Združenje kovinske industrije

Novice


Arhiv: Povzetek zakonov sprejetih na 16. izredni seji Državnega zbora 13. 9. 2022

Spoštovani.

Državni zbor je na svoji seji dne 13. septembra 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A), Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE) ter Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini (ZOP-A). 18. a člen sprejetega zakona ureja nadomestno oskrbo s plinom. Upravičenci so gospodinjski odjemalec, mali poslovni odjemalec, skupni gospodinjski odjemalec in zaščiteni odjemalec iz 117. člena ZOP-A, ki so priključeni na distribucijski sistem. Dobavitelja nadomestne oskrbe določi Agencija za energijo za obdobje najmanj enega leta ter na podlagi zakonsko določenih kriterijev. Upravičenost do nadomestne oskrbe s plinom nastopi, če upravičencem preneha veljavnost pogodbe o dobavi plina zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, ali če je dobavitelj izgubi status člana bilančne sheme. Ceno plina za nadomestno oskrbo določi dobavitelj nadomestne oskrbe. Cena je lahko višja od tržne cene za dobavo plina primerljivemu odjemalcu, ne sme pa presegati mejne nakupne cene plina na izravnalnem trgu, ki jo objavi operater prenosnega sistema, povečane za 25 %.

ZOP-A začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE). Določa, da ima Vlada pooblastilo razglasiti višjo ali nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Določeni so tudi ukrepi, ki veljajo v času razglašene stopnje tveganja. Med drugim je določeno, da se v času razglašene stopnje tveganja in največ eno leto po izteku razglasitve, v stavbah kjer se zadržuje jasnost, mora zagotoviti ogrevanje in hlajenje na temperaturo zraka, ki jo določi Vlada z uredbo.

Urejeni so tudi ukrepi za zagotovitev zmanjševanja uvozne odvisnosti, zanesljivo oskrbo z energijo ter zmanjševanja pritiskov na cene zaradi volatilnosti energetskih trgov.

ZUOKPOE začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2025.

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP). Zakon ureja poroštvo Republike Slovenije, ki ga daje družbam HSE d.o.o., družbam skupine GEN ter družbi GEOPLIN d.o.o. Poroštvo je dano v zakonsko določenem obsegu. Namen poroštva je zagotoviti stabilno poslovanje družb in nemoteno oskrbo končnih odjemalcev električne energije in zemeljskega plina.

ZPKEEKP začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Celotna besedila zakonov najdete v spodnjih prilogah.

 

Strokovna služba ZKovI

Pripete datoteke

Fotogalerija