Zbornica računovodskih servisov

Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov

V letu 2009 je bila ustanovljena Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov, ki preuči predloge članov ZRS, do njih zavzame stališče in jih posreduje na inštitucije npr. DURS, AJPES.

Strokovna komisija za prepoznavanje sistemskih problemov, je bila ustanovljena v letu 2009 z namenom aktivne vključitve ZRS v zakonodajo, ki zadeva delovanje in poslovanje računovodskih servisov. Strokovna komisija spremlja spremembe zakonodaje in na podlagi pobud članov ZRS  tudi izvajanje zakonodaje v praksi na podlagi ter na ta način zaznava probleme, ki so sistemske narave. Po proučitvi sistemskih vprašanj oz. problemov  do njih zavzame stališče in jih posreduje na ustrezne inštitucije (ministrstva, FURS, AJPES in druge).

Tudi člani ZRS ste vabljeni, da izpostavite vprašanja, ki so sistemske narave, strokovna komisija bo vse preučila. 

Opomba: Strokovna komisija se ne spušča v posamična konkretna vprašanja, ki niso sistemske narave.

V letu 2023 je bila aktivna na 7 področjih:

1. Pripombe ZRS na Novelo ZFPPIPP-H, jan. 2023 

2. Pobuda ZRS glede spremembe roka za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb in roka za plačilo poračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti oz. poračuna dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, feb. 2023 

3. Pripombe ZRS na Zakon o spremembah in dopolnitvah ZFFPPIPP-H, maj 2023

4. Letni sestanek vodstva ZRS z vodstvom FURS, 29. 9. 2022

5. Pripombe ZRS na Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb in predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, okt. 2023

6. Dopis ZRS na MDDSZ: Nejasnosti pri obračunih plač in nadomestil z vidika pravic delavcev, nov. 2023

7. Pripombe ZRS na predlog sprememb Slovenskih računovodskih standardov 2024, dec. 2023

V letu 2022 je bil aktivna na 10 področjih:

 1. Predlogi članov ZRS za FURS, januar 2022
 2. AJPES pooblastila, februar 2022
 3. OECD Globalni forum za preglednost in izmenjavo informacij za davčne namene – delovni obisk v Sloveniji od 15. do 18. 2. 2022
 4. Posvet FURS o aktualnih davčnih zadevah, 5. 4. 2022
 5. ZZZS: Problematika zahtevkov za refundacijo nadomestil plač, junij 2022
 6. Predlogi ZRS za debirokratizacijo v okviru GZS, avgust 2022
 7. Testiranje prenovljene eKartice na beta eDavkih, avgust 2022
 8. Letni sestanek vodstva FURS in ZRS, sept. 2022
 9. Odkup lastnih deležev, okt. 2022
 10. Pripombe in predlogi na Predlog sprememb in dopolnitev ZPPDFT-2, okt. 2022

V letu 2021 je bila aktivna na 16 področjih:

