Zbornica računovodskih servisov

Pregled aktivnosti Upravnega odbora ZRS (2019-2023) 

Zadnje volitve organov ZRS so potekale v aprilu 2023.
UO ZRS ima v mandatu 2023-2027 sestavo razširjeno iz desetih mest na enajst, od katerih je deset voljenih članov in direktorica po položaju.

Predsednik ZRS
Aleksander Štefanac, FACTA d.o.o., Maribor

Člani Upravnega odbora ZRS

 • Katja Dražnik, FINERA, d.o.o., Celje
 • Matjaž Funčić. FIPOS d.o.o., Koper
 • Rok Hajduković, ROHA d.o.o., Ljubljana
 • Anica Horvat, FIRST, Murska Sobota d.o.o., Murska Sobota
 • Erika Kostanjšek, ERIKA KOSTANJŠEK s.p., Šenčur
 • Špela Kumelj, REGISTRATOR d.o.o., Ljubljana
 • Polonca Podgoršek, GZS-ZRS - direktorica
 • Ksenija Prosen, ROCON d.o.o., Trzin - podpredsednica
 • Simona Luzar, SIMALI d.o.o., Maribor
 • Aleksander Štefanac, FACTA d.o.o., Maribor - predsednik
 • Marija Tomc Muc, BIRO BONUS d.o.o., Ljubljana

Predstavnik ZRS v Upravnem odboru GZS
 Aleksander Štefanac , FACTA d.o.o., Maribor

Predstavnici ZRS v Skupščini GZS

 • Anica Horvat, FIRST, Murska Sobota d.o.o. 
 • Simona Luzar, SIMALI d.o.o., Maribor

 

Aktivnosti in naloge UO ZRS v mandatu 2019–2023:

 • Aktivnosti v zvezi z ureditvijo opravljanja dejavnosti računovodskih servisov in implementacija Standarda izvajalcev računovodskih storitev
 • Zastopanje interesov članov
  • Oblikovanje in sodelovanje pri spremembah zakonskih predpisov, ki vplivajo na delo računovodskih servisov (ZDoh, ZDDPO, ZDavP, ZDDOIFI, ZFU, ZPPDFT)
  • Sodelovanje z organizacijami in institucijami RS, ki s svojim delom posegajo na področje delovanja računovodskih servisov (AJPES, FURS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo, Banka Slovenije, Združenje bank Slovenije, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, Strokovna skupina GZS za davčno reformo, Nacionalni svet za plačila, Nacionalni forum za e-račun, Strateška skupina Podjetniške Slovenije, Strateški svet GZS za davčni sistem, Urad za preprečevanje pranja denarja,  Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, Centra RS za poklicno izobraževanje, Visoka šola za računovodstvo)
  • Sodelovanje z organizacijami in institucijami, katerih delovanje vključuje tudi sodelovanje računovodskih servisov (Banka Slovenije – Nacionalni svet za plačila, MF, MGRT, MDDSZ, MJU, FURS, UPPD, Združenje bank Slovenije, AJPES, Nacionalni forum za eRačun, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Visoka šola za računovodstvo in finance,  SURS-Statistični sosveti za sodelovanje z dajalci podatkov, OPRPS-Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, Strateški svet GZS za davčni sistem)
 • Izdaja standardov ZRS
  • Standard FRP – Finančna razkritja poslovanja in poenotenje vlog bank za odobritev kreditov (od 2016)
  • Standard izvajalcev računovodskih storitev – izdaja potrdil od 2015
 • Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov
  • Pobuda ZRS za spremembo plačila roka za DDPO in DDD (2023)
  • Pripombe ZRS na novelo ZFPPIPP (2023)
  • Aktivnosti ZRS v času koronavirusa (2020-2022)
  • Predlog ZRS za podaljšanje roka za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil za leto 2020 (2020, 2021)
  • ZRS predlogi amandmajev na Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (2021)
  • Letni sestanki z vodstvom FURS (2019-2022)
  • Pogled v knjigovodske kartice FURS (2021)
  • Prenova REK obrazcev (2021)
  • Smernice za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov (2020)
  • Počasno delovanje eDavkov (2019)
  • OECD Globalni forum za preglednost in izmenjavo informacij za davčne namene - delovni obisk v Sloveniji (2020, 2022)
  • ZZZS: problematika zahtevkov za refundacijo nadomestil plač (2022)
  • Inšpekcijski pregledi UPPD (2018, 2022)
  • SURS - Statistični sosvet za dajalce podatkov (2021-2022)
  • Številne ostale aktivnosti komisije so objavljene v letnih poročil o delu ZRS na zaprtih spletnih straneh ZRS
 • Priprava orodij, ki članom služijo kot pomoč pri opravljanju njihove dejavnosti
  • Redno dnevno obveščanje o spremembah zakonodaje z računovodskega in davčnega področja (dnevno o e-pošti)
  • Vzorci dokumentov po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR) (ažurirano v 2023 po ZVOP-2)
  • Vzorci notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-2 (ažurirano v 2022)
  • Tipska pogodba o opravljanju računovodskih storitev s splošnimi pogoji poslovanja (prenova v 2019)
  • Seznam računovodskih pravil, usmeritev in ocen (2022)
  • Analiza uspešnosti poslovanja računovodskih servisov (2022)
  • Poročanje o trajnostnosti (2022-2023)
  • Civilna in kazenska odgovornost računovodskih servisov – pregled in analiza sodne prakse (2019)
  • Kadri v računovodski dejavnosti (promocija poklica računovodja, zbiranje prijav študentov za delo/prasko v računovodskih servisih, Rap komad; Računamo na vas( (2021-2022)
  • IT varnost - Ponudba članom ZRS za izvedbo varnostnega pregleda ter odkrivanja ranljivosti) (2021-2022)
  • Zavarovanje poklicne odgovornosti (izpogajani boljši pogoji za člane ZRS v obdobju 2020-2030)
  • Podpora v času epidemije Covid-19 (pregledi interventnih ukrepov, pripombe in predlogi k amandmajem, sporočila javnosti)
  • Predlog ZRS za razvoj izobraževalnega programa: Certificiran strokovnjak za obračun plač pri VŠR (2020-2023)
  • Pravno mnenje glede predaje dostopa do poslovnega programa ob menjavi računovodskega servisa (2022)
  • Obrazec za popis del in izračun porabe časa (2015–2016)
  • Letna izdaja fizičnega in elektronskega Koledarja ZRS z opomniki za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil (letno)
 • Strokovni vodja računovodskega servisa (od 2013)
  • Izvajanje priprav na izpit po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« 
  • Izvajanje izpitov po programu ZRS za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« (podeljenih 81 od skupaj 85 certifikatov)
 • Promocija dejavnosti računovodskih servisov in članov ZRS
  • Promocija dejavnosti s članki v medijih (238 objav)
  • Sporočila in vabila za medije (22 objav)
  • Izdaja člankov (19 člankov)
  • Miti in resnice o ZRS (2022)
  • Miti in resnice o eRačunih (2023)
  • Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine (OPRPS) – skupinski vpis 162 oseb v Register računovodske poklicne skupine za naziv »osebe, ki so pridobile Potrdilo o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa« pri GZS in »Strokovni vodja računovodskega servisa« pri ZRS 
  • Informiranje javnosti o pomenu kakovostnega računovodskega servisa, video brošure za podjetnike (2021):
   • Kako izbrati kakovosten računovodski servis? 
   • Kdo pa vam vodi poslovne knjige? 
   • Kdaj in kako zamenjati izvajalca računovodskih storitev? 
  • Promocija članov – vodenje e-Registra članov ZRS 
  • Promocija članov – vodenje e-Kataloga certificiranih računovodskih servisov Slovenije
  • Informiranje članov in javnosti o delovanju zbornice
  • Vzpostavitev Facebook in LinkedIn strani ZRS (761 objav)
 • Izobraževanje
  • Organizacija letnega Kongresa izvajalcev računovodskih storitev (oktober 2019, 2020, 2021 in 2022 z 1.198 udeleženci)
  • Zbor članov ZRS (oktober 2019, 2020, 2021 in 2022 s 429 udeleženci)
  • Organizacija izobraževalnih seminarjev in delavnic pri spremembah zakonodaje in v zvezi z aktualnimi temami (71 dogodkov s 4.254 udeleženci v 4 letih)
  • Organizacija brezplačnih posvetov ZRS z institucijami, ki vplivajo na poslovanje članov (posveti ZRS z UPPD, FURS, AJPES, varstvo osebnih podatkov po GDPR,  zavarovanja poklicne in splošne odgovornosti,  finančno načrtovanje – obvladovanje obratnega kapitala)
 • Informiranje članov ZRS
  • Vsakoletna priprava programa dela ZRS, na katerega imajo s svojimi pripombami in predlogi vpliv vsi člani ZRS
  • Elektronsko Pismo članom ZRS – pregled aktivnosti in tekočih projektov ZRS (2x mesečno, v covid obdobju vsak dan)
  • Sodelovanje z regijskimi združenji pri območnih zbornicah in samostojnih regionalnih zbornicah
  • ZRS vodi 4 baze podatkov ZRS
   • Register članov ZRS
   • Seznam računovodskih servisov, ki so pridobili Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev
   • Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije
   • Seznam računovodij, ki so pridobili certifikat »Strokovni vodja računovodskega servisa«
  • Priprava zaprtih strani ZRS z informacijami, do katerih imajo dostop le člani
  • Spletne strani ZRS – ZRS vzdržuje pet spletnih strani s povprečno več kot 12.820 ogledi na mesec in več kot 3.750 naročniki na e-novice
  • Aktualno obveščanje z e-novicami portala ZRS (1.433 novic)
  • Informiranje članov in poslovne javnosti preko slovenski in angleških spletnih strani www.gzs.si/zrs in https://cas.gzs.si
  • ZRS lastnik 8 blagovnih znamk
 • Spodbujanje druženja članov ZRS z vsakoletno organizacijo
  • Izlet članov ZRS, junij 2019 (zaradi covid izlet odpovedan v 2020, 2021, 2022)
 • Mednarodno povezovanje
  • Članstvo ZRS v EFAA – European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (od 2010)
  • Ekspertna skupina za računovodstvo pri EFAA – Š. Kumelj predstavnica ZRS 
  • Član Upravnega odbora EFAA v treh mandatih (2018–2020, 2020–2022, 2022–2024) – Aleksander Štefanac, predsednik ZRS 
 • Člani ZRS
  • Ugodnosti in popusti za člane ZRS – popusti pri kotizacijah, konferencah, orodjih, literaturi
  • Nalepka član ZRS – člani prispevajo k promociji računovodske dejavnosti in izkazujejo članstvo v ZRS strankam in poslovnim partnerjem
  • Novoletno voščilo – ob zaključku leta je bila članom poslana čestitka ZRS in koledar z opomniki za oddajo poročil
  • Priznanja članom ZRS ob obletnici delovanja – 10. obletnici, 20. obletnici, 25. obletnici in 30. obletnici delovanja