Novice


Arhiv: Dobre prakse: organizacija dela in covid19

Kot smo vas že obveščali in kot ste lahko razbrali iz medijskih objav, država sprejema interventne zakone. Z njimi bo skušala ublažiti gospodarske posledice koronavirusa. Na podlagi razpoložljivih informacij smo strnili nabor ukrepov, ki se jih podjetja kovinske industrije poslužujejo glede poslovanja/ zaposlovanja:

 • DELO OD DOMA: odrejajo ga v primerih, ko to dopušča delovni proces. Uveljavljajo ga za posameznike skupine. Zaposlenim pripada polna plača in povračilo za prehrano, ne pa prevoz na delo in z dela. Potrebno je izdati ustrezen sklep.
 • PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA je natančno opredeljena v Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo:

21. člen

(razporejanje delovnega časa)

(1) Delodajalec določi razporeditev delovnega časa in način njegove izrabe v koledarskem letu s planom izrabe delovnega časa ali z delovnim koledarjem in o tem v začetku leta pisno obvesti delavce in sindikat pri delodajalcu na pri delodajalcu običajen način.

(2) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa v primerih, ko to narekujejo objektivni ali tehnični razlogi organizacije dela, se upošteva poln delovni čas kot povprečna delovna obveznost v obdobju največ 12 mesecev. Po preteku tega obdobja delavec ne sme imeti presežka ali manjka ur.

(3) V vsakem primeru začasne prerazporeditve delovnega časa mora delodajalec določiti začetek in predvideni konec referenčnega obdobja, v katerem se bo upoštevala povprečna razporeditev delovnega časa.

(4) V vsakem primeru začasne prerazporeditve delovnega časa mora delodajalec delavca obvestiti o dnevih njegove delovne obveznosti praviloma za obdobje teden dni.

(5) Če je s to pogodbo dnevni počitek določen v povprečnem trajanju, je potrebno upoštevati najmanj 12 ur počitka med dvema delovnima dnevoma.

 • SPREMEMBA DELOVNEGA ČASA; če morajo zaradi majhnih otrok zaposleni ostati doma in če poslovanje zaradi tega ne bo ogroženo, se lahko dogovorite, da delavec prične z delom ob drugačnem času (npr. popoldan).
 • ODOBRITEV, DA DELAVEC ZARADI VARSTVA OTROKA OSTANE DOMA; ker so se vsi vzgojno-varstveni zavodi zaprli, bo mnogo zaposlenih moralo ostati doma. V tem primeru so jim nekatera podjetja  to omogočila. Ta dogovor med delodajalcem in delavcem je običajno v obliki sklepa. V tem primeru delavcu pripada 50% plače, ki pa ne more biti nižja od 70% minimalne plače (6. odst. 137. člena  ZDR-1, ki opredeljuje višjo silo).
 • ZAČASNA NAPOTITEV DELAVCA NA ČAKANJE NA DELO DOMA; podjetja s poslovnimi težavami lahko izkoristijo to možnost. V tem primeru je potrebna pisna in dobro utemeljena odredba delodajalca. (138. členom ZDR-1: v tem primeru delavcem pripada nadomestilo plače v višini 80 % delavčeve povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Na tem področju država sprejema interventni zakon, ki naj bi po trenutnih informacijah omogočal delodajalcem pridobiti delno povračilo izplačanih nadomestil plač in sicer 40% (od plače, ki bo 80% povprečne delavčeve plače).    
 • PORABA NEIZRABLJENEGA DOPUSTA 2019 ALI PRESEŽKA UR; če imajo delavci še neizrabljen letni dopust 2019, se z njimi dogovorite za izrabo dopusta v tem obdobju. 
 • PORABA PRESEŽKA UR: če imajo zaposleni pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi delovnega časa v določenem referenčnem obdobju evidentiran presežek ur, naj sedaj koristijo ta ustvarjeni presežek ur.
 • IZRABA SORAZMERNEGA DELA LETNEGA DOPUSTA 2020:  podjetja se dogovorijo z delavci (preko plana izrabe letnega dopusta) za izrabo vsaj sorazmernega dela letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (februarja 2/12, marca 3/12,..).
 • ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNIH RAZLOGOV: podjetje, ki ima že sicer poslovne težave, ki jih je situacija s koronavirusom še povečala, in ne more zaposlenim zagotavljati dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, je izvedlo postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Pomembno: obvezen sestavni del tovrstne odpovedi sta  odpovedni rok in odpravnina; nekatere kategorije zaposlenih (npr. nosečnice, invalidi, …) so deležne posebnega varstva

 Viri:     

 • kolektivna pogodba za kovinsko industrijo
 • Spletne objave
 • Pogovori s članskimi podjetji

 

Strokovna služba ZkovI

Fotogalerija