 1. Glavnino dela je komisija opravila na področju aktivnosti ZRS v času koronavirusa >>
 2. Dopis ZRS: Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil za leto 2020, januar 2021
  Dopis večkrat poslan na MGRT, MNZ, MF, M. Lahovniku.
 1. Vprašanja članov ZRS za FURS, 5.1.2021 (odgovor 8.1.2021)
  Krizni dodatek, Podaljšanje veljavnosti določenih ukrepov, Ugotavljanje znižanja prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, Ali se čakanje na delo in skrajšani delovni čas šteje v izračun
 2. Moteno delovanje eDavki, jan. 2021
  ZRS je opozorila FURS, da računovodski servisi že cel mesec zelo težko delajo zaradi motenega delovanja sistema eDavki. Da gre za težave, ki zahtevajo nenehno posredovanje opozarja že FURS na svoji spletni strani – obvestila o delovanju informacijskih sistemov FURS (7 večjih napak v prvem mesecu leta 2021).
 3. Nedostopnost FURS, jan. 2021
  V zadnjem času se neodzivnost FURS kaže zlasti na dveh področjih:
  - ne odgovarjanje na vprašanja, poslana v glavne pisarne posameznih uradov in - na posamezne referente je po telefonu potrebno čakati nesprejemljivo dolgo, od 25 do 30 minut (avtomat odgovarja npr. »vaš klic bomo sprejeli čez 27 minut« …).
  - Predlagamo, da FURS v času covid razmer in priprave letnih poročil ter davčnih obračunov za informacije uvede dežurstvo vsak delovni dan do 18. ure oziroma objavi e-naslov, kamor lahko računovodski servisi zastavljajo vprašanja na katera FURS hitro odgovori. Zavezanci tudi ne morejo dostopati do vsebine navodil, ki jih imajo davčni uslužbenci, tako, da v praksi ni jasno, kako FURS določene zadeve izvaja. Pogosto so navodila, izvajanje in programske rešitve (npr. za izdajanje posameznih vrst odločb) napačne, zavezanci pa se ne moremo v zvezi s tem nikamor obrniti in šele v pritožbenih postopkih, ki so dragi in dolgotrajni, lahko iščemo rešitve. Pravna varnost davčnih zavezancev je nikakršna.
 4. Klici FURS iz skritih številk, jan. 2021
  Člani ZRS so opozorili, da kontrolorji FURS-a kličejo iz skritih številk. To se jim zdi nedopustno, saj imajo v računovodskih servisih pogosto politiko, da se na skrite številke ne odzivajo. Razumemo, da referenti v covid razmerah delajo tudi od doma.
  Na GZS imamo možnost oddaljene pisarne na način, da se ob klicu iz osebnega gsm, prikaže telefonska številko GZS.
 5. Portal za delodajalce, jan. 2021
  Člani ZRS so nas opozorili, o težavi na portalu za delodajalce. Pri vlaganju pogodb jim javi, da dokument ni bil oddan, nato pa dobijo na mail potrdilo o uspešno oddanem dokumentu.
  Tudi portal od decembra 2020 znatno počasneje deluje. Prosim za ukrepanje.
 6. Pripombe in predlogi ZRS na predloge sprememb ZDavP-2 in ZFU, maj 2021
  Dopis poslan na MF.
 7. Predlog Direktive o trajnostnem korporativnem poročanju (Corporate Sustainability Reporting Directive) - Poziv deležnikom, maj 2021
  Ne glede na koristnost takega poročanja, ZRS meni, da za SME tako poročanje prvič ni smiselno, drugič pa bi predstavljalo novo precejšnje administrativno breme. SME so pretežno družinska podjetja, poleg tega gre za manjše enote, zato je vprašljiva kvaliteta in uporabna vrednost takih podatkov. Vsekakor pa bi bila nesorazmerna z bremenom za te subjekte.
  V kolikor se SME prostovoljno odloči za vpeljavo poročanja po novi direktivi je to njihova prostovoljna odločitev. Sicer pa ZRS podpira direktivo glede poudarkov, ki jih ima za poročanja o trajnostnem razvoju.
 8. Pogled v knjigovodske kartice FURS, junij 2021
  FURS je za dva dni spremenil pogled v knjigovodske kartice FURS. Člani ZRS nad »novim« pogledom niso bili navdušeni. Na letnih sestankih smo večkrat ponudili, da smo nove rešitve pripravljeni testirati v beta fazi. Tudi tokrat nudimo pomoč. Sledil je konstruktiven sestanek 10. 6. 2021 na FURS.
 9. Slovenski podjetniški sklad, mikrokrediti za dejavnost 69.200, maj 2021 – 2x
  ZRS je 14. 5. 2021 na SPS naslovila vprašanje, katere produkte SPS lahko koristijo računovodski servisi? Običajno so registrirani z dejavnostjo:
  - M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje in
  - 70.220 Dr. podjetniško in poslovno svetovanje
  ZRS je ponovno 17. 5. 2021 na SPS naslovila vprašanje:
  V zvezi z razpisom P7C 2021 Krediti za blažitev posledic epidemije COVID - 19 smo opazili, da je dejavnost M69 izločena iz tega razpisa. Glede na to, da so bili tudi že v preteklosti določeni razpisi, kjer je bila ta dejavnost izključena, dobivamo kar nekaj vprašanj s strani naših članov, kaj je botrovalo temu. Razumeli bi, da je dejavnost izključena, ker se financira na osnovi nekih drugi finančnih podpor, vendar trenutno ne razpolagamo z informacijo, da bi se ta sektor financiral s katerimi drugi posebnimi razpisi, kot so npr. za ribištvo, kmetijstvo ipd.
 10. Dopis ZRS na FURS: Odločbe o vračilu sredstev iz naslova PKP zakonodaje, junij 2021
  Problem je, ker računovodski servis čaka odločbo, ki je odložena na e-davke fizične osebe – tam pa nima dostopa. FURS se je pri izdaji odločb odločil za logiko fizične osebe. 1 tranša odločb je bila tako poslana na fizične osebe, tudi na e-davke. Po zaznanih težavah, so izvedli sanacijo in nov dokument odložili n Res je problem, ker računovodski servis čaka odločbo, ki je odložena na e-davke fizične osebe – tam pa nima dostopa.
  Ravno včeraj smo bili na sestanku na FURS (sicer v zvezi z e-karticami) in smo opozorili tudi za to problematiko.
  FURS se je pri izdaji odločb odločil za logiko fizične osebe. 1 tranša odločb je bila tako poslana na fizične osebe, tudi na e-davke. Po zaznanih težavah, so izvedli sanacijo in nov dokument odložili na e-davke zasebnikov. (1 teden nazaj). Kjer ni rešeno, še rešujejo.
  2. tranša je pripravljena za pošiljanje predvidoma na e-davke zasebnikov, do katerih imajo računovodski servisi dostop. a e-davke zasebnikov. Druga tranša je pripravljena za pošiljanje predvidoma na e-davke zasebnikov, do katerih imajo računovodski servisi dostop.
 11. Vprašanja ZRS za MF in FURS - podjetja v težavah, julij 2021
  Dopis je bil posredovan na MF in FURS.
 12. Predstavitev prenove REK obrazcev, FURS, 13. 9. 2021
  Finančna uprava je začela s prenovo REK obrazcev. Osnovno izhodišče pri prenovi REK obrazcev je ukinitev obstoječih različnih zbirnih REK obrazcev in uvedba enotnega zbirnega REK obrazca, ki bi ga na podlagi predloženih individualnih podatkov izračunal davčni organ. V ta namen bo treba obstoječi iREK dopolniti s posameznimi podatki, prav tako bo dopolnjen s podatki, ki jih delodajalci poročajo na ZAP-M obrazcu AJPES-u, kar bo omogočilo ukinitev navedenega obrazca.
  28. 9. 2021 je ZRS poslala dodatne predloge glede prenove REK obrazcev na FURS.
 13. Vprašanje ZRS na Zavod za zaposlovanje glede izdaje sklepov za skrajšan delovni čas po PKP9, sept. 2021
  ZRS je 29. 9. 2021 poslala na Zavod RS za zaposlovanje dopis:
  Na nas se je obračajo člani ZRS z vprašanjem glede izdaje sklepov za skrajšan delovni čas po PKP9 s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Številne vloge za njihove stranke niso rešene pravočasno. Ob klicu na vašo številko 080, prejmejo odgovor, da imate veliko dela in vsega ne utegnete rešiti pravočasno. Zakon določa, da je rok za izdajo sklepa 15 dni od vloge oz. dopolnitve.
  Še isti dan je bil poslan odgovor:
  Z Zavoda RS za zaposlovanje vam posredujemo povratno informacijo glede aktualnega stanja vlog. Do včerajšnjega dne (27.9.) je Zavod prejel 3.624 vlog delodajalcev. Rešenih je 2.293 vlog. 1.331 vlog je še v reševanju, od tega je večji del vlog (cca. 1.100) še nerešenih, ker Zavod čaka na dopolnitev vloge s strani delodajalcev. Zavod v postopku skrbno preveri izpolnjevanje vseh zakonsko določenih pogojev. Časovno zamudno je predvsem preverjanje pogojev iz 3. alineje 1. odstavka 15. člena ZIUPGT, pri čemer številne vloge niso popolne in so potrebne dopolnitve za ugotovitev dejanskega stanja.
  Obravnavo vlog smo pospešili, predvidevamo, da se bodo roki reševanja v prihodnjih dneh še bistveno skrajšali. Na Zavodu RS za zaposlovanje se zavedamo pomembnosti ukrepa, zato se trudimo vloge delodajalcev rešiti v najkrajšem možnem času. Vaše člane vljudno naprošamo za razumevanje.
 14. OECD Globalni forum za preglednost in izmenjavo informacij za davčne namene – pregled zakonodajnega okvira in izvajanja standarda izmenjave informacij na zahtevo v Sloveniji, oktober 2021
  MF je od ZRS zahtevalo odgovore na vprašanja za katera ZRS ni poklicana (da razlagamo zakonodajni okvir).
 15. Predlog ZRS za podaljšanje roka za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil za leto 2021, 30. 11. 2021

