Novice


Arhiv: Priznanje za poslovno odličnost v letu 2018 v roke podjetju GKN Driveline Slovenija

Priznanje za poslovno odličnost prejmejo organizacije, ki so v slovenskem prostoru dokazale poslovno odličnost tako pri poslovnih rezultatih kot tudi pri delovanju organizacije kot celote po zgledu in merilih (evropske) nagrade za odličnost. Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM, predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu. Slednje lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in jim odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.


Na Javni razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2018 se je prijavilo eno podjetje - GKN Driveline Slovenija, d. o. o., in sicer v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja. Ocenjevanje uspešnosti poslovanja je potekalo po vseh devetih merilih Modela odličnosti EFQM, ki omogoča globalno primerljivost organizacij. V postopku ocenjevanja se je vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah. Razsodniška skupina je takole obrazložila svojo odločitev: »Podjetje GKN Driveline Slovenija, d. o. o. dosega visok ugled tako v okolju, v katerem deluje, kot tudi pri ključnih odjemalcih in partnerjih. Poleg tega je vpeto v mednarodno skupino GKN, ki je vodilni strateški dobavitelj v avtomobilski industriji. Ta vpetost je omogočila vpeljavo številnih sistematičnih metod na področju vodenja, komuniciranja, nenehnega izboljševanja in učinkovite proizvodnje, ki temeljijo na mednarodnih standardih in svetovnih pristopih in jih podjetje vsakodnevno zelo intenzivno uporablja in nadgrajuje, kar je trdno zagotovilo za stabilno prihodnje poslovanje. Pri izvajanju strategije in zastavljenih ciljev podjetje uporablja in razvija sistem upravljanja partnerstev na različnih ravneh. Gradi jih tako v lokalnem in širšem okolju, ne le zaradi širjenja poslovanja, ampak tudi zaradi razvoja in prenosa dobrih praks na področju avtomobilske industrije. Podjetje je dokazalo, da zmore v zelo dinamičnem okolju in panogi prebroditi različne ovire na podlagi zelo učinkovitega sistema vodenja in obvladovanja sprememb na vseh organizacijskih ravneh. Ponaša se s sprejeto kadrovsko strategijo »Gradimo tim, ki premika svet,« katere temelja sta raznolikost in vključenost ter se izražata v petih strateških stebrih. Podjetje oblikuje svojo strategijo in podporne politike na podlagi strateških usmeritev skupine z upoštevanjem potreb in pričakovanj deležnikov, lastnih sposobnosti in načel trajnostnega razvoja.«