Stališča in komentarji

KLJUČNA STALIŠČA IN MNENJA, POSREDOVANA VLADI RS


GZS pozdravlja sprejeto uredbo in poziva Vlado tudi k reševanju problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij (31.12.2022)

Na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo odločitev vlade, ki je sledila predlogom gospodarskih organizacij in sprejela uredbo, s katero je zamejila ceno električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Pričakujemo, da bo vlada vložila dodatne napore v reševanje problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij, ki nimajo regulirane cene in so morala v zadnjih mesecih zakupiti električno energijo za 2023 po enormno visokih cenah. Več...

Poziv za presojo ustavnosti novele Zakona o dohodnini (28.12.2022)

Trinajst gospodarskih in kmetijskih organizacij je na poslanske skupine Državnega zbora naslovilo poziv za vložitev ustavne presoje na novelo Zakon o dohodnini, ki ga je DZ sprejel 9. decembra. Ta med drugim prinaša nižjo splošno davčno olajšavo, ukinja usklajevanje olajšav z inflacijo (kar zaradi visoke inflacije pomeni dejansko nižje neto plače), zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov (posebej normiranih zavezancev) in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Več...

Energetska kriza: novinarska konferenca gospodarskih organizacij (16.12.2022)

Državni zbor RS danes obravnava in predvidoma po nujnem postopku sprejema Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS), Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), Združenja Manager, AmCham Slovenija ter SBC – Kluba slovenskih podjetnikov smo danes, v petek, 16. decembra sklicali skupno novinarsko konferenco. Več...

Odziv GZS na navedbe MzI v sporočilu za javnost z dne 16.12.2022

Dolžni smo se odzvati na navedbe Ministrstva za infrastrukturo in jih podrobneje pojasniti, saj cenimo dosedanje sodelovanje s predstavniki ministrstva pri iskanju rešitev za energetsko draginjo. Po informacijah, ki jih imamo s strani podjetij, ne drži, da ta ne bi pristopila k sklepanju pogodb za dobavo električne energije po pozivu vlade, ki ga je preko Ukoma objavila 15. novembra. Več...

Skupna izjava delodajalskih organizacij o predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (7.12.2022)

Delodajalske organizacije - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) so na predsednika vlade in pristojne ministre naslovili skupno stališče do na vladi potrjenega predloga zakona  o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Več...

GZS, OZS, TZS, ZDS in ZDOPS ne podpirajo modela pomoči za energente (5.12.2022)

Delodajalske organizacije so na predsednika vlade naslovile pismo, v katerem so izrazile skupno stališče, da modela pomoči za energente (zlasti električno energijo, pa tudi za zemeljski plin in tehnološko paro) podjetjem, kot izhaja iz Predloga Zakona o pomoči za gospodarstvo za omilitev posledic energetske krize (v nadaljevanju: Predlog zakona), ne podpirajo. Več...

Vesna Nahtigal: Stališče do energetskega paketa pomoči, predstavljenega na vladi 1.12.2022

Več na povezavi.

Vrh slovenskega gospodarstva: Most gospodarstva, vlade in širše družbe za varnejšo in boljšo prihodnost (29.11.2022)

Energetska samozadostnost Slovenije, pohitritev postopkov umeščanja investicij v prostor, vzpostavitev dolgoročnega napovedovanja potreb po kompetencah in kadrih, zagotovitev hitrejšega zaposlovanja tujcev, skupna platforma za internacionalizacijo gospodarstva, vzpostavitev pilotnih in demo centrov, gospodarstvu prilagojeni razpisi za vire financiranja ter podpora skladov tveganega kapitala sodijo med ključna področja, ki zahtevajo prioritetno obravnavo. To so sklenili predstavniki gospodarstva, vlade in širše družbe na 17. Vrhu slovenskega gospodarstva. Prek 500 udeležencev je na dogodku v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije poudarilo pomen sodelovanja in povezovanja ter na tak način gradilo mostove prihodnosti. Več...

Stališče GZS do predloga novele Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) 24.11.2022

Gre za predlog ministrstva, ki je bil dan v javno obravnavo, komentiranje je omogočeno do 2.12.2022 in vsebuje nekaj bistvenih sprememb, predvsem na področju napotovanja voznikov, regulacije napotitev v skladu s 13. členom Uredbe (ES) 883/04 ter ukinitev posebne zavarovalne podlage za delavce, poslane na delo v tujino (zavarovalna osnova 002). Več...

Novi Zakon o varstvu potrošnikov vnaša v prakso dodatne anomalije (18.11.2022)

Uvodoma so predstavniki GZS - Podjetniško trgovske zbornice izpostavili, da je bilo v povezavi z ZVPot-1 v zadnjem času nekaj podzakonskih aktov objavljenih v Uradnem listu brez predhodne javne obravnave. Kljub razumevanju, da je nekatere določbe treba zgolj uskladiti z določbami ZVPOT-1, so izpostavili, da bi bilo koristno, če bi s prenovo podzakonskih aktov spremenili tudi kakšno drugo določbo na način, da bi razjasnili katero od dilem, ki jih imajo podjetja pri izvajanju predpisanih obveznosti. Verjamejo namreč, da bi z vključevanjem strokovne javnosti lahko ustvarili boljši normativni okvir. V pričakovanju, da se v procesu sprejemanja pravilnikov podjetjem omogoči pregled in sooblikovanje podzakonskih aktov, so predstavnike MGRT povabili k okrepitvi konstruktivnega sodelovanja. Več...

Pobuda GZS glede vračanja prejete pomoči po PKP zakonodaji (27.10.2022)

Skladno z veljavno zakonodajo so nekatera podjetja prejela odločbe FURS, s katerimi jim je naloženo plačilo vračila pomoči oziroma vračila sorazmernega dela pomoči v zelo visokih zneskih, ki že ogrožajo njihovo likvidnost ter poslovanje. Več...

Javna razprava o energetskem prehodu Slovenije: Energetska samozadostnost Slovenije bo za porabnika cenejša in varnejša (27.10.2022)

»Veliko govorimo o zeleni energiji in energetskem prehodu. Vprašanje pa je, kaj smo na tem področju že naredili oziroma kakšni so načrti Slovenije. V kolikor ne bomo zagotovili zadostnih virov nizkoogljične energije, bomo ogrozili proizvodnjo materialov in s tem konkurenčnost slovenskega gospodarstva,« je poudaril predsednik GZS Tibor Šimonka na posvetu o energetskem prehodu Slovenije, ki so ga 27. oktobra v Državnem svetu skupaj organizirali Strateški svet GZS za energetski prehod, Svet za razvoj pri SAZU in Državni svet RS. Več...