  ZRS zaradi epidemiološke slike covid-19 poziva MGRT in MF, da se:
  -    rok za predložitev letnih poročil in zaključnih računov za leto 2021 podaljša do 31.5.2022;
  -    rok za predložitev davčnih obračunov DDPO in DDej za leto 2021 podaljša do 31.5.2022;
  -    rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, povezan z predložitvijo davčnih obračunov DDPO in DDej, podaljša do 31.5.2022
  -    določi, da se zavarovalna osnova v letu 2022 na novo določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij.
  Če bi se epidemiološko stanje še poslabšalo, ali če bi bila ponovno razglašena epidemija ali zaprtje države, pa naj se ti roki podaljšajo za dodatnih 30 dni.

 16. ZRS predlogi amandmajev na Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja omilitev obvladovanje okrevanje in odpravo posledic COVID-19, 17. 12. 2021

 

V letu 2020 je bila aktivna na petih področjih:

 1. FURS: Nepravilnosti stanj na e-karticah, avgust 2020
  ZRS je zaprosila FURS za pojasnilo. Več članov ZRS je opozorilo na nepravilnosti stanj na e-karticah, kar kaže na zmedo (netočni opomini), ker niso urejena plačila zaradi njihovih avtomatskih pobotov.
 2. Pripombe in predlogi ZRS na predloge sprememb davčnih predpisov – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDavP-2 in ZDDOIFI
 3. Aktivnosti ZRS  na področju v času koronavirusa >>

V letu 2019 je bila aktivna na petih področjih:

 1. FURS: Počasno delovanje eDavkov, marec 2019

  ZRS je po prejemu ogromnega števila opozoril članov ZRS, FURS opozorila na počasno delovanje aplikacije eDavkov, kar povzroča težave zavezancem in pooblaščencem pri vnosu podatkov v davčni obračun DDPO in DohDej in v priloge, ki so sestavni del obračuna.. FURS je odgovorila, da prav tako ugotavljajo obstoj težav in tehniki FURS skupaj z zunanjim izvajalcem intenzivno iščejo vzrok za težave in se opravičil za nastalo situacijo. Posledično je bil 21. 3. 2019 podaljšan rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej najkasneje do 8. 4. 2019. V teh primerih FURS ne bo kaznovala zavezancev zaradi prepozne oddaje.

 2. ZBS: Poslovne banke zavračajo otvoritev TRR pravnim osebam s tujim lastnikom (npr. iz Italije, Srbije), junij 2019

  Člani ZRS opažajo drastični porast situacije v praksi: Poslovne banke zavračajo otvoritev TRR pravnim osebam s tujim lastnikom (npr. iz Italije, Srbije). Kot razlog poslovne banke navedejo, da v skladu z internimi akti v takem primeru niso dolžne odpreti TRR. Pravna oseba posledično ne more odpreti TRR v Sloveniji. Zato je ZRS je zastavila vprašanje Združenju bank Slovenije.
  Odgovor ZBS: Razlogi za ne odprtje računa so na strani bank lahko zelo različni (tudi npr. PPDFT) in jih ne moremo komentirati. Pri odpiranju transakcijskega računa gre za poslovno odločitev banke, ali bo z določeno stranko poslovno sodelovala ali ne. Banke poudarjajo, da največkrat niso naklonjene takšnim firmam, kjer lastniška struktura ni jasna, logična ali stranke ne znajo najbolje pojasniti poslovnih modelov, partnerjev in ostalega, kar spada v segment dobrega poznavanja stranke. Če je pa vse v skladu z zahtevami zakonodaje, banke vendarle odpirajo račune družbam, ki imajo tuje lastnike. Banke torej generalno ne zavračajo odpiranja tovrstnih računov, seveda pa mora družba pojasniti, kaj bo počela, s kom bo počela in v kakšnem obsegu. Bolj restriktiven pristop do tovrstnih strank je samo posledica preteklih izkušenj, na katere so se banke morale odzvati.

 3. Pripombe in predlogi GZS – Zbornice računovodskih servisov na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, julij 2019

  ZRS je podala pripombe na osnutek predloga sprememb ZPPDFT-1 (osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA: 2019-1611-0060)) in na obstoječi ZPPDFT-1. Kolikor je razbrati iz pojasnila na spletni strani UPPD je bil osnutek predloga zakona potreben zaradi dodatne ureditve ustreznega prenosa nekaterih določb Direktive 2015/849/EU.

 4. Pripombe in predlogi GZS – Zbornice računovodskih servisov na predloge sprememb davčnih predpisov – ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDavP-2 in ZDDOIFI, avgust 2019

  ZRS pozdravlja in podpira davčno razbremenitev dohodkov iz dela, vendar pa se v pretežnem delu ne strinja z obremenitvijo fizičnih in pravnih oseb, kot so predstavljeni v predlogih sprememb in dopolnitev vseh treh materialnih davčnih predpisov. Prav tako se GZS – ZRS ne strinja z nekaterimi predlaganimi spremembami postopkovnih pravil v ZDavP-2. Ob pregledu primerjav z drugimi državami ugotavljamo, da se v predlogu zakona predlagatelj pri določitvi davčnih stopenj ali opredelitvi obdavčitve zgleduje po drugi državi, ne zgleduje se pa v istem primeru po tej državi tudi glede izjem, oprostitev, davčne osnove itd. Menimo, da je potrebno pri pripravi davčne zakonodaje slediti nekim celovitim rešitvam, ki bodo imele utemeljitve ne samo v učinkih za polnjenje proračuna, ampak tudi v vsebinskih rešitvah podprtih s teorijo in dobro prakso drugih, predvsem dejansko primerljivih držav.

