Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Delo s skrajšanim delovnim časom

Zaporedje korakov, ki jih morate izvesti, če želite izkoristiti ukrep po #PKP3 - delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

 

Celoten postopek skrajšanega delovnega časa

 

 

 1. Pravico do subvencije lahko uveljavlja pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisan pred 13. marcem 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas ter po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela. (Prva točka 12. člena ZIUOOPE)
  Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS ali proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.
 2. Posvet delodajalca s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način. Če se spremenijo okoliščine odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s skrajšanim delovnim časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanje odreditve, ki so bile podlaga za sprejetje odločitve, je treba opraviti novo posvetovanje iz prejšnjega odstavka (Četrta točka 12. člena ZIUOOPE)
 3. Delodajalec pisno odredi delavcu delo s skrajšanim delovnim časom. V pisnem napotilu določi obseg skrajšanega delovnega časa, ki ne sme biti krajši od polovice polnega delovnega časa, čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom, razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa, čas trajanja odmora med delom, višino povračila stroškov v zvezi z delom, možnost in način poziva delavcu, da delo ponovno opravlja s polnim delovnim časom ter višino nadomestila plače. (13. člen ZIUOOPE)
 4. Delodajalec mora sporočiti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom, najpozneje v treh delovnih dneh od dneva odreditve (četrta točka 18. člena), in sicer na elektronski naslov obvestilacas@ess.gov.si.
  Obvestilo naj vsebuje naslednje podatke:
  • naziv in EMŠO delodajalca,
  • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, in
  • datum odreditve takšnega dela.
  Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.
 5. Delodajalcu se dodeli subvencija na podlagi vloge za dodelitev subvencije, ki jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 12. člena ZIUOOPE delodajalec vloži na Portalu za delodajalce Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na tej povezavi najpozneje v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa. Vloga bo na voljo predvidoma 12.6.2020 in le v elektronski obliki. (Prva in druga točka 16. člena ZIUOOPE ter spletna stran ZRSZ)
  Vloga mora vsebovati:
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 12. člena tega zakona,
  • podpisano izjavo, s katero se zaveže, da v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju ne bo kršil prepovedi odpuščanja iz drugega odstavka 18. člena tega zakona,
  • soglasje za objavo podatkov o višini prejetih subvencij iz 20. člena tega zakona.
 6. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje o vlogi odloči s sklepom v 15 dneh od prejema vloge. Zoper sklep ni pritožbe, možen pa je upravni spor. (Tretja točka 16. člena ZIUOOPE)
 7. Delodajalec na podlagi sklepa z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje sklene pogodbo o subvencioniranju, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.
  Pogodba mora zlasti vsebovati:
  • predmet, višino, način izplačila subvencije,
  • pogoje in način vračila subvencije,
  • čas prejemanja subvencije,
  • spremljanje, poročanje, sankcije za kršitve ter nadzor nad izvajanjem. (Četrta točka 16. člena ZIUOOPE)
 8. Subvencija se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, najpozneje v 30 dneh po podpisu pogodbe. Subvencija se lahko kombinira tudi z drugimi ukrepi za podporo ohranjanju delovnih mest, če kombinirana podpora ne povzroči prekomernega nadomestila za stroške plač posameznega delavca. Sorazmerno nižja subvencija se izplača pri odsotnosti z dela, določeni z zakonom. (Sedma točka 30 . člena in tretja točka 23. člena ZIUOOPE)
 9. Delodajalec ne sme:
  • v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. marcem 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po tem zakonu ali ZIUZEOP (kršitev prepovedi odpuščanja) in
  • v obdobju iz prejšnjega odstavka odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom. (Druga točka 18. člen ZIUOOPE)
 10. Delodajalec mora:
  • V obdobju prejemanja subvencije delavcem, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, redno izplačevati plačo in nadomestilo plače v sorazmernem delu glede na odrejeni delež dela oziroma delnega začasnega čakanja na delo (prva točka 18. člena ZIUOOPE)
  • voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo s skrajšanim delovnim časom v skladu s tem zakonom, na način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda z dela. Čas prihoda in odhoda z dela se mora vpisati v evidenco o izrabi delovnega časa ob dejanskem prihodu in odhodu delavca z dela (Tretja točka 18. člena ZIUOOPE)
 11. Če delodajalec ravna v nasprotju z zakonom določenimi dolžnostmi, mora prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v celoti vrniti. Delodajalec , ki prejema ali je prejemal sredstva po ZIUOOPE, mora prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti v celoti, če začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v obdobju:
  • prejemanja sredstev in
  • po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev. (Peta in šesta točka 18. člena ZIUOOPE)
 12. Delodajalec, ki je prejel subvencijo na podlagi tega zakona, mora v primeru, da je od uveljavitve ZIUOOPE prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, o tem seznaniti Finančno upravo Republike Slovenije. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema subvencije do dneva vračila. (Sedma točka 18. člena ZIUOOPE)

Fotogalerija