Reprezentativne delodajalske organizacije proti izredni uskladitvi minimalne plače (26.10.2022)

Pri tem so izpostavile, da se v skladu z Zakonom o minimalni plači v januarju izteče trimesečni rok, v katerem minister, pristojen za delo, določi višino minimalne plače glede na spremembo zneska minimalnih življenjskih stroškov. Rok se tako prekriva z obdobjem, določenim za redno uskladitev minimalne plače glede na podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Zato so reprezentativne delodajalske organizacije apelirale, da se višina minimalne plače za leto 2023 določi v januarju 2023, pri čemer se upošteva dejstvo, da nov izračun minimalnih življenjskih stroškov že vključuje uskladitev z rastjo indeksa cen življenjskih potrebščin. Več...

Energetska kriza: Prvi teden novembra bo odločilen za slovensko gospodarstvo (21.10.2022)

»Na Gospodarski zbornici Slovenije smo z olajšanjem sprejeli vest, da so voditelji držav članic EU danes podprli predloge Komisije glede spopadanja z energetsko krizo, ki jih je ta predstavila v tem tednu. Opozarjamo pa, da je potrebno te predloge še prenesti v uredbe, da bi lahko učinkovali, kar bo zahtevalo dodaten čas, ki ga gospodarstvo nima. Zato od slovenske vlade pričakujemo, da bo nacionalni sveženj ukrepov pripravila, kot obljubljeno, v prvem tednu novembra,« je opozoril predsednik GZS Tibor Šimonka. Več...

Skupni poziv GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS: Zdaj ni čas za dodatno obremenjevanje gospodarstva (19.10.2022)

Reprezentativne delodajalske organizacije nasprotujemo predlogu Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Podjetja in samostojni podjetniki bodo s tem zakonom postavljeni pred novo tveganje, visoko poslovno negotovost ter dodatna stroškovna bremena, zakon pa potiska tudi zavarovance v slabši položaj. Več...

Analitika GZS: Proračuna za leti 2023 in 2024 omogočata manevrski prostor za ukrepanje (14.10.2022)

GZS nima pomembnih zadržkov pri predstavljenih proračunih za leti 2023 in 2024, poziva pa k razumni porabi tudi v primeru, da gospodarske okoliščine ne bodo narekovale potrebne fiskalne intervencije. Več...

Delodajalske organizacije in zbornice nasprotujejo izjavi v noveli zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (7.10.2022)

5 delodajalskih organizacij in zbornic je glede novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina  na predsednika Vlade RS, ministra za finance in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovilo pismo, v katerem so ponovno protestirale proti določilu v noveli zakona, ki od potencialnih upravičencev za pomoč zahteva podpis izjave, da upravičenec cen svojih proizvodov/storitev, zaradi dviga cen elektrike in zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 %. Odločevalce so pozvale k takojšnjemu popravku zakonodaje. Več...

GZS obžaluje, da je sporna izjava ostala v noveli zakona o pomoči gospodarstvu (6.10.2022)

Vsako podjetje mora kot dober gospodar zagotoviti stabilno poslovanje, zato je povsem normalna podjetniška praksa, da poskušajo višje stroške pretopiti v višje cene. Vendar na poslovanje podjetij danes ne vplivajo le višji stroški energentov, ampak tudi višji stroški materiala in dela. Zato v tem trenutku ni jasno, kako bo država na podlagi te sporne izjave preverjala deleže stroškov energentov v ceni izdelka oziroma storitve. Več...

Čakanje na delo in skrajšan delovni čas: GZS pozvala k pripravi interventnega zakona (5.10.2022)

Na Gospodarski zbornici Slovenije je pristojne pozvala, da nemudoma pripravijo interventni zakon po vzoru protikriznega zakonodajnega paketa, ki bo podjetjem omogočil uporabo dveh ukrepov za ohranitev zaposlenih, in sicer ukrep subvencioniranja čakanja na delo in ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Več...

GZS proti predlaganim spremembam na področju dohodnine (28.9.2022)

GZS opozarja, da imajo spremembe v predlogu novele zakona o dohodnini pomemben – v veliki večini negativen – vpliv na gospodarstvo, predvsem prek večje obremenitve dohodnine posameznikov z višjimi dohodki, ki so že sedaj davčno najbolj obremenjeni. GZS se zavzema še naprej za oblikovanje rešitev, ki bi predstavljale razbremenitev rednih delovnih razmerij, ker bi bila to najboljša zaščita pred drugimi oblikami pogodbenih razmerij, ki temeljijo na ugodnejši davčni obravnavi. Hkrati bi to naslavljalo izziv odliva izobraženih državljanov Slovenije v tujino. Več...

GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS proti predlogu novele Zakona o dohodnini (26.9.2022)

Reprezentativne delodajalske organizacije so na finančno ministrstvo ponovno posredovale dopis, v katerem so jasno izrazile svoje nasprotovanje  parcialnim spremembam, ki jih prinaša predlog zakona. Opozorile so, da naj bi se na podlagi katerega predloga te novele - še pred njihovo dokončno uveljavitvijo - izničili vsi pozitivni učinki zadnjih sprememb Zakona o dohodnini, ki so bile sprejete marca 2022. Več...

Energetska kriza: GZS nezadovoljna s predlogom novele zakona o pomoči gospodarstvu (23.9.2022)

GZS je na današnji seji Ekonomsko socialnega sveta opozorila, da je v predlog novele zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina vključen bistveno krajši nabor sprememb, kot ga je gospodarstvo pričakovalo in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo tudi napovedoval. Več...

Slovenija še vedno na repu Evrope po okrevanju letalskega promet (19.9.2022)

Po podatkih Eurostata je imela Slovenija avgusta letos v primerjavi z avgustom 2019 kar 42 % manj letov. GZS - Združenje za promet pričakuje, da bo letalski promet v Sloveniji dosegel raven izpred treh let šele v letu 2026. Ključno težavo vidi v premajhnem številu letalskih povezav z glavnega slovenskega letališča. Več...

Minister Han: prisluhnili bomo gospodarstvu glede avansiranja pomoči (14.9.2022)

Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije so na današnji seji, ki je potekala po uradni otvoritvi MOS 2022 na Celjskem sejmišču, gostili gospodarskega ministra Matjaža Hana. Več...

Energetska kriza: Prekinitev poslovanja pomeni izgubo tržne pozicije, podjetja rabijo konkurenčne pogoje! (13.9.2022)

Podjetja v dejavnostih, ki jih je že v tem letu energetska draginja najbolj prizadela, pričakujejo večji odstotek pomoči po uveljavljenem zakonu, hitrejšo izplačilo pomoči ter zagovarjajo kapico na ceno energentov. Potrebujejo pa tudi likvidnostna sredstva. Začasna zaustavitev proizvodnje za večino podjetij ne pride v poštev, saj bi to pomenilo razdor poslovnih partnerstev, izgubo ugleda zanesljivega dobavitelja ter konkurenčnega položaja na trgu. Izgubljene posle je skoraj nemogoče nadoknaditi, enako tudi ponovno vzpostaviti zaupanje. Več...

