Zbornica računovodskih servisov

Pravilnik o delovanju Zbornice računovodskih servisov


Na podlagi 28. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov na svoji 30. redni seji dne 5. 4. 2023 sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU
ZBORNICE RAČUNOVODSKIH SERVISOV

I. Splošne določbe

Vsebina pravilnika
1. člen

Ta pravilnik določa:

 1. splošne določbe;
 2. ime, pečat in sedež;
 3. članstvo;
 4. javnost dela;
 5. organe upravljanja in delovna telesa;
 6. volitve organov;
 7. cilje članstva, programske usmeritve ter izvajanje nalog;
 8. pravice in obveznosti članov zbornice;
 9. sredstva za delo;
 10. prehodne in končne določbe.

Za vse kar ni posebej predpisano s tem pravilnikom, se uporablja statut GZS.

Temeljne določbe
2. člen

Zbornica računovodskih servisov (v nadaljevanju ZRS) združuje družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje in so v skladu z razvrstitvijo, ki jo predpisuje standardna klasifikacija dejavnosti 2008 razporejeni pod številko 69.200. 

ZRS je samostojni sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).

ZRS si prizadeva za ustvarjanje dobrih pogojev poslovanja na področju dejavnosti računovodskih servisov ter za pomen in ugled ceha.
 

Splošni akti ZRS
3. člen

Temeljni splošni akt ZRS je pravilnik o delovanju ZRS. Po potrebi lahko UO ZRS sprejme tudi druge splošne akte.
 

Področja delovanja ZRS
4. člen

ZRS svojo samostojnost v GZS uresničuje na naslednjih področjih:

 • Samostojno upravljanje, načrtovanje in izvajanje lastnih dejavnosti;
 • Samostojno upravljanje finančnih sredstev za lastne dejavnosti;
 • Samostojno izvajanje kadrovske dejavnosti;
 • Samostojno nastopanje v pravnih razmerjih s tretjimi;
 • Sodelovanje v dejavnostih in organih GZS;
 • Samostojno včlanjevanje v mednarodne organizacije panožnega značaja;
 • Sodelovanje v dejavnostih in organih GZS;
 • Sodelovanje v procesu odločanja o skupnih nalogah GZS.
   

Uveljavljanje stališč
5. člen

ZRS samostojno uveljavlja stališča svojih članov v okviru GZS in v zvezi z aktivnostmi in ukrepi Vlade RS in drugih pristojnih organov na državni in regionalni ravni ter v mednarodnem poslovnem okolju.

ZRS izraža in zastopa tudi druge posebne interese dejavnosti računovodskih servisov.

 

II. Ime, pečat in sedež Zbornice računovodskih servisov

Ime ZRS
6. člen

Ime zbornice je: GZS - Zbornica računovodskih servisov Skrajšano ime zbornice se glasi: Zbornica računovodskih servisov

V angleščini se ime zbornice glasi: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia - Chamber of Accountant Services

Skrajšano ime zbornice v angleščini se glasi: CCIS – Chamber of Accounting Services

Sedež ZRS je v Ljubljani.

Pečat ZRS
7. člen

Pečat ZRS je okrogle oblike, z navedbo sedeža in imena Zbornice računovodskih servisov. Skrbnik pečata je direktor ZRS.

ZRS ima svoj logotip, ki ga sprejme Upravni odbor ZRS (v nadaljnjem besedilu: UO ZRS).

 

III. Članstvo v Zbornici računovodskih servisov

Članstvo v ZRS
8. člen

Članstvo v ZRS je prostovoljno.

Redni člani ZRS so lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov.

Redni člani ZRS so lahko tudi druge fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti, povezane z dejavnostjo računovodskih servisov.

Članarina
9. člen

Redni člani plačujejo ZRS mesečno članarino, ki je za posameznega člana enotna.

Višino članarine določi UO ZRS na podlagi programa dela ZRS in finančnega načrta ZRS za obravnavano leto. Ugotovitveni sklep o višini članarine ZRS na predlog UO ZRS sprejme Skupščina GZS.

Članarina ZRS pokriva stroške izvajanja dejavnosti strokovne službe ZRS.

Dvojni člani
10. člen

Fizične in pravne osebe, ki so člani drugih panožnih združenj in zbornic dejavnosti v sistemu GZS, se lahko v ZRS včlanijo kot dvojni člani, če želijo uresničevati svoje interese tudi v ZRS.

Kriterije za višino članarine dvojnih članov določi UO ZRS.

Podporni člani
11. člen

Kot podporni člani se v ZRS lahko vključijo:

 • tuje fizične in pravne osebe,
 • fizične in pravne osebe s področja znanosti, poklicna in strokovna društva in združenja ter druge organizacije, ki delujejo na področju dejavnosti računovodskih servisov.

Podporni člani sklenejo z ZRS posebno pogodbo, s katero se dogovori način sodelovanja, storitve in članarina. Kriterije za višino članarine podpornih članov določi UO ZRS.

Podporni člani nimajo glasovalne pravice.

Včlanitev v ZRS
12. člen

Novi član se v ZRS včlani s pisno pristopno izjavo kadarkoli v letu.

Članarino, ki je določena mesečno, prične novi član plačevati z naslednjim mesecem po datumu včlanitve.

Izstop iz ZRS
13. člen

Član lahko izstopi iz ZRS z dnem 1. januarja v prihodnjem koledarskem letu, če poda pisno izstopno izjavo do 1. oktobra tekočega leta.

