Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

CE-PRINCE - Srednjeevropska mreža za zeleno javno naročanje in inovacijsko mrežo za krožno gospodarstvo

ang. naslov: Central Europe Green PRocurement and Innovation Network for Circular Economy


Trajanje: 30 mesecev (01/06/2024-30/11/2026)
Št. sporazuma:  CE0200688
Spletno mesto projekta: Interreg spletišču>>
Konzorcij: 10 organizacij iz 7 držav, partnerji iz Italije, Avstrije, Slovenije, Poljske, Nemčije, Madžarske in Hrvaške
Letak o projektu: LETAK EN

Projekt CE-PRINCE Interreg Srednja Evropa je edinstvena pobuda za zeleno omrežje za javno naročanje in inovacije za krožno gospodarstvo, ki ga sofinancira Evropska unija. V njem sodeluje 10 srednjeevropskih partnerjev in 14 pridruženih partnerjev. Cilj transnacionalnega partnerstva je podpreti prehod na krožno gospodarstvo v Srednji Evropi (Srednja Evropa) z uporabo zelenega javnega naročanja (GPP) kot sredstva za izboljšanje krožnosti podjetij, hkrati pa okrepiti zmogljivosti javnega sektorja za objavo razpisov, ki vsebujejo vse več elementov krožnosti.
Krožno javno naročanje upošteva celoten življenjski cikel blaga in storitev, da bi se izognili negativnim vplivom na okolje in nastajanju odpadkov ter dosegli splošno zmanjšanje količine porabljene energije in materialov.
Krožno/zeleno javno naročanje (C/GPP), ki s 14 % pomembno prispeva k BDP EU, je močno orodje za zeleni prehod. Ne le da povečuje konkurenčnost trga, temveč tudi spodbuja ekološke inovacije. Vendar pa so različne stopnje izvajanja in stopnje obveznosti po državah izziv. Za ohranitev enakih konkurenčnih pogojev in zmanjšanje upravnih stroškov je nujna standardizacija tehnik in okoljskih standardov.
Projekt priznava ključno vlogo javnih organov, organizacij za podporo podjetjem in industrijskih agencij pri spodbujanju zasebnega sektorja, zato jih poziva, naj se soočijo z izzivom krožnega/zelenega javnega naročanja. Projekt se osredotoča na krepitev ekološkega prehoda podjetij in ozaveščanje javnega sektorja o njegovi ključni vlogi. To bo spodbudilo skupen pristop k C/GPP v Srednji Evropi.
Vključitev krožnih načel v merila zelenih javnih naročil pospešuje prehod dobavnih verig v bolj krožno gospodarstvo in spodbuja usklajevanje med javnim povpraševanjem in ponudbo.
Izvajanje krožnih poslovnih modelov za podjetja je bistven korak v smislu krožne trajnosti in izboljšanja konkurenčnosti v Srednji Evropi. Vendar je treba temeljito raziskati začetne ovire, preden se osredotočimo na študije primerov, da bi zagotovili sektorsko specifične smernice, ki podpirajo proces v smeri krožnosti.
Zato se Prince začne s poglobljeno raziskavo dinamike na strani povpraševanja in ponudbe, da bi opredelil nadnacionalno strategijo (WP1), ki se lahko z upoštevanjem potreb različnih držav prenese v akcijske načrte in pilotne ukrepe (WP2 in WP3). Nabor orodij, ki jih bo projekt opredelil za javno stran (krepitev C/GPP) in tržno stran, bo podpiral preoblikovanje in krepitev krožnega gospodarstva v Srednji Evropi.

Za več informacij o našem srednjeevropskem transnacionalnem sodelovanju obiščite našo spletno stran projekta: https://www.interreg-central.eu/projects/ce-prince/.

Kontaktna oseba: Valentina Kuzma, zgigmg@gzs.si, 01 5898 246

*****************************************************************************************************************

Uvod Projekt CE-PRINCE, v okviru programa Interreg CENTRAL EUROPE, je namenjen spodbujanju krožnega gospodarstva preko inovativnih rešitev v javnem naročanju. Cilj projekta je izboljšati prakse javnega naročanja, da postanejo bolj trajnostne in krožne, ter vzpostaviti transnacionalne strategije in akcijske načrte, ki bodo vključevali različne deležnike iz srednje Evrope.

Trajanje in proračun Projekt bo trajal od 1. junija 2024 do 30. novembra 2026. Skupni proračun projekta znaša 2.094.411,10 EUR, od tega je 1.675.528,88 EUR (80%) financiranih iz ESRR sredstev.

Cilji projekta

 • Izboljšanje krožnega gospodarstva: Spodbujanje uporabe recikliranih materialov in zmanjšanje odpadkov.
 • Inovativne rešitve v javnem naročanju: Razvoj novih metod in orodij za javno naročanje, ki podpirajo krožno gospodarstvo.
 • Krepitev sodelovanja: Vzpostavitev mreže za izmenjavo znanja in izkušenj med sodelujočimi organizacijami.

Struktura projekta Projekt je razdeljen na tri glavne delovne sklope (WP), ki zajemajo strateško načrtovanje, pripravo akcijskih načrtov in izvajanje pilotnih akcij.

Delovni sklopi

 1. WP1: Strateško načrtovanje

  • Razvoj skupne strategije za krožno javno naročanje.
  • Analiza obstoječih praks in določitev najboljših praks.
  • Organizacija delavnic za izmenjavo znanja.
 2. WP2: Akcijski načrti

  • Priprava akcijskih načrtov za posamezne regije.
  • Vključevanje lokalnih deležnikov in podjetij.
  • Testiranje in prilagajanje osnutkov akcijskih načrtov.
 3. WP3: Pilotne akcije

  • Izvajanje pilotnih projektov za testiranje novih rešitev.
  • Spremljanje in vrednotenje rezultatov pilotnih akcij.
  • Priprava priporočil za širšo implementacijo.

Vloga GZS Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ima v projektu CE-PRINCE ključno vlogo pri organizaciji delavnic in usposabljanj za lokalna podjetja ter povezovanju z lokalnimi deležniki. GZS bo sodelovala pri pripravi strateških dokumentov, zbiranju podatkov in povratnih informacij za vrednotenje pilotnih projektov. Projekt CE-PRINCE predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju in krožnemu gospodarstvu v srednji Evropi. GZS bo z aktivno udeležbo in sodelovanjem prispevala k doseganju ciljev projekta in izboljšanju praks javnega naročanja v Sloveniji in širše.

Za več informacij o projektu CE-PRINCE obiščite Interreg CENTRAL EUROPE ali se obrnite na GZS ZGIGM.