 5. Pripombe in predlogi GZS – Zbornice računovodskih servisov na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA: 2019-1611-0031), december 2019

  ZRS pozdravlja nekatere predloge sprememb in dopolnitev ZPPDFT-1, ki so že zajete v predlogu obravnavanega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in ki ustrezajo tudi našim prehodno podanim predlogom. Še vedno pa smo prepričani, da se v ZPPDFT-1 lahko še dodatno spremeni in dopolni v delu, ki se nanaša na obveznosti in ravnanja računovodskih servisov in davčnih svetovalcev, predvsem tiste, na katere opozarjamo že od leta 2017, ko smo z UPPD začeli sodelovati pri pripravi smernic za računovodske servise in davčne svetovalce.

V letu 2018 je bila aktivna na štirih področjih:

 1. Orodja po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
  25. maja 2018 je stopila v veljavo stopila Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Odvetniška pisarna Pirc Musar in partnerji d.o.o. je za člane ZRS v zvezi s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) v marcu 2018 pripravila:
  - vzorec Pogodb o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov,
  - vzorec Pogodb o podpogodbeni obdelavi osebnih podatkov,
  - prevod vzorca pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov v angleški jezik,
  - vzorec Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov za računovodske servise z Izjavo o varovanju zaupnih podatkov in primeri evidenc dejavnosti obdelave.
 2. Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih servisov
  so bile v sodelovanju ZRS in Urada RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) prvič sprejete decembra 2010, konec leta 2017 pa bi morale biti ažurirane v skladu z novostmi ZPPDFT-1, vendar je nastala zamuda na strani UPPD. Delovna skupina ZRS je ves čas aktivno sodelovala, pripravila je popis tipičnih poslovnih razmerij računovodskih servisov in davčnih svetovalcev in si prizadevala za bolj poenostavljene smernice za računovodske servise. Glavno vodilo ZRS v zvezi s smernicami je bilo, da postanejo operativen pripomoček za naše člane.
  Smernice in Indikatorji za prepoznavanje sumljivih transakcij za pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ter seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja financiranja terorizma, so bile sprejete avgusta 2018.  
 3. Inšpekcijski pregledi UPPD
  UPPD je na podlagi pooblastil, ki po izhajajo iz ZPPDFT-1, začel z inšpekcijskimi pregledi v računovodskih servisih in pri davčnih svetovalcih, o čemer nas je že obvestilo nekaj članov. Na Uradu so nam pojasnili, da inšpektorji prve preglede izvajajo predvsem s preventivnim in opozorilnim namenom. Čeprav Urad s smernicami zamuja, pa novi zakon že velja in imajo inšpektorji Urada na tej podlagi vsa pooblastila, da pri zavezancih preverjajo izvajanje zakona.
 4. Paket vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1
  Delovna skupina ZRS je pripravila paket vzorcev notranjih aktov za izvajanje ZPPDFT-1, ki ga lahko naročijo le člani ZRS.  

V letu 2017 je bila aktivna na petih področjih:

 1. Pobuda ZRS na AJPES, maj 2017
  Na predlog članice ZRS je bila na AJPES posredovana pobuda glede poročanja podatkov plač iz Obrazca 1-ZAP/M prek spletne aplikacije PLAČE. Pobuda ZRS je, da je Obrazec 1-ZAP/M odprt zadnji teden tekočega meseca. Tako bi se plače lahko v celoti obračunale in poročale ter posledično ne bi prihajalo do izpadov pri poročanju.
 2. Predlog ZRS poslan na FURS: Obvestila zavezancem o izvršenih pobotih in spremembah na kontih v centih, junij 2017
  Člani ZRS opozarjajo, da imajo v zadnjem času ogromno dela v zvezi z Obvestili zavezancem o izvršenih pobotih in spremembah na kontih. Ta obvestila pa vsebujejo večkrat informacije za zavezance o pobotih v višini npr. 0,01 € ali 0,04 €. 
 3. Pobuda ZRS na AJPES, junij 2017
  Na predlog članic ZRS je bila na AJPES posredovana pobuda glede poročanja podatkov plač iz Obrazca 1-ZAP/M prek spletne aplikacije PLAČE. Pobuda ZRS je, da je Obrazec 1-ZAP/M odprt zadnji teden tekočega meseca. Tako bi se plače lahko v celoti obračunale in poročale ter posledično ne bi prihajalo do izpadov pri poročanju.
 4. Stališča in predlogi GZS in ZDSS glede predloga davčnih sprememb 2017, avgust 2017
  Tri organizacije, GZS, GZS - ZRS in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije so poslale Ministrstvu za finance svoja stališča in predloge na paket sprememb davčne zakonodaje 2017:
  • Predlog Zakona o sprememba Zakona o davčnem potrjevanju računov
  • Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
  • Predlog Zakona o davku na tonažo
  • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb
  • Predlog Zakona o davčnem postopku. 
 5. Problematika e-pooblastil in vročanja, november 2017
  Člani Zbornice računovodskih servisov so nas opozorili na problem iz prakse, ki se tiče pooblastil za e-vročanje. Zato je ZRS na FURS naslovila vprašanja.

V letu 2016 je bila aktivna na treh področjih:

 1. Nagrada delodajalcu, ki presega kvoto zaposlenih invalidov
  Komisija preverja postopek uveljavljanja nagrade delodajalca, ki presega kvoto zaposlenih invalidov do nagrade preko elektronske izmenjave podatkov.
 2. Upoštevane pripombe ZRS na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), junij 2016
  ZRS je podala pripombe na predlog zakona, saj je želel predlagatelj ukiniti del vsebine sklepa, s katerim mora davčni organ seznaniti davčnega zavezanca o vsebini in obdobju davčnega inšpekcijskega nadzora. Prav tako sta bili upoštevani pripombi glede brisanja roka, v katerem mora davčni organ sestaviti zapisnik (s tem je zagotovljena pravna varnost davčnih zavezancev) in na predlagan spremenjen postopek davčnega inšpekcijskega nadzora v smislu možnosti, da se davčni zavezanec odpove pripombam na zapisnik.
 3. Davčni nadzor pri olajšavah za vlaganja v raziskave in razvoj
  GZS je dobila informacije, da so na terenu določene težave z davčnim nadzorom pri olajšavah za vlaganje v raziskave in razvoj. ZRS je tudi člane povprašala o izkušnjah iz terena. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo novo mnenje o davčnih olajšavah za raziskave in razvoj, s katerim podaja dodatno tolmačenje prejšnjih mnenj vsem podjetjem, ki so se soočila ali se soočajo z inšpekcijskimi nadzori glede koriščenja olajšav za R&R.

