OZS, ZZGS, UL FGG, UL UM, UL FA, ZAG…)  glede zakonodajne politike, nujnih zakonodajnih ukrepov, vodenja javnih investicij, nujne potrebe po ustanovitvi predstavniškega organa v pristojnem ministrstvu;
 • sodelovanje pri  odpravljanju  administrativnih ovir v zakonodaji RS oziroma zakonodajnih postopkih v okviru usklajevanj med GZS in Ministrstvom za javno upravo ter ostalimi ministrstvi;
 • sodelovanje pri oblikovanju novih dokumentov zahtev GZS 2015 in pri akcijah za uveljavitev ukrepov iz dosedanjih predlaganih ukrepov;
 • ocene učinkov uveljavljene zakonodaje in predlaganje sprememb;
 • aktivno zastopanje interesov članov ZGIGM v Strateškem svetu za politiko graditve in urejanje prostora pri GZS kot tudi v ostalih strateških svetih pri GZS.

6. Razvojno tehnološko področje (RR):

 • izbrano obveščanje o posebej primernih RR javnih razpisih EU za člane ZGIGM;
 • ciljno obveščanje članov o tujih iskalcih projektnih partnerjev za RR dejavnost;
 • pregledovanje zaključenih evropskih RR projektov s področja gradbene panoge in posredovanje povzetkov vsebine projektov članom GZS ZGIGM;
 • pomoč pri promoviranju RR dejavnosti članov ZGIGM na panožnih dogodkih in aktualnih RR potrebah in RR sodelovanju v tujini;
 • vplivanje na vzpostavitev sistema mehanizmov in načinov financiranja RR in tehnološke dejavnosti;
 • širjenje in izmenjava dobrih praks na razvojno tehnološkem področju (možnost uporabe medijske infrastrukture ZGIGM kot del diseminacije projektov za nepovratna sredstva EU);
 • sodelovanje pri širjenju informacij o aktualnih in že zaključenih nacionalnih in evropskih raziskovalno - razvojnih projektih v okviru posameznih programov;
 • sodelovanje pri uveljavljanju ukrepov varstva okolja pri članih ZGIGM (projekt RE-BIRTH, in podobni);
 • uveljavljanje predpisov o energetski učinkovitosti v gradbeništvu, pri gradnjah in v proizvodnji gradbenih materialov, uveljavljanje trajnostne gradnje v vsakdanjo prakso;
 • Podpora medpanožnemu sodelovanju in povezovanju na RR področju ter sodelovanju pri projektih.

7. Izobraževanje in usposabljanje:

 • sodelovanje pri pripravi in uvajanju prenovljenih in novih poklicnih standardov za različne panožne poklice tudi s sodelovanjem v področnih odborih za poklicne standarde in skupinah za prenovo poklicnih standardov;
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi programa nacionalnih poklicnih kvalifikacij za gradbene in sorodne poklice;
 • promocija in podpora gradbenim poklicem in z gradbeništvom povezanih poklicev na sejemskih prireditvah, osnovnošolskih in srednješolskih ustanovah, na spletnem portalu GZS ZGIGM, v slovenskih medijih, ciljno med podjetji v gradbeni panogi ipd;
 • sodelovanje pri prenovi obstoječih učnih programov in uvajanju novih vsebin za poklic gradbeni delovodja v gradbeništvu;
 • promocija poklica gradbeni delovodja in sodelovanje pri pridobivanju kandidatov za opravljanje delovodskega izpita na GZS CPU;
 • spremljanje in priprava mnenje glede načina sistema izobraževanja in usposabljanja za vse poklice v gradbeništvu tudi z dajanjem mnenj na vse nove in prenovljene izobraževalne programe ter ponovno uvedbo dualnega sistema;
 • sodelovanje pri osnovnem informiranju o pogojih dela v državah EU in tretjih državah, skupaj z GZS CEMP;
 • ciljno izobraževanje članov glede na potrebe;
 • obveščanje članov o pomembnejših razpisanih panožnih seminarjih, delavnic in okroglih miz in panožnih dogodkih v Sloveniji;
 • sodelovanje v EU panožnih projektih Iso-Construct (LLP - Leonardo da Vinci Learning: 2013-2015), BU.G.S. (2014-2016) – BUilding Green Skills kot projektni partner.

8. Oblikovanje delovanje delovnih skupin za spremembe predpisov in izboljševanje pogojev  na področjih:

 • javnega naročanja v - spremembe ZJN2 (2 delovni skupni, skupna za celo GZS in posebej za gradbenike na GZS), predstavniki vsebini se povezujejo tudi z zunanjimi podobnimi delovnimi skupinami;
 • delovanja cestnih podjetij;
 • delovanja vodnogospodarskih podjetij;
 • delovanja energetsko intenzivnih podjetij.
 1. Ukrepi za izboljšanje stanja v gradbeništvu

Vztrajali bomo, da se na podlagi predlogov Ministrstva za gospodarstvo o ukrepih za izboljšanje stanja v gradbeništvu dejansko začnejo uveljavljati tudi tisti predlogi iz naših zahtev v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014, ki še niso izvedeni, in jih bomo v nadaljevanju akcije še naprej uveljavljali tako preko Vlade RS, posameznih ministrstev kot tudi preko Državnega zbora in Državnega sveta. V ta namen se bomo povezovali s sorodnimi asociacijami na področju inženiringa, inženirstva, obrt in institucijami na področju izobraževanja, R&R, certificiranja in standardizacije, ter s sindikati. Aktivno bomo sodelovali v iniciativi Zbora za gradbeništvo.