GZS ministrstvu posredovala stališče do predlogov nujnih ukrepov na področju zdravstva (7.9.2022)

Gospodarska zbornica Slovenije je na ministrstvo za zdravje naslovila predloge dopolnil in sprememb Predloga nujnih ukrepov za interventni zakon za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva. Več...

Srečanje gospodarstva in politike: gospodarstveniki pričakovali več (5.9.2022)

Predstavniki gospodarstva so na današnjem srečanju s predsednikom Vlade RS dr. Robertom Golobom in pristojnimi ministri razpravljali o trenutno največjem izzivu za slovensko gospodarstvo - energetski draginji in dobavi energentov, ki pod vprašaj postavlja nemoteno poslovanje precejšnjega števila slovenskih podjetij. Gospodarska zbornica Slovenije je predstavila dvanajst nujnih ukrepov, med katerimi so ključni trije: takojšnja uvedba kapice na ceno energentov, uvedba kapice na cene energentov na evropski ravni vključno z odpravo odvisnosti cene električne energije od cene zemeljskega plina ter uvedba začasnih ukrepov za ohranitev delovnih mest. Dogodek je organizirala GZS ob sodelovanju OZS, TZS, ZDS in ZDOPS. Več...

Na vladi potrjen interventni zakon prinaša nekaj dobrih rešitev (2.9.2022)

Vlada RS je na svoji zadnji seji potrdila Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. Na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo nekatere določbe tega zakona, opozarjamo pa, da se problemi vseskozi rešujejo preveč parcialno. Potrebujemo sočasno sprejetje več ukrepov, ki sistemsko naslavljajo različne težave in jih rešujejo strateško, komplementarno, s pogledom v prihodnost; predvsem pa tudi hitro in učinkovito. Več...

Trgovanje s TGP: Naša podjetja pričakujejo enake kriterije državne pomoči kot jih imajo tuji konkurenti (30.8.2022)

GZS že vse od leta 2019 opozarja na nujnost sprejetja Uredbe o nadomestilu posrednih stroškov emisij za toplogredne pline, ki kljub obljubam preteklih vlad še ni sprejeta. Zdaj ko je aktualna Vlada dala predlog uredbe v javno obravnavo, je GZS oblikovala pripombe in pričakuje, da bodo upoštevane, saj sledijo smernicam EU za tovrstno državno pomoč in praksi drugih držav. Tako bi naša podjetja z 9-letno zamudo končno dobila možnost povračila sredstev, ki jih morajo vlagati v nove tehnologije za zmanjšanje CO2. Več...

Vodstvo GZS z ministrom za delo o trgu dela in zaposlovanju (22.8.2022)

Na sestanku na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v petek, 19. avgusta, je vodstvo GZS ministru Luki Mescu predstavilo svoja stališča s področja trga dela. Kot trenutno najbolj pereč problem je izpostavilo zaposlovanje tujcev, saj morajo podjetja zaradi manka domače delovne sile iskati ustrezne kadre tudi izven Slovenije. Pri tem je opozorilo na večmesečne zamude na upravnih enotah pri odločanju o vlogah za zaposlovanje tujcev in dodalo, da rešitve, ki jih ponuja trenutna zakonodaja, niso dovolj. Poudarilo je tudi nujnost spremembe plačnega modela in ponovno opozorilo na nedelovanje poklicnega zavarovanja, kjer je nujno čim prej sprejeti uredbo in vzpostaviti delovanje komisij ter tako omogočiti delujoč sistem poklicnega zavarovanja.

Na sestanku so se sogovorniki dotaknili tudi trenutno aktualnih tematik, zlasti predloga zakona o evidentiranju delovnega časa in predloga davčnih sprememb. Minister je prisluhnil predstavljenim vsebinam ter dejal, da bo njegova vloga v iskanju kompromisov tako pri delovanju ESS kot pri drugih oblikah socialnega dialoga.

Energetska kriza: Gospodarstvo pozdravlja ukrep pomoči (18.8.2022)

»Na GZS pozdravljamo hitro ukrepanje vlade in sprejem zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Predvideno sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen je ustrezen ukrep, ki ga dovoljuje pravni okvir na ravni EU, vendar naslavlja porast cen energentov v letošnjem letu. Ne naslavlja pa velikih neznank v zvezi z gotovostjo dobav zemeljskega plina, pa tudi ne zelo verjetne zaostritve energetske draginje za poslovne uporabnike v prihodnjem letu. Težave za podjetja se bodo prihodnje leto poglobile, saj narašča delež podjetij, ki se sooča z visokimi veleprodajnimi cenami,« opozarja vodstvo GZS. Zato GZS pričakuje še v jesenskih mesecih oblikovanje zelo konkretnih ukrepov, ki bodo razbremenili gospodarstvo, kar so sicer izpostavili člani UO GZS že na svoji zadnji, izredni seji v mesecu juliju. Več...

K aktualnemu predlogu sprememb zakona o dohodnini: GZS predlaga ohranitev ugodnejše davčne obravnave v primeru odkupa lastnih delnic ali deležev podjetja (18.8.2022)

»Potem ko je manj kot leto dni veljala sprejemljiva rešitev za podjetja, ki pridobivajo lastne deleže oziroma delnice v poseben sklad z izključnim namenom, da jih ponudijo v odkup delavcem družbe, predlog novele zakona o dohodnini ponovno uvaja davčno diskriminatorno rešitev, ki pomeni potencialno spremembo lastništva številnih izvozno, razvojno naravnanih in družbeno odgovornih družb,« pravi mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS. Zato je GZS Ministrstvu za finance posredovala predlog, da se v novelo doda izjema, ki omogoča ugodnejšo davčno obravnavo v primeru pridobivanja lastnih deležev oziroma delnic z izključnim namenom, da jih družba ponudi v odkup delavcem družbe. Več...

Predlagana davčna reforma bi hromila gospodarsko rast (11.8.2022)

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) meni, da bi Vlada morala naslavljati področje davkov s celovito davčno reformo, zato pozdravlja napoved, da naj bi bila le-ta sprejeta do začetka 2024. GZS se je po proučitvi predloga sprememb štirih davčnih zakonov, ki so bili posredovani v javno obravnavo v začetku avgusta 2022, opredelila predvsem do predlaganih sprememb v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki imajo pomemben vpliv na gospodarstvo. Več...

Energetska kriza: Industrija je eden ključnih stebrov za delovanje države, zato se ne sme ustaviti (21.7.2022)

Člani UO GZS so na izredni seji 22. julija z ministrom za infrastrukturo mag. Bojanom Kumrom in državnim sekretarjem na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Dejanom Židanom razpravljali o nujnih ukrepih za gospodarstvo, zlasti tudi industrijo, povezanih z blaženjem energetske draginje in zagotavljanjem nemotene oskrbe z zemeljskim plinom. Več...