V letu 2015 je bila aktivna na šestih področjih:

 1. Predlogi ZRS k predlogu sprememb Zakona o davčnem postopku
  ZRS in pravna služba GZS sta pripravili pripombe na nekatere člene predloga zakona, ki in opozorila na določene nejasnosti, ki so splošnega pomena za vse uporabnike zakona.
 2. Zakon o davčnem potrjevanju računov
  Pripombe na predlog Zakona o potrjevanju računov so bile pripravljene v okviru zbornične koordinacije (ZRS, GZS, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije). Glavne pripombe so bile na ime zakona, nejasno osnova zakona, predviden rok za uveljavitev je nesprejemljiv in odzivni čas sistema.
  Spremenjeno je bilo ime zakona. Nekaj pripomb ZRS je upoštevanih, ne pa vse.
 3. Pripombe na predlog novele ZGD-1 s strani ZRS
  ZRS je na MGRT v septembru 2014 posredovala pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pripombe so se nanašale predvsem na člene, ki implementirajo novo računovodsko direktivo, v manjšem obsegu pa tudi na nekatere druge predloge novih določil. O vsebini pripomb so bili člani seznanjeni v februarskem pismu članom. V januarju je nato sledil sestanek predstavnikov ZRS s predstavnikom MGRT. Velik del pripomb, ki jih je podala ZRS, je bil pri sprejemu sprememb ZGD-1 v juliju 2015 upoštevan.
 4. Predlogi ZRS k predlogu sprememb Zakona o davčnem postopku, junij 2015
  ZRS in pravna služba GZS sta pripravili pripombe na nekatere člene predloga zakona, ki in opozorila na določene nejasnosti, ki so splošnega pomena za vse uporabnike zakona.
 5. Pripombe in predlogi ZRS na predlog SRS 2016, september 2015
  Pripombe in predlogi so bili septembra 2015 posredovani na Slovenski inštitut za revizijo v času javne obravnave Slovenskih računovodskih standardov in nato še novembra 2015 na MGRT.
 6. Status upokojencev z vidika opravljanja dejavnosti in vodenja lastne družbe
  Glede na to, da postaja nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi vse večji problem in da so oz. prihajajo med take upokojence tudi člani ZRS, se je delovna skupina ZRS lotila ugotavljanja stanja na tem področju in v ta namen pridobila tudi primerjane podatke o tem v državah članicah EU. V zvezi s tem se je delovna skupina sestala tudi z predstavniki pravne službe GZS.
  V oktobru 2015 je ZRS na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poslala pripombe in predlogi ZRS na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pripombe žal niso bile upoštevane.

 

V letu 2014 je bila aktivna na štirih področjih:

 1. Pripombe na predlog novele ZGD-1 s strani ZRS
  ZRS je na MGRT v postavljenem roku posredovala pripombe na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I). Pripombe se nanašajo predvsem na člene, ki implementirajo novo računovodsko direktivo, v manjšem obsegu pa tudi na nekatere druge predloge novih določil. Večji del splošnih pripomb, ki se nanašajo na vse gospodarske subjekte, bodo poslane s strani GZS.
   
 2. Poziv FURS za dograditev elektronskega vročanja preko sistema eDavki, avgust 2014
  ZRS je 12.08.2014 pozvala FURS k dograditvi funkcionalnosti eDavki. FURS je 09.09.2014 poslal obvestilo, da so rešitev glede eVročanja opominov fizičnih oseb z dejavnostjo prilagodili na način, da je le-te možno pregledovati v obeh profilih (fizične osebe in fizične osebe z dejavnostjo).
   
 3. Nova računovodska direktiva, maj 2014
  Slovenija ima rok za implementacijo nove računovodske direktive do junija 2015.
  Sprejeto je bilo stališče ZRS o novi računovodski direktivi:
 • Naša zakonodaja v ZGD in SRS pretežno že izpolnjuje zahteve iz direktive - obveznosti objave BS, IPI in poslovnih poročil.
 • ZRS ne podpira opcije za poenostavitev poročanja za mikro podjetja, tj. objave samo bilance stanja. BS in IPI naj ostajata del obvezne javne objave za vsa podjetja.
  • Utemeljitev: Za BS je potrebno pripraviti vse računovodske podlage, IPI je le rezultat knjigovodstva, ki pa je obvezno za vse; samo BS v sedanjih razmerah ne daje dovolj informacij za javnost (zaščita upnikov, kupcev…).
  • SURS zahteva dodatne informacije – za druge namene bi bilo treba IPI vseeno izdelati, tudi če bi bil izvzet iz poročanja.
  • DURS – podatki za davčne namene se črpajo iz IPI – glede na doseženo optimalno stanje glede oddaje poenotenih obrazcev za statistiko, DURS in javno objavo bi neobjava IPI pomenila korak nazaj.
 • Slovenska računovodska stroka je danes med najbolj razvitimi v svetu. Z dodatnimi poenostavitvami poročanj bi v računovodski stroki naredili velik korak nazaj (obveščanje kupcev in dobaviteljev). S tem bi zmanjšali vlogo računovodstva, ki je pomembna tudi za notranje poročanje preko sistema poročanj za zunanje uporabnike. S tem pokrijemo tudi notranje poročanje.
 • ZRS ne podpira poenostavitve, da se mikro podjetja izvzamejo iz obveznosti prikaza AČR in PČR.
 • ZRS meni, da bi vsaka poenostavitev poročanja (glede na računovodski informacijski sistem, ki ga ima izdelano vsako podjetje – ali računovodski servis) podražila samo poročanje.

