Mediji

Trgovanje s TGP: Naša podjetja pričakujejo enake kriterije državne pomoči kot jih imajo tuji konkurenti

Ljubljana, 30. avgust 2022 - GZS že vse od leta 2019 opozarja na nujnost sprejetja Uredbe o nadomestilu posrednih stroškov emisij za toplogredne pline, ki kljub obljubam preteklih vlad še ni sprejeta. Zdaj ko je aktualna Vlada dala predlog uredbe v javno obravnavo, je GZS oblikovala pripombe in pričakuje, da bodo upoštevane, saj sledijo smernicam EU za tovrstno državno pomoč in praksi drugih držav. Tako bi naša podjetja z 9-letno zamudo končno dobila možnost povračila sredstev, ki jih morajo vlagati v nove tehnologije za zmanjšanje CO2.

Evropski cilji na poti k podnebni nevtralnosti in okoljski trajnosti so visoki. Evropa je različnim energetsko intenzivnim panogam omejila skupno kvoto emisij toplogrednih plinov (TGP), ki jo v določenem časovnem obdobju lahko izpustijo v okolje na območju EU in vzpostavila shemo trgovanja. Podjetja si namreč iz omejene skupne kvote kupujejo pravice do izpuščanja posameznih enot emisij TGP na trgu z nakupom t. i. emisijskih kuponov.

Posamezne panoge imajo različne možnosti prenosa z leti naraščajočih cen kuponov na svoje kupce. Poleg stroškov neposrednih emisij se upravljavci naprav soočajo tudi s stroški cene pravic do emisije, ki so bili preneseni na ceno električne energije (stroški t. i. posrednih emisij TGP).

Ob razvoju sistema trgovanja je Evropska komisija kmalu prepoznala, da ogroža konkurenčnost delovanja nekaterih panog na območju EU, kar bi lahko spodbudilo njihovo premestitev iz EU v druge države z manj ambicioznimi okoljskimi cilji ter nadomeščanje proizvodov EU z uvoženimi izdelki, ki so ogljično bolj intenzivni.

Zato je Evropska komisija že leta 2012 oblikovala prvo shemo s pravili dodeljevanja pomoči, omejeno na podjetja, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij CO2. Pomoč se osredotoča nastroške posrednih emisij TGP. Podjetja, ki dobivajo pomoč, morajo izkazovati visoko energijsko učinkovitost na enoto proizvodnje.

Za razliko od Slovenije so vse druge države članice s tovrstno industrijo svoje sheme pomoči podjetjem priglasile že v preteklem trgovalnem obdobju, ki se je zaključilo leta 2020. S tem so se določena slovenska podjetja znašla v izjemno nezavidljivem položaju v primerjavi z evropskimi konkurenti.

Po letu 2021 se uveljavlja novo trgovalno obdobje z novo shemo državne pomoči, nad katero bdi Evropska komisija. Slovenija je končno pripravila pravila dodeljevanja pomoči našim podjetjem s pripravo Uredbe o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitev emisije CO2. Medtem ko je bila slovenska uredba v javni obravnavi do 29. avgusta 2022, je Evropska komisija že začela potrjevati priglašene sheme pomoči upravičenim podjetjem drugih držav članic, med drugim Nemčiji, Finski in Nizozemski, 19. avgusta 2022. Hitra primerjava pogojev dodeljevanja te pomoči v vseh treh državah kaže, da podjetja lahko pridobijo pomoč z dokazovanjem virov elektrike iz brezogljičnih virov preko pogodb za nakup energije ali z nakupom t. i posebnih certifikatov o nakupu zelene električne energije, z vlaganjem v lastno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in z vlaganjem v nove nizkoogljične tehnologije, ki v zadevnih sektorjih podpirajo njihov zeleni prehod in večanje energijske učinkovitosti na enoto proizvodnje.

 

Na GZS želimo, da pogoji v naši uredbi čim bolj sledijo smernicam EU za tovrstno državno pomoč in praksi, ki se v drugem trgovalnem obdobju v Nemčiji, na Finskem in Nizozemskem že izvaja. Zato je GZS oblikovala predloge dopolnil uredbe, ki bi izenačila pogoje za upravičenost slovenskih podjetij do pomoči s tistimi v drugih evropskih državah in ohranila njihovo konkurenčnost napram tujim tekmecem.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.