Zbornica računovodskih servisov

Program dela ZRS za leto 2009


Zaradi izpolnjevanja ciljev članstva Zbornica računovodskih servisov za svoje člane opravlja dejavnosti in naloge zlasti na naslednjih področjih:

  • zastopanje interesov članov na področju dejavnosti računovodskih servisov in pri oblikovanju področne zakonodaje;
  • spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja;
  • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja delovanja;
  • članstvo v mednarodnih panožnih združenjih na področju računovodskih servisov;
  • promocija dejavnosti, ZRS in članov ZRS;
  • uresničevanje ostalih interesov članov ZRS.

Podrobneje se naloge opredelijo v letnem programu dela ZRS, ki ga potrdi Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov.

Za  uresničevanje programa dela ZRS je zadolžena strokovna služba ZRS v sodelovanju z vodji posameznih projektov ter drugimi zunanjimi sodelavci. 

Besedilo Program dela ZRS za leto 2009 je omogočeno le članom Zbornice računovodskih servisov po prijavi na dnu strani.