Vodstvi GZS in MIZŠ o sodelovanju, še zlasti na področju razvoja (14.7.2022)

Vodstvi GZS in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sta včeraj popoldne na sedežu ministrstva razpravljali o možnostih sodelovanja na področju raziskav, razvoja in inovacij ter kadrov in izobraževanja. Sklenili sta, da bosta sodelovali pri strategijah in projektih, ki predstavljajo dodano vrednost tako za gospodarstvo kot za družbo, še zlasti pri investicijah v tehnologije za dvojni prehod. Več...

Vodstvi GZS in SVRK o priložnostih za sodelovanje v dobrobit razvojnega preboja gospodarstva in družbe (12.7.2022)

Vodstvi GZS in Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sta na današnjem srečanju na sedežu SVRK razpravljali o možnostih sodelovanja in sklenili, da je za razvoj slovenskega gospodarstva in celotne družbe pomembno sodelovanje ključnih deležnikov ter iskanje najboljših rešitev. Dogovorili sta se, da bo SVRK vključevala GZS predvsem pri razvojno naravnanih vsebinah. Več...

Pobuda za vzpostavitev sistema subvencioniranja na področju distribucije dnevnih tiskanih časopisov preko Pošte Slovenije (14.7.2022)

Več na povezavi.

Minister Kumer z ekipo na GZS (7.7.2022)

Vodstvi GZS in infrastrukturnega ministrstva sta na današnjem sestanku razpravljali o najbolj perečih vprašanjih, ki pestijo gospodarstvo, tako o visokih stroškov energentov kot tudi o negotovosti glede zanesljivosti prihodnje oskrbe z zemeljskim plinom. Dogovorili so se za nadaljnje sodelovanje pri nagovarjanju skupnih tem in se strinjali, da je potrebno oblikovati skup ukrepov, ki bodo pomagali tudi gospodarstvu. Več...

Strateški svet GZS za okolje: pripravljenost na dialog in konstruktivno sodelovanje z resornim ministrstvom (7.7.2022)

Ključno sporočilo današnje 6. seje Strateškega sveta GZS za okolje je pripravljenost na konstruktivno sodelovanje in iskanje konkretnih rešitev na aktualna okoljevarstvena vprašanja, ki so na današnji seji izrazili tako predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) kot Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Več...

Minister Brežan z ekipo na GZS (5.7.2022)

Vodstvi GZS in okoljskega ministrstva sta na današnjem srečanju na GZS razpravljali o okoljskih izzivih v gospodarstvu in okoljski zakonodaji. Dogovorili sta se za redna srečanja, posebej pa izpostavili pomen konstruktivnega dialoga kot edinega zagotovila za oblikovanje najprimernejših okoljskih rešitev. Več...

Anketa GZS o energentih in surovinah: prek četrtina podjetij razmere ocenjuje kot ogrožajoče za obstoj. Nujno takojšnje ukrepanje vlade! (4.7.2022)

Kot posledica rasti cen energentov, surovin in storitev se podjetja najpogosteje soočajo z dvigom cen lastnih izdelkov, padcem EBITDA, padcem svoje konkurenčnosti ter nižanjem tržnega deleža. Dobra četrtina (27 %) podjetij ocenjuje situacijo ogrožajočo za obstoj podjetja. To je pokazala anketa, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije v drugi polovici junija izvedla med podjetji. Več...

GZS zainteresirana za sodelovanje z ministrstvom za delo pri iskanju odgovorov na izzive trga dela in zaposlovanj ter delovnih razmerij in pravic iz dela (24.6.2022)

Vodstvo GZS je 24. junija na ministra za delo Luko Mesca naslovilo pismo, kjer je izrazilo interes in željo po tvornem sodelovanju pri iskanju odgovorov na izzive s področja trga dela in zaposlovanja, delovnih razmerij in pravic iz dela ter socialnih zadev. Več...

GZS Državnemu zboru poslala pripombe na predlog novele Zakona o nalezljivih boleznih (23.6.2022)

Vodstvo GZS je še pred nujno sejo odbora za zdravje DZ izhajajoč iz izkušenj z vladnimi ukrepi za obvladovanje epidemije covida-19 posredovalo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki je bil vložen v Državni zbor 17. junija 2022. Več...

GZS v intenzivni komunikaciji z novo vlado (20.6.2022)

Gospodarska zbornica Slovenije je v zadnjih štirinajstih dneh na predsednika vlade dr. Roberta Goloba ter ministre za gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje ter okolje že naslovila pisma z opisom najbolj perečih problemov, s katerimi se podjetja srečujejo na posameznih področjih. Pristojnim je ponudila tvorno in strokovno sodelovanje GZS ter izrazila pričakovanje o srečanju, kjer bi podrobneje preučili možnosti sodelovanja in skupnega iskanja rešitev. V pripravi je tudi že dopis za MDDSZ. Več...

Aleš Cantarutti: Zaposleni so največje bogastvo vsakega podjetja (10.6.2022)

»Na Gospodarski zbornici Slovenije se distanciramo od vsakršnih neetičnih in neodgovornih ravnanj delodajalcev. Zaposleni so dragocen vir in največje bogastvo vsakega podjetja. Zato na GZS pričakujemo, da bodo delodajalci pri upravljanju s človeškimi viri upoštevali in zagotavljali najvišje standarde in kriterije zaščite in varovanje svojih delavcev, celo višje, kot jih določa delovnopravna zakonodaja,« je zelo jasen generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Pri tem še dodaja, da ni nobene razlike, ali gre za domače ali tuje delavec. »Zaposleni je zaposleni,« pravi. Več...

GZS od nove vlade pričakuje tesno sodelovanje z gospodarstvom (2.6.2022)

Vodstvo GZS ob današnji izvolitvi 15. slovenske vlade predsedniku vlade in vsem ministricam in ministrom izreka čestitke. Ob tem izraža željo po čimprejšnji obuditvi učinkovitega socialnega dialoga, večjem posluhu za gospodarstvo ter nujnih korakih na področju energetske, okoljske in prostorske politike. Hkrati ponuja iztegnjeno roko konstruktivnemu sodelovanju pri oblikovanju prijaznejšega poslovnega okolja. Več...

Nujni ukrepi na področju digitalizacije (23.5.2022)

»V prihodnje je potrebno postaviti digitalizacijo slovenske družbe kot strateško pomembno usmeritev države, ki prinaša koristi in priložnosti tako za državljane kot gospodarstvo oz. celotno družbo. Zato je Gospodarski strateški svet za digitalizacijo pri GZS (GSSD) opredelil ključne usmeritve, da Slovenija do leta 2030 napreduje med pet najuspešnejših držav po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI),« pravi predsednik GSSD in podpredsednik GZS Igor Zorko, in dodaja, da je to je še kako pomembno, ker je v neuradnem predlogu koalicijske pogodbe področje digitalizacije slabo opredeljeno in ga je nujno dopolniti. Več...