Poročanje o članstvu
14. člen

O vstopih ali izstopih članov ZRS, dvojnih in podpornih članov ZRS direktor ZRS redno poroča na sejah UO ZRS.


IV. Javnost dela

Zagotavljanje javnosti dela
15. člen

Delo ZRS, ki pomeni aktivnosti na podlagi članarine rednih članov, je javno za vse člane, ob soglasju UO ZRS pa tudi za širšo javnost.

Javnost dela se zagotavlja zlasti z udeležbo novinarjev na sejah UO ZRS, obveščanjem na novinarskih konferencah, z objavami v glasilih GZS ter z obveščanjem v drugih tiskanih in elektronskih medijih.

Seje UO ZRS so javne. Prisotni so lahko predstavniki sredstev javnega obveščanja.

Nejavne seje
16. člen

UO ZRS lahko sejo zapre za širšo javnost zaradi varovanja poslovne tajnosti, pogajalskih izhodišč in drugih utemeljenih razlogov.

Obveščanje
17. člen

ZRS redno obvešča člane o svojem delu z redno in elektronsko pošto, preko spletnih strani ZRS ter v tiskanih in elektronskih medijih.

 

V. Organi upravljanja in delovna telesa Zbornice računovodskih
servisov, njihove naloge ter pristojnosti

Organi ZRS
18. člen

Organi ZRS so:

 • Upravni odbor ZRS;
 • Predsednik ZRS;
 • Podpredsednik ZRS;
 • Direktor ZRS.

Upravni odbor ZRS
19. člen

UO ZRS ima 11 članov. Direktor ZRS je član UO ZRS po položaju.

Volitve članov UO ZRS se opravijo sočasno z volitvami organov GZS po določbah Pravilnika o volitvah organov GZS.

Mandat UO ZRS je štiri leta in je vezan na mandat Skupščine GZS. Člani UO ZRS so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Pristojnosti UO ZRS
20. člen

UO ZRS ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema pravilnik o delovanju ZRS in spremembe pravilnika o delovanju ZRS;
 • voli predsednika in podpredsednika ZRS;
 • sprejema letni program dela, letni finančni načrt, poročilo o delu in finančno poročilo dela ZRS;
 • potrdi višino dela članarine ZRS za skupne naloge GZS;
 • sprejema stališča in predloge ter vse odločitve v zvezi s samostojnimi dejavnostmi ZRS in zagotavlja izpolnjevanje tudi tistih nalog, ki zadevajo sodelovanje združenj oz. zbornic pri skupnih nalogah v GZS;
 • imenuje stalna ali občasna delovna telesa;
 • imenuje in razrešuje direktorja ZRS, ocenjuje njegovo uspešnost;
 • odloča o celotnih prejemkih direktorja (plača, povračilo stroškov idr.) upoštevajoč, da so celotni prejemki direktorja v sorazmerju z njegovimi nalogami in finančnim stanjem ZRS;
 • sprejema sistemizacijo in načrt zaposlovanja ZRS v okviru finančnih sredstev iz svoje pristojnosti;
 • določi število mest v upravnem odboru;
 • druge pristojnosti v skladu s statutom GZS in pravilnikom o delovanju ZRS.

Konstitutivna seja UO ZRS
21. člen

Konstitutivno sejo novoizvoljenega upravnega odbora skliče direktor ZRS najkasneje v sedmih dneh po ugotovitvi volilnih rezultatov. Na seji se najprej sprejme rezultate volitev, ki jih pismeno poda volilna komisija.

Do izvolitve predsednika ZRS vodi prvo sejo UO ZRS direktor ZRS.

Vodenje sej UO ZRS
22. člen

Seje UO ZRS vodi predsednik ZRS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ZRS.

Sklepčnost sej UO ZRS
23. člen

UO ZRS je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.

Če seja ni sklepčna, se lahko, če tako sklenejo navzoči člani, štejejo za sprejete tisti sklepi UO ZRS, h katerim da naknadno pisno soglasje tako število na seji manjkajočih članov, ki je potrebno za sprejem posameznega sklepa, pri tem pa se štejejo tudi glasovi navzočih članov, ki so glasovali za sklep.

Odločanje UO ZRS
24. člen

UO ZRS odloča z večino glasov navzočih članov, razen, če ta pravilnik za sprejem posameznih odločitev predpisuje drugačno večino.

Vsak član ima pri glasovanju en glas.

Odločanje UO ZRS z navadno večino vseh članov
25. člen

UO ZRS odloča z navadno večino glasov vseh svojih članov:

 • o sprejemu pravil ZRS;
 • o programu dela ZRS;
 • o finančnem načrtu ZRS;
 • o članarini ZRS;
 • o kadrovski politiki ZRS;
 • o imenovanju in razrešitvi direktorja ZRS.

Sklicevanje sej
26. člen

Seje UO ZRS se sklicujejo praviloma vsak mesec. Seje sklicujeta direktor oziroma predsednik ZRS na lastno pobudo ali na pobudo člana UO ZRS.

Če to zahteva 1/3 članov UO ZRS, mora sejo sklicati predsednik ZRS, v drugih primerih pa direktor ZRS. Če predsednik ZRS ali direktor ZRS ne skliče seje UO ZRS v petnajstih dneh po sprejemu zahteve za sklic seje, lahko tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic seje, sejo skličejo sami. Oblika zahtevka je pisna.

Korespondenčna seja UO ZRS
27. člen

V