Tržne storitve

Opravljanje storitev in nalog za plačilo oz. dodatno plačilo (kjer je možno, s popusti za člane ZGIGM)!

1. Izračunavanje indeksov razlik v cenah gradbenih storitev s svetovanjem in kumulativnimi izračuni:

 • pridobivanje osnovnih podatkov in posredovanje izračunanih podatkov o povečanju cen gradbenih storitev po posameznih skupinah del ter agregatno za dela na stanovanjski gradnji ter na gradbenih inženirski objektih;
 • izdaja mesečnih informacij o indeksih in trimesečnih publikacij s podatki za naročnike;
 • svetovanje s področja izračunavanja indeksov in s področja cen v gradbeništvu;
 • posebni izračuni indeksov za daljša obdobja ali za posebne vrste del oz. posameznih elementov;
 • v sodelovanju z uporabniki in posredovalci podatkov tudi prenova metodologije.

2. Seminarji, posveti in izobraževanje na področju panožnih vsebin - tudi v sodelovanju s GZS-CPU, GZS-CEMP in GZS-Službo za varovanje okolja, drugimi organizacijskimi enotami GZS ter tudi zunanjimi izvajalci:

 • s področja gradbene, gradbenotehnične zakonodaje; zakonodaje o gradbenih proizvodih; prostorske in okoljske zakonodaje;
 • s področja stvarno-pravne zakonodaje s poudarkom na razmerjih pri investiranju in gradnji;
 • s področja FIDIC mednarodnih določil;
 • s področja inšpekcijskih nadzorov na področju gradnje in proizvodnje gradbenih proizvodov;
 • s področja energetske učinkovitosti;
 • s področja eRačunov;
 • s področja popisov del v Sloveniji in praksi v tujini;
 • s področja javnega naročanja in javno-zasebnega partnerstva;
 • s področja davčne optimizacije poslovanja podjetij in davčnih vidikov pri nepremičninskih poslih
 • s področja mreženja med podjetji in raziskovalno sfero;
 • s področja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in v proizvodnih prostorih  gradbene industrije;
 • priprave in uporabe normativov za področje gradbeništva in načinov podajanja popisov del storitve gradnje v tujini, še zlasti v Avstriji in Nemčiji;
 • s področja prakse javnega naročanja v Evropskih državah;
 • podatkov o gibanju splošnih cen gradbenih storitev in materiala za različna obdobja.

3. Delovanje sekcij in drugih ožjih oblik interesnega združevanja v okviru ZGIGM:

 • možnost poglobljenega sodelovanja, izmenjave dobrih praks in povezovanje v ožja strokovna združenja na EU ali mednarodnem nivoju med člani ZGIGM oz. tudi s člani drugih asociacij z enakimi interesi v obliki delovanja sekcij;
 • revitaliziranje delovanja sekcij zaradi možnosti zastopanja specifičnih interesov posameznih skupin članov.

4. Sodelovanje pri izdelavi slovenskih normativov za gradbena dela:

 • pridobivanje podatkov o priporočenih normativih za gradbena dela;
 • obdelava in publiciranje podatkov teh podatkov;
 • promocija rabe in pomena normativov med gradbenimi podjetji v Sloveniji.

5. Poglobljeno individualno svetovanje na področju panožnih vsebin in strokovna pomoč na posebnih področjih

 • pridobivanje dodatnih posebnih informacij za člane ZGIGM in ostale uporabnike;
 • pridobivanje dodatnih znanj in usposobljenosti v obliki internega izobraževanja za podjetja člane ZGIGM.

6. Ostali projekti:

 • izdelava posebnih analiz in študij povezanih s panogo;
 • aktivno sledenje in prijavljanje ZGIGM na primerne EU javne razpise oziroma sodelovanje v nacionalnih in EU projektih s področja gradbeništva in internacionalizacije (npr. kot podizvajalec ali projektni ali vodilni parter za različne aktivnosti);  
 • aktivnosti oglaševanja in promocije članov v publikacijah, na spletnih straneh in dogodkih GZS ZGIGM.

7. Izobraževanje in usposabljanje

 • priprava in izvedba specifičnih izobraževanj in usposabljanj v podjetjih glede na izkazane potrebe članov.
Sodelovanje na mednarodnih projektih

 

ZGIGM se bo intenzivno vključevala v različne oblike sodelovanje v mednarodnih projektih z namenom:

 • uvajanja uspešnih praks podjetij v panogi gradbeništva iz tujine v naše okolje in obratno;
 • mednarodnega povezovanja podjetij in organizacij s področja gradbeništva;
 • različnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih;
 • socialnega dialoga v gradbeništvu.

ZGIGM je v letu 2015 kot projektni partner vključena v aktivnosti EU projektov ISO Construct in B.U.G.S, ki doprinašata k internacionalizaciji, doseganju večje usposobljenosti zaposlenih v slovenskem gradbeništvu in prepoznavanju čezmejnih poslovnih priložnosti v panogi ter pri krepitvi socialnega dialoga in promocija varnosti in zdravja na delovnem mestu.


Pripeti dokumenti