GZS: Koalicijska pogodba ne dovolj konkretna in s premalo posluha za gospodarstvo (17.5.2022)

Vodstvo GZS izpostavlja, da je neuradni predlog koalicijske pogodbe v delu, ki se nanaša na zeleni preboj, energetiko in okolje, zelo splošen. Konkretno je opredeljena zgolj letnica 2030 kot leto izstopa iz premoga. GZS pogreša rešitev, kako nadomestiti 30-odstotni izpad proizvodnje elektrike, ki bo temu sledil. Premalo poudarka je na obnovljivih virih energije, osredotočenost na sončno energijo je prevelika. Manjkajo spodbude za vodikove tehnologije, ki bodo delno nadomestile zemeljski plin. Gradnja novih velikih HE ni predvidena oz. se bo šele preverjala smotrnost njihove izgradnje. Kritično je vodstvo GZS tudi do navedb glede malih reaktorjih, ki so še v načrtovanju in ni realno, da bi bili sredi tridesetih let že operativni. Hkrati zelo jasno opozarja, da se v Sloveniji ne moremo odreči nobenemu energetskemu viru. Manjka okrepitev energetskega omrežja, še posebej električnega. Več...

Gospodarstvo čaka na shemo pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina (17.5.2022)

Evropska komisija je že marca 2022 sprejela »Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini«. Podjetja, med njimi tudi slovenska, čutijo posledice tako posredno kot neposredno v obliki zmanjševanja povpraševanja, prekinitve obstoječih pogodb in projektov in posledično izgube prometa, motenj v dobavnih verigah, zlasti surovin in polproizvodov, ali drugih vložkov, ki niso več na voljo ali so postali predragi. Več...

Spodbudnejše poslovno okolje s spremembami na davčnem področju in debirokratizacijo (12.5.2022)

»S čim prejšnjo potrditvijo kandidatov ministrske ekipe bodo dani pogoji, da se nova vlada operativno loti vseh izzivov, ki so pred našo državo in gospodarstvom - tudi v smeri oblikovanja bolj spodbudnega poslovnega okolja. Spremembe so nujne na področju davkov in pri debirokratizaciji. Pomembni so viri financiranja, kjer mora vlada aktivno spodbujati razvoj finančnega sistema, lajšati dostop do evropskih sredstev in pridobivanja bančnih garancij. Posebno skrb mora nameniti malemu gospodarstvu,« je jasna izvršna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Več...

GZS poziva k sprejemu sheme pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina (11.5.2022)

»Vlada mora nemudoma v skladu z dopolnjenim tool boxom Evropske komisije pripraviti ustrezno shemo pomoči podjetjem zaradi dviga cen energentov kot posledice ruske invazije,« poziva predsednik GZS Tibor Šimonka, ki dodaja, da je »le tako mogoče zadržati konkurenčnost slovenske energetsko intenzivne industrije oz. vseh podjetij, ki jih je dvig teh cen resnično močno prizadel.« Ob tem opozarja, da je bila vlada s prvo shemo pomoči, ki jo je GZS predlagala, prepočasna, saj so podjetja na njen sprejem čakala več kot štiri mesece. Več...

Podražitve energentov povzročajo spiralo podražitev storitev in posledično proizvodov (10.5.2022)

Podražitve goriva, ki od začetka leta dosegajo 30-odstotni dvig, imajo velik vpliv na sektor gospodarskih prevozov. Bruto marža sektorja se je po četrtletnih računih skrčila že v 4. četrtletju lanskega leta. Posledično to povzroča podražitve drugih proizvodov in storitev. GZS poziva vlado, da začasno regulira cene naftnih derivatov. Več...

Strategija za prihodnost: razprava o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije (9.5.2022)

Gospodarstvo je eden ključnih deležnikov energetsko-podnebnega prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, zato naj se kot partner aktivno vključi v pripravo nacionalnih energetskih strategij Slovenije, se je strinjalo več kot 120 udeležencev prve v nizu širokih javnih razprav, ki je v organizaciji Strateškega sveta za energetski prehod pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) potekala danes v hibridni obliki. Na dogodku so z različnih zornih kotov osvetlili problematiko in soočili ključne deležnike energetsko-podnebnega prehoda iz  industrije, energetike in civilne družbe, s poudarkom na generaciji mladih. Sodelujoči so bili tudi mnenja, da bo nepredvidljivo poslovno okolje v Evropi - poleg epidemije covida-19 nas zdaj paralizira še vojna v Ukrajini, pomenilo še dodatno težavo pri energetsko-podnebnem prehodu. Več...

GZS želi pri reševanju ključnih izzivov tvorno sodelovati (9.5.2022)

Vodstvo GZS je na verjetnega bodočega mandatarja Roberta Goloba naslovila pismo, v katerem je izpostavilo tiste ključne vsebine, za katere pričakuje, da jih nova koalicija nemudoma naslovi. Hkrati je izpostavilo pripravljenost sodelovanja pri reševanju gospodarskih izzivov. Več...

Z 29 ukrepi za reindustrializacjio do razvojnega preboja Slovenije (6.5.2022)

Reindustralizacija je vodilni evropski gospodarski trend in zato ključna za prihodnji razvoj. Obsega zapolnjevanje kadrovske vrzeli, odločitve za strateške veje slovenske industrije in ustrezno decentralizacijo po regijah. »Na področju reindustrializacije smo v Horizontih prihodnosti nanizali 29 različnih ukrepov, s katerimi, to sem prepričana, lahko Slovenija do leta 2030 doseže razvojni preboj, ki nas bo uvrstil med najuspešnejša evropska gospodarstva. Dejstvo je, da brez uspešnega in mednarodno konkurenčnega gospodarstva ne moremo dosegati vzdržne gospodarske rasti, razvoja in posledično krepitve blaginje državljank in državljanov,« pravi izvršna direktorica Vesna Nahtigal, ki pričakuje, da bo novo oblikovana koalicija predlagane ukrepe uvrstile v koalicijsko pogodbo. Več...

Nujna trdna koalicija z resnim gospodarskim programom (25.4.2022)

Od koalicije, ki se bo izoblikovala, GZS pričakuje posluh za gospodarstvo in vključitev opredeljenih ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja v koalicijsko pogodbo. Pri tem lahko kot nabor vsebinskih izboljšav predlaga ukrepe iz Horizontov prihodnosti. Gre za strateški dokument za razvojni preboj Slovenije, ki ga je GZS oblikovala skupaj z več kot 130 vodilnimi slovenskimi gospodarstveniki in zajema več kot 150 konkretnih ukrepov, da bi Sloveniji hitreje uspel razvojni prehod in bi naše gospodarstvo postalo bolj konkurenčno. Več...

Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje o plačnem modelu (21.4.2022)

Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje je na svoji seji razpravljal o socialnem dialogu in modernizaciji plačnega modela. Seje se je zaradi aktualnosti problematike udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič. Več...

29 ukrepov s področja povezljivosti za razvojni preboj Slovenije (21.4.2022)

Povezljivost stavi na skupno vizijo treh oblik povezanosti, je zapisano v strateškem dokumentu Horizonti prihodnosti: soodvisnosti akterjev v delovnem procesu, predvsem socialnega dialoga, mednarodne vpetosti slovenskega gospodarstva in teritorialne povezanosti s sodobno prometno mrežo, vključno z e-mobilnostjo in digitalno podprtostjo. Več...

Objavljen javni razpis – Končno na voljo subvencije za demo pilote (19.4.2022)

Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti dodaja, da so naložbe v pilotne projekte izjemnega pomena, saj je jedro takšnih projektov inovacija, ki se še ne uporablja. Gre torej za spodbujanje popolnoma novih metod in tehnik. Demonstracijski projekti pa pomenijo nadgradnjo, saj gre za prenos dobrih praks in prilagoditev projektov novim geografskim, okoljskim, socialno-ekonomskim in drugim okoliščinam. Več...

Zeleni prehod in digitalizacija - začrtana pot prihodnosti Slovenije (14.4.2022)

Zeleni prehod, digitalizacija ter raziskave in razvoj so medsebojno tesno povezani in prepleteni. »Zeleni prehod ni več opcija ali izbira, je začrtana pot prihodnosti razvoja Slovenije. Eno ključnih vlog bodo pri tem igrale digitalizacija in nove tehnologije,« je jasen generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Če zeleni prehod govori o cilju, kaj želimo doseči, sta preplet digitalizacije in tehnologije eno izmed orodij za dosego tega cilja. »Da pa se bo prehod tudi zares zgodil na ravni podjetij, bomo potrebovali še veliko raziskav, ki se morajo prenesti v razvoj podjetij. Pri tem moramo biti pogumni in inovativni,« dodaja. Več...

Ključna vprašanja: Pogovor gospodarstva in politike (30.3.2022)

Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager in AmCham Slovenija, ki sestavljajo Gospodarski krog, se zavedajo pomena sodelovanja in dialoga s politiko, zato so na današnjem dogodku gostile predstavnike devetih političnih strank z največjo podporo v javnomnenjskih raziskavah. Skupaj so naslovili vprašanja s področij vitke in prijazne, zelene in pametne ter napredne, sposobne in ambiciozne Slovenija.

Pogovora so se udeležili (stranke naštete po abecedi): Gibanje svoboda – Dimitrij Zadel, Levica - Luka Mesec, LMŠ - Igor Peček, Naša dežela - Aleksandra Pivec, Nsi - Matej Tonin, PoS – Simon Zajc, SAB – Angelika Mlinar, SD - Sandi Češko in SDS – Andrej Šircelj. Več...

Objavljena dva večja javna razpisa: Končno na voljo subvencije za digitalizacijo ter spodbujanje velikih investicij (18.3.2022)

Aleš Cantarutti, GZS: Pozdravljamo današnjo objavo JR Digit NOO ter JR INVEST2022-NOO. Naložbe v digitalizacijo in investicije gospodarstva so ključnega pomena za povišanje produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Podjetja so dolgo čakala na tovrstne podporne ukrepe in so v polni pripravljenosti za koriščenje tovrstnih subvencij. Več...

Energetska kriza v vseh porah gospodarstva (16.3.2022)

Trenutne razmere, povezane z vojno v Ukrajino, vnašajo veliko negotovosti v poslovanje prav vseh gospodarskih subjektov in še poglabljajo aktualno krizo visokih cen energentov, so se na včerajšnji seji strinjali člani Strateškega sveta GZS za energetski prehod (SSEP). Sicer na trgu ni zaznati pomanjkanja energentov, je pa volativnost pri cenah večja kot kdajkoli prej. Več...

Gospodarski krog s pozivom poslankam in poslancem: Sprejmite predlagane spremembe Zakona o dohodnini (10.3.2022)

Gospodarske organizacije, ki sodelujejo v okviru Gospodarskega kroga (Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager in AmCham Slovenija) pred jutrišnjo izredno sejo Državnega zbora Republike Slovenije vnovič pozivajo poslanke in poslance, da sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini. Ta po mnenju organizacij predstavlja korak dlje k ugodnejšemu poslovnemu okolju in k večji blaginji prebivalk in prebivalcev Slovenije. Več...

Stališče GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS v povezavi s predvidenimi spremembami dohodninske zakonodaje (4.3.2022)

Reprezentativne delodajalske organizacije pozivamo poslanke in poslance, da predlagane spremembe Zakona o dohodnini obravnavajo in sprejmejo na izredni seji državnega zbora, ki naj bi potekala 11. marca 2022. Več...

Vojna v Ukrajini: Poleg skupine podjetij GZS oblikovala še interno skupino za pomoč prizadetim članom (28.2.2022)

Številna slovenska podjetja, ki so tesno vpeta v poslovne odnose z obema državama, z veliko zaskrbljenostjo opazujejo vojno med Ukrajino in Rusijo. Ob nepredstavljivih človeških tragedijah in nevarnostjo za življenja opozarjajo na nepredvidljive – posredne in neposredne - posledice tako vojne kot uvedenih sankcij na poslovanje. Več...

Generalni direktor GZS o nepredvidljivosti gospodarskih posledic ruske vojaške agresije na Ukrajino (24.2.2022)

»Vojaško agresijo Ruske federacije na neodvisno državo Ukrajino bo močno občutilo tudi evropsko gospodarstvo. Za slovensko gospodarstvo to pomeni, da se bo soočalo s posledicami kriznega dogajanja na dveh njegovih zelo pomembnih trgih. Poslovanje z Rusijo in Ukrajino bo po današnji invaziji in pričakovanem odzivu Zahoda še težje. Gospodarska zbornica Slovenije si bo tudi v tej krizni situaciji prizadevala za podporo pri iskanju odgovorov na izzive,« poudarja generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Več...

Objavljen javni razpis – Končno priložnosti podjetjem za podporo raziskovalno razvojnim projektom NOO (18.2.2022)

Sredstva iz javnega razpisa RRI NOO bodo podprla projekte, usmerjene v prehod v krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja ter v blažitev podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Več...

Reprezentativne delodajalske organizacije ponovno pozivamo poslanke in poslance k takojšnjemu sprejemu predlaganih sprememb zakona o dohodnini (18.2.2022)

GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS ponovno pozivamo poslanke in poslance k takojšnjemu sprejemu predlaganih sprememb Zakona o dohodnini, na podlagi katerih bi zaposleni prejeli višje neto plače, kupna moč bi se povečala, gospodarstvo pa bi lahko hitreje okrevalo. Za takojšnji sprejem predloga zakona namreč ne obstajajo več postopkovne ovire, saj je skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Lukom Mescem, dne 16. 2. 2022 vložila v Državni zbor umik predloga za razpis zakonodajnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, EPA 2368-VIII. Več...

GZS podpira predlog zakona o davku od virtualnih valut (16.2.2022)

Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja predlog zakonske ureditve obdavčitve virtualnih valut. Kot pravi generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti, se s predlogom zakona, ki ga je finančno ministrstvo objavilo na spletni strani E-demokracija, zapira pravna praznina na tem področju. Več...

Nujne višje neto plače zaposlenih! (10.2.2022)

Video izjava predsednika GZS Tiborja Šimonke. Več...

GZS-ZIT opozoril poslance na nekatere člene v predlogu Zakona o elektronskih komunikacijah, ki predstavljajo nestrokovno in škodljivo omejevanje konkurence na našem trgu (2. 2. 2022)

GZS-ZIT zato Državnemu zboru RS predlaga, da ne sprejme predlaganih 115., 116.. in 311. člena v besedilu, kakor izhaja iz predloga Zakona o elektronskih komunikacijah, ki de facto lahko pomeni izključitev dobaviteljev glede na državo izvora preko določitve za »tvegane dobavitelje« na podlagi političnih meril, ampak upošteva tehnične standarde EU in tudi prakso drugih držav članic na tem področju, ter s tem ravna tudi v duhu bilateralnih sporazumov s tretjimi državami, kot npr. »Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske Republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju« iz leta 2007, ter pravil WTO. Več...

GZS poziva poslance: Ne pokopljite energetsko intenzivnih podjetij, omogočite jim postopen prehod v krožno gospodarstvo! (2. 2. 2022)

Pred jutrišnjo obravnavo predloga Zakona o varstvu okolja-2 v Državnem zboru je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) poslanske skupine pozvala, da upoštevajo argumente gospodarstva in ohranijo možnost kritja posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov iz sredstev podnebnega sklada tudi v ZVO-2. To nenazadnje vzpostavlja pogoje za prehod v brezogljično družbo in daje podlage za strateško politiko zmanjševanja emisij CO2 v Sloveniji. V nasprotnem primeru preti nevarnost, da v luči populistično zavite skrbi za zdravo okolje slovenski energetsko intenzivni industriji onemogočimo postopni prehod v digitalno in zeleno tehnologijo, hkrati pa na globalni ravni omogočimo selitev virov CO2 iz EU v druge, okoljsko manj ozaveščene države in uvoz ogljično bolj intenzivnih izdelkov. Ob tem pa GZS izpostavlja, da predlog ZVO-2 na novo ureja področji proizvajalčeve razširjene odgovornosti in pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, ki bistveno vplivata na delovanje številnih gospodarskih subjektov na slovenskem trgu. Na teh dveh področjih je GZS že pripravila predloge izboljšav na predlog zakona. Več...

Reprezentativne delodajalske organizacije pozivamo poslanke in poslance k čimprejšnjemu sprejemu predlaganih sprememb Zakona o dohodnini, saj bodo zaposleni prejeli višje neto plače, kupna moč bo večja, gospodarstvo pa bo hitreje okrevalo (2. 2. 2022)

GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS smo s skupnim dopisom, ki smo ga 12. 1. 2021 naslovili na predsednika Državnega zbora in vodje poslanskih skupin, izrazili ponovno podporo predlaganim spremembam in dopolnitvam Zakona o dohodnini. Čeprav je bila druga obravnava predloga zakona s terminskim programom dela Državnega zbora predvidena že na 28. redni seji v mesecu decembru 2021, do danes še ni bila izvedena. Ker bi s sprejemom predlaganih sprememb Zakona o dohodnini zaposleni prejeli višje neto plače, kupna moč bi se povečala, gospodarstvo pa bi lahko hitreje okrevalo, pozivamo poslanke in poslance k čimprejšnjemu sprejemu predlaganih sprememb. Več...

Video izjava: Visoka rast cen energentov: Predsednik GZS Tibor Šimonka o predlogu energetskega paketa, sprejetem na vladi (31. 1. 2022)

Več...

Pobuda Interesne skupine delodajalcev za določitev izjeme od karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov (27. 1. 2022)

GZS, TZS, ZDS in ZDOPS smo preko interesne skupine delodajalcev v Državnem svetu RS dali pobudo Vladi Republike Slovenije, da tudi za gospodarstvo določi izjemo od karantene in samoizolacije na domu po visoko tveganem stiku s covidom-19 pod pogojem, da v obdobju, za katerega bi sicer bila odrejena karantena, vsakodnevno opravi presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na delovnem mestu. Več...

Strateški svet za okolje GZS: ZVO-2 blokada za zeleni prehod in trajnostni razvoj (27. 1. 2022)

Osrednja pozornost seje Strateškega sveta za okolje (SSO) GZS 27. januarja 2022 je bila namenjena predstavitvi in razpravi o predlogu novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Udeleženci so se strinjali, da predlog zakona v času, ko si Evropa prizadeva za razogljičenje in ozelenitev industrije ob hkratnem ohranjanju njene konkurenčnosti in tržnih deležev na svetovnih trgih, vse premalo upošteva potrebe gospodarstva pri industrijski preobrazbi v skladu s cilji podnebne nevtralnosti in krožnega gospodarstva. Na seji so bili predstavljeni tudi izsledki študije o plastenkah oziroma odpadnih plastenkah na trgu Republike Slovenije. Več...

Pobuda za povečan obseg začasnega ali občasnega dela upokojencev (25. 1. 2022)

Po napovedih pristojnih organov bi bilo lahko zaradi hitrega naraščanja okužb z omikronom v prihodnjem obdobju v karanteni oziroma samoizolaciji tudi do 400.000 oseb. Posledično povečana odsotnost zaposlenih bi lahko v posameznem podjetju povzročila hude težave pri organizaciji delovnega procesa, kar bi lahko privedlo do še večjih motenj v oskrbovalnih verigah in gospodarske škode. Več...

Bikovska rast energentov: rešitve za podjetja še ni na vidiku! (21. 1. 2022)

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) že vse od začetka oktobra 2021 poziva Vlado RS in pristojna ministrstva k takojšnjemu ukrepanju zaradi izjemnega porasta cen energentov. Tako predsednik vlade kot gospodarski minister sta konec decembra izrazila podporo iskanju rešitve. Več...

Anketa GZS: Bikovska rast cen energentov hromi gospodarstvo. Vlada naj ukrepa v najkrajšem času! (20. 1. 2022)

Stroški za energijo so v letu 2021 glede na 2020 podjetjem porasli za blizu 18 odstotkov. Ocenjeni stroški za energijo v letu 2022 pa naj bi za skoraj 128 odstotkov presegli stroške energije v letu 2021. 12 odstotkov podjetij kot ukrep za obvladovanje povišanih strokov energentov navaja zaustavitev proizvodnje. Skoraj polovica podjetij opozarja, da je njihov dolgoročni obstoj ogrožen. To je pokazala anketa, ki jo je izvedla Gospodarska zbornica Slovenije med gospodarskimi subjekti. Na anketo je odgovorilo 148 podjetij, glede na njihovo skupno porabo energije pa ocenjujemo, da gre za reprezentativni vzorec. Več...

GZS predlaga razširitev pomoči za nakup hitrih testov za vse delavce (18. 1. 2022)

"Na Gospodarski zbornici Slovenije predlagamo, da se pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje razširi na vse delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, ne glede na to, ali je za njih samotestiranje obvezno po predpisih ali ne," je v pobudi, naslovljeni na Vlado RS zapisal generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Več...

Zadnje spremembe pri karantenah gospodarstvo spravljajo v neenakopraven položaj (18. 1. 2022)

»Gospodarstvo sicer pozdravlja spremembe, ki od jutri veljajo glede karanten v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, sociali in zdravstvu. Vendar pa enako pričakujemo tudi za vse dejavnosti v gospodarstvu. Dejstvo je, da se vedno več podjetij sooča z rastočim deležem odsotnih zaposlenih zaradi karanten in izolacij,« opozarja generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Ob tem je izrazil razočaranje, da kljub napovedim glede skrajšanja karanten do tega za enkrat ni prišlo. Številna podjetja namreč sporočajo, da se približujejo stopnji, ko bodo morala določene delovne procese verjetno celo zaustaviti. Gospodarska zbornica Slovenije zato v imenu svojih članov ponovno poziva strokovnjake in vlado, da po vzoru številnih drugih držav proučijo možnost za skrajšanje tako izolacij kot karanten na pet dni pod pogojem negativnega testa. Hkrati pa pričakuje razširitev izjem od karanten na vse gospodarske dejavnosti. Več...

Delodajalci podpiramo predlagane spremembe Zakona o dohodnini (17. 1. 2022)

Razlogi: zaposleni bodo prejeli višje neto plače, kupna moč bo večja, gospodarstvo pa bo hitreje okrevalo.

GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS so s skupnim dopisom, naslovljenim na predsednika Državnega zbora, gospoda Igorja Zorčiča, in vodje poslanskih skupin, izrazili podporo predlaganim spremembam in dopolnitvam Zakona o dohodnini. Državni zbor bo o predlogu zakona, ki uvaja predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini, predvidoma odločal še ta mesec. Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini med drugim prinašajo višjo dohodninsko olajšavo, kar bi imelo v primeru sprejema zakona pozitivne učinke na dohodke zaposlenih, s tem pa na gospodarsko okrevanje Slovenije po koronski krizi. Več...

Gospodarstvo potrebuje pomoč na področju stroškov energentov TAKOJ (14. 1. 2022)

Na Gospodarski zbornici Slovenije je danes zasedal Strateški svet za energetski prehod (SSEP). V ospredju je bila še vedno nerešena problematika visokih cen energije za gospodarstvo, ki zaradi izrednih razmer pričakuje takojšnjo pomoč. Člani SSEP opozarjajo tudi na nujnost sprejemanja strateških odločitev na področju energetike, ki se v zadnjih letih prepogosto odlagajo na kasnejše obdobje, medtem pa Slovenija plačuje kazni in nenazadnje ostajamo povsem nezavarovani pred razsežnostmi vseevropske energetske krize, ki smo ji priča. Več...

GZS za skrajšanje izolacij in karanten (14. 1. 2022)

Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti: »Minister za zdravje je že nakazal skrajšanje karanten, kar pozdravljamo. Poleg tega pa je za nas pomembno tudi skrajšanje izolacije na pet dni, če lahko okužena oseba zatem predloži negativni test. Takšno skrajšanje bi omogočilo lažje načrtovanje in izvajanje delovnih procesov v podjetjih. Zavedam pa se, da je v vsakem primeru to odločitev, ki je v pristojnosti strokovnjakov in jo ti sprejemajo glede na dane razmere.« Cantarutti je ob tem dodal, da se velika večina podjetij sicer poslužuje različnih načinov, kako preprečevati širjenje okužb in se prilagoditi vse večjemu številu odsotnih zaradi okužb in karanten, kot so izmensko delo, razporejanje v delovne skupine, ki se med seboj ne srečujejo, delo od doma, kjer je to možno … »A ob še naprej rastočih številkah to ne zadostuje več in poslovni procesi so resno ogroženi.« Več...

Gospodarske asociacije za podporo poslovnim subjektom ob dvigu minimalne plače (13. 1. 2022)

Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so v dopisu izpostavile, da predstavlja zadnji dvig minimalne bruto plače za 4,9 % zaradi izjemnega dviga cen energentov in surovin velik izziv za gospodarstvo, saj sledi 8,9-odstotnemu dvigu minimalne plače v letu 2021. Več...

Delodajalske organizacije ponovno podprle predlog zakona o dohodnini (12. 1. 2022)

GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS so na DZ RS naslovile podporo predlogu zakona o dohodnini, ki naj bi bil obravnavan v DZ še v januarju. Kot so zapisali v dopisu, »predlog zakona določa višjo dohodninsko olajšavo, kar bo ob nespremenjenem strošku delodajalca prispevalo k višjemu netu izplačilu plač vseh zaposlenih in posledično tudi k povečanju kupne moči. To bo pomembno vplivalo na hitrejše okrevanje in rast slovenskega gospodarstva kot tudi na zadržanje kompetentnega kadra na slovenskem trgu dela.« Več...

GZS zadovoljna z včerajšnjim posvetom z vlado (7. 1. 2022)

»Posvet pri predsedniku Vlade pomeni premik v pozitivni smeri pri iskanju rešitve pereče problematike visokih cen energentov,« pravi predsednik GZS Tibor Šimonka po včerajšnjem posvetu na Brdu, kjer je predsednik Vlade potrdil, da bo Vlada zagotovila pomoč najbolj ogroženim podjetjem zaradi izjemnega dviga stroškov energije. Več...

Dvig minimalne plače za skoraj 5 % pomeni veliko dodatno obremenitev gospodarstva (5. 1. 2022)

Predlagan dvig minimalne bruto plače za 4,9 % je v luči izjemnega dviga cen energentov in surovin še posebej velik izziv za številna podjetja iz energetsko intenzivnih dejavnosti in malega gospodarstva. GZS predlaga sprejem delne subvencije dviga in spremembo osnove za obračun socialnih prispevkov. Več...