4. Poziv DURS za prestavitev rokov za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil do konca marca 2014
ZRS je 07.02.2014 pozvala DURS, da prestavi vse roke za oddajo davčnih obračunov in ostalih poročil, ki so jih dolžni davčni zavezanci predložiti DURS do konca marca 2014 za 10 dni.
V katastrofalnih vremenskih razmerah, ki so prizadele Slovenijo v februarju 2014 (naravna nesreča žledolom), so bili prizadeti številni davčni zavezanci in tudi računovodski servisi. V najbolj delovno obremenjenem obdobju so računovodski servis utrpeli enotedenski izpad električne energije, nezmožnost dostopa do delovnega mesta, oteženo ali onemogočeno komunikacijo s svojimi strankami.

V letu 2013 je bila aktivna na osmih področjih:

 1. Vprašanje ZRS glede uveljavljanja olajšave za tovorna motorna vozila, januar 2013
  Od svojih članov je ZRS prejela vprašanje glede uveljavljanja olajšave za tovorna motorna vozila, zato je bilo to vprašanje ustrezno formulirano in posredovano naprej na DURS.
  55. a člen ZDDPO-2 v kombinaciji s prehodnimi določbami določa, da se kot olajšava za investiranje (za leti 2012 in 2013) šteje tudi nakup tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V. V zvezi s tem se namreč zastavlja vprašanje, ali so kot olajšava mišljena le za težka motorna vozila, za katera se uporablja oznaka z rimsko številko (torej EURO V), ali velja tudi za lahka tovorna vozila, za katera se praviloma uporabljajo oznake z arabskimi številkami (torej EURO 5). Glede na priloženo pojasnilo Ministrstva za promet se v praksi uporabljata obe oznaki za obe vrsti tovornih vozil. Člani so želeli pojasnilo, ali sta tako oznaki EURO V kot tudi EURO 5 ustrezni oziroma ali velja olajšava tako za težka kot tudi za lahka motorna vozila z motorjem, ki ustreza emisijskim zahtevam z navedenima oznakama.
  ZRS je pridobila pojasnilo DURS. 
 2. ZRS uspelo v ZDR-1 »vrniti« pravico do zaposlitve direktorjem, lastnikom enoosebnih družb, marec 2013
  Že v poročilu o delu za leto 2012 smo izpostavili pomembno problematiko zaposlovanja poslovodnih oseb, ki so hkrati edini ustanovitelji gospodarskih družb.
  Aktivnosti ZRS in strokovne komisije za sistemska vprašanja so »obrodile sadove«:
  Po dolgotrajnem usklajevanju s socialnimi partnerji in nekajmesečni proceduri v državnem zboru je bil ZDR-1 sprejet, s tem pa tudi težko pričakovani člen, ki je direktorjem, ki so hkrati lastniki enoosebnih družb ali edini ustanovitelji zavodov, vrnil pravico do zaposlitve v teh družbah/zavodih.
  Nova rešitev, v celoti usklajena s predlogom ZRS, je tako vsebovana v drugem in tretjem odstavku 73. člena ZDR-1 (objava v Uradnem listu RS, št. 21/2013), ki se glasita:
  (2) Ne glede na 4. člen tega zakona se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna oseba, takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje.
  (3) Glede pravic, obveznosti in odgovornosti poslovodne osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.
  V zvezi s temi spremembami so bili opozorjeni podjetniki, ki so imeli v preteklih dveh letih težave zaradi neustrezne zakonodaje, da ponovno proučijo svoj status glede obveznega zavarovanja in se uskladijo z novimi, ustreznejšimi rešitvami. 
 3. Opomini in obvestila o pobotih v vrednosti enega ali dveh centov, april 2013
  Na podlagi dopisa ZRS je DURS odpravil postopek, ki je povzročal tovrstne opomine. 
 4. ZDDPO-2J, maj 2013
  V okviru predlaganih spremembam ZDDPO-2 smo na Ministrstvo za finance podali predloge za spremembo naslednjih členov:
  - 21. člen (prevrednotenje in odpis terjatev) – z ustrezno strokovno utemeljitvijo smo predlagali, da v času vse bolj poglobljene gospodarske krize zakon sledi okoliščinam, ter da se prevrednotenje terjatev davčno prizna v celoti oziroma vsaj v višini 50% zneska posamične terjatve, vendar ne več, kot znaša odhodek iz prevrednotenja za to terjatev;
  - 22. člen (prevrednotenje finančnih naložb) – podobno kot za 21. člen smo predlagali priznavanje odhodkov iz prevrednotenja tudi za finančne naložbe;
  - 32. člen (obresti od presežka posojil) – problematika tanke kapitalizacije najbolj prizadene manjša podjetja, v lasti fizičnih oseb, ki svoja podjetja poskušajo »reševati« z bančnimi posojili, za katera pa morajo jamčiti s svojim osebnim premoženjem, ki pa je v večini primerov v nelikvidni obliki (lastniki fizične osebe največkrat zastavijo za jamstvo svoje osebne nepremičnine) – predlagali smo, naj se to upošteva pri pripravi nove zakonske določbe in naj se v takih primerih ne obravnava bančnih posojil na enak način, kot se obravnava posojila lastnikov.
  Od navedenih predlogov žal noben ni naletel na razumevanje na pristojnem ministrstvu. 
 5. Prenovljena tipska pogodba v povezavi s kazensko odgovornostjo računovodje, september 2013
  V letu 2012 smopridobili mnenje odvetniške pisarne zaradi pogostih vprašanj o morebitno kazenski odgovornosti računovodskih servisov oziroma njihovih zaposlenih pri opravljanju njihovega dela.
  V zvezi s problematiko je bila s pomočjo predstavnikov pravne službe GZS:
  - prenovljena tipska pogodba ZRS:
       Sprememba druge alineje prvega odstavka 11. člena pogodbe - sili izvajalca k nezakonitim dejanjem oziroma k opustitvi zakonitih dejanj, kot na primer, da izvajalca napeljujek storitvi kaznivega dejanja ali prekrška, zlasti v zvezi z morebitno davčno zatajitvijo ali ponareditvijo poslovnih listin
       nov 12. člen - v primeru, da se pogodba odpove iz razlogov, navedenih v 11. členu te pogodbe, je naročnik dolžan plačati izvajalcu pogodbeno kazen v višini, ki se izračuna kot vsota zadnjih šestih mesečnih zneskov, ki jih je izvajalec obračunal naročniku za redna računovodska opravila iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.
  - Dodatno je bila vzpostavljeno sodelovanje s pravno službo GZS v zvezi s svetovanjem članov na tem področju konkretne problematike.  
 6. Pripombe Zbornice računovodskih servisov na predlog Pravilnika o določanju zavarovalne osnove – julij 2013
  Na predlog Pravilnika o določanju zavarovalne osnove smo podali nekaj pripomb, ki bi po mnenju Strokovne komisije za sistemska vprašanja omogočala pregledno izvajanje zakonodaje s tega področja – Ministrstvo za finance pa meni, da je večina rešitev ustreznih – sprejeli pa so pripombo glede jasnejše opredelitve minimalne plače. 
 7. Pripombe na Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, november 2013
  V zvezi s predlogom Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti se je novembra 2013 predstavnik strokovne komisije sestal s pripravljavci pravilnika na Generalnem davčnem uradu z namenom preveriti vsebine obrazcev zlasti v delu, ki se nanaša na t.i. normirance – iz predlogov zakonodajalca v zvezi s spremembo pogojev za normirance je bilo namreč razumeti, da se bo za normirance uvedla tudi relativno enostavna priprava davčnih obračunov, kar pa iz predloga pravilnika ni bilo zaslediti. Na GDU so pojasnili, da glede na preostalo veljavno davčno zakonodajo davčni obračun za normirance ne more biti enostavnejši.
  V zvezi s to problematiko smo podali tudi pripombe, ki pa so bile delno upoštevane le v delu vsebine pravilnika, ki je zdaj razumljivejši, kot je bil v predlogu. Pobud za poenostavitve na MF in DURS niso sprejeli. 
 8. Pobuda za spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, december 2013
  Velik del novosti v pravilniku prinaša izjemno veliko administrativno breme zavezancem oziroma njihovim računovodskim servisom. ZRS je na Ministrstvo za finance poslalo pobudo za spremembo navedenega pravilnika, ki pa je bila z obrazložitvijo Ministrstva za finance zavrnjena.

 V letu 2012 je bila aktivna na sedmih področjih:

 1. Problematika e-kartic davčnih zavezancev
  01.10.2011 DURS začela izvajati proces vodenja knjigovodskih evidenc v novem informacijskem sistemu, istočasno pa je uvedla tudi poenostavitev načina vplačevanja davčnih obveznosti. ZRS je 12.01.2012 prvič zaprosila vodstvo DURS za sestanek v zvezi s problematika e-kartic davčnih zavezancev.19.03.2012 je potekal sestanek ZRS s predstavniki Ministrstva za finance, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki Davčne uprave RS. Dosežene so bile konkretne kratkoročne rešitve glede problematike e-kartic.
  19.06.2012 je DURS na portalu eDavki vzpostavila novo, poenostavljeno e-knjigovodsko kartico, ki je vsebovala zgolj podatke in informacije, ki so za uporabnika ključne. Pri njeni poenostavitvi so bile upoštevane pripombe in predlogi, ki ste jih posredovali davčni zavezanci in ZRS. Na ta način je e-kartica postala preglednejša in uporabnikom prijaznejša.
  Kljub popravkom e-kartice so člani ugotovili napake v evidencah. Zato je bil 09.07.2012 na pobudo ZRS izveden prvi sestanek članov ZRS s predstavniki DURS na temo e-kartic davčnih zavezancev po poenostavitvi e-kartice 19.6.2012. Prisotni člani zbornice so lahko na sestanku povedali, s kakšnimi težavami se srečujejo. Vodstvo ZRS je dodatno izpostavilo, da se člani ZRS zaradi nedelovanja sistema srečujejo z nezadovoljstvom strank in večjo porabo ur dela za razčiščevanje e-kartic, ki jim ne morejo zaračunati ne strankam ne DURS.
  Žal do nadaljnjega sodelovanja z DURS ni prišlo kljub pisnim pozivom ZRS in novinarski konferenci ZRS v oktobru 2012. S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami je ZRS, tako kot v preteklosti, še vedno pripravljena pomagati pri iskanju optimalnih rešitev, ki bi olajšale delo tako računovodskim servisom kot njihovim strankam.   
 2. Problematika zavarovanja družbenikov/direktorjev enoosebnih družb
  Že jeseni 2011 je bila na 13. kongresu kot ena najaktualnejših tem izpostavljena problematika obračunavanja prispevkov za socialno varnost direktorjev (poslovodij), ki so hkrati edini lastniki družb, v katerih so direktorji. Po opravljenih posvetih za člane konec leta 2011 je bilo na ZRS ugotovljeno, da je problem večplasten in predvsem, da neustrezen pristop oziroma nereševanje tega problema na nivoju države povzroča podjetnikom hude težave, ponekod pa tudi precejšnjo gospodarsko škodo.
  Temeljni problem, tj. »odvzem« pravice do zaposlitve oziroma izplačila plače direktorjem, ki so hkrati edini lastniki svojih družb, je bil izpostavljen kot resen in pereč. Z njim je ZRS pisno seznanila ministra za delo, družino in socialne zadeve, ministra za finance, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter koalicijske poslance v Državnem zboru.
  V zvezi s tem je bilo podrobneje proučena možnost za spremembo zakonodaje in ugotovljeno, da je najustreznejša rešitev sprememba Zakona o delovnih razmerjih, saj ključni problem izhaja iz opredelitve delovnega razmerja v tem zakonu.
  V aprilu 2012 je bila navedena problematika osebno predstavljena poslancem SDS v Državnem zboru, v začetku maja 2012 pa je sledil uspešen sestanek tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Vsi udeleženci sestankov so se strinjali, da gre za pereč problem, k rešitvi katerega je potrebno pristopiti z vso resnostjo in skrbnostjo.
  Pogovori so se na MDDSZ nadaljevali tudi v jeseni 2012. Hkrati se je z navedeno problematiko seznanili tudi vodstvo Gospodarske zbornice Slovenije. Dogovorjeno je bilo, da bodo predstavniki GZS v okviru pogajanj glede sprememb delovnopravne zakonodaje na ekonomsko socialnem svetu problematiko izpostavili kot akutno in z ostalimi socialnimi partnerji dogovorili ustrezne rešitve. Predlagan je bil nov člen v okviru ureditve pogodbe o zaposlitvi za vodilne delavce, ki lastnikom enoosebnih družb, ki so hkrati direktorji teh družb, omogoča status, kot ga imajo druge poslovodne osebe (v enakih organizacijskih oblikah z več ustanovitelji - večosebni d.o.o. ali v drugačnih organizacijskih oblikah (d.d…)).
  Pogajanja na ESS so bila uspešna, vlada in poslanci pa načeloma tako ureditev podprli, zato se pričakuje, da se bo v začetku leta 2013 zakon v tem smislu ustrezno popravil in s tem v tem delu omogočil normalno poslovanje vsem prizadetim gospodarskim družbam.  
 3. Administrativne razbremenitve uveljavljanja olajšave za raziskave in razvoj 
  Delovna skupina ZRS je bila v maju 2012 na sestanku na Ministrstvu za finance, kjer je dala nekaj pobud glede sprememb pravilnika o uveljavljanju olajšav za RR. Na tej podlagi je pripravila še predloge za poenostavitev postopka, ki je bil poslan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predlagala je spremembe Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Ur.l. RS, št. 138/2006), ki bi pripomogle k znižanju obsega administriranja davčnih zavezancev in ki bi jasneje opredelile vlaganja v raziskovalno – razvojne projekte:
  - Oba predloga glede znižanje obsega administriranja davčnih zavezancev sta bila vsebinsko sprejeta, nov Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj Ur.l. RS št. 75/2012 bistveno poenostavlja poročanje davčnih zavezancev glede na prej veljavni pravilnik.
  - Predlogi o opredelitvi izdatkov vlaganj v raziskovalno-razvojne projekte, ki so izdatki za RR, s strani MGRT niso bili sprejeti. Ker bo MGRT po pravilniku tisti organ, ki bo v težjih primerih presojalo upravičenost uveljavljanja olajšav, se bo še naprej opiralo na mednarodno veljavno fraskatsko metodologijo (OECD – Frascati).  
 4. Pavšalne obdavčitve
  Predstavniki ZRS so se v aprilu 2012 udeležili sestanka - okrogle mize MF na temo pavšalne obdavčitve. Glede na koalicijsko pogodbo je Ministrstvo za finance preučevalo možnosti za nadgraditev pavšalne obdavčitve pravnih in fizičnih oseb.
  Na podlagi takrat sprejetih stališč vseh sodelujočih je ministrstvo pripravilo nove rešitve v ZDoh-2 in ZDDPO-2, ki so bile konec leta 2012 sprejete in objavljene v Uradnem listu, uporabljati pa se pričnejo s 1.1.2013.
  ZRS se je že v fazi priprave sprememb zavedala, da je širitev kroga zavezancev, ki si lahko izberejo pavšalno obdavčitev, »dvorezni meč«, saj se na eni strani razbremenjuje gospodarstvo, na drugi strani pa zmanjšuje transparentnost poslovanja najmanjših gospodarskih subjektov. Na to je tudi opozorila pristojne, vendar pa hkrati meni, da je predlagana rešitev sprejemljiva.
  S strani naših članov že nekaj mesecev dobivamo informacije, da se v zvezi s tem »na terenu« ne dogaja nič posebnega, večina strank računovodskih servisov ostaja v obstoječem sistemu vodenja poslovnih knjig, saj želi večina podjetnikov zaradi svojih poslovnih interesov ohraniti transparenten pregled nad svojim poslovanjem, to pa je mogoče le z ustreznim vodenjem poslovnih knjig. 
 5. Pravno mnenje o kazenski odgovornosti računovodij
  Zaradi pogostih vprašanj o morebitno kazenski odgovornosti računovodskih servisov oziroma njihovih zaposlenih pri opravljanju njihovega dela, ki so jih člani naslovili na strokovno službo ZRS, smo zaprosili za pravno mnenje Odvetniško družbo Čeferin o.p., d.o.o., ki je objavljano na zaprtih spletnih straneh ZRS. 
 6. Predstavnik ZRS član delovne skupine v okviru Ministrstva za finance za pripravo sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
 7. Revizija poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj ter spretnosti
  Do konca leta 2012 je bila predvidena revizija poklicnih standardov in katalogov znanj ter spretnosti s področja računovodstva (poklicni standard Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode in poklicni standard Knjigovodja). Zato je UO ZRS kot predstavnike ZRS za člane delovne skupine CPI za revizijo poklicnih standardov Računovodja in Knjigovodja, ki so predloge popravkov poklicnih standardov in katalogov znanj posredovali na CPI. Postopek bo zaključen v letu 2013.

V letu 2011 je bila aktivna na dveh področjih:

 1. Sprememba Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
  ZRS se je v zvezi s pobudami za spremembo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in izvedbenih aktov na področju izvajanja obveznega pobota začela angažirati pri pristojnih inštitucijah že začetku aprila 2011 - prve aktivnosti so se pričele s sestankom predstavnikov ZRS na AJPES.
  Po izkazanem interesu za sodelovanje znotraj GZS skupaj z ostalimi zainteresiranimi inštitucijami se je komisija v imenu ZRS aktivno vključila v t.i. zbornično koordinacijo, ki jo sestavljajo GZS, ZRS, ZDSS, TZS in OZS.
  Poročilo o doseženih rezultatih v zvezi z ZPreZP je na voljo tukaj
 2.  Sprememba pravil gotovinskega plačevanja
  V Uradnem listu RS št. 101/2011 z dne 12.12.2011 je bil objavljen pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki bo stopil v veljavo s 27.12.2011. S to spremembo se pomembneje spreminjajo pravila gotovinskega plačevanja. V zvezi s pravilnikom je ZRS dala pobudo na Ministrstvo za finance, da se ponovno prouči potrebnost takega ukrepa.

V letu 2010 je bila aktivna na enem področju:

 1. V februarju 2010 naslovila vprašanja v zvezi z izvajanjem Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Na podlagi zastavljenega vprašanja z vključenimi možnimi rešitvami je ZRS prejela obširno pojasnilo v zvezi z izpostavljeno problematiko. Pojasnilo je bilo tudi objavljeno na spletni strani DURS.

Vabimo vas, da svoje predloge posredujete na zrs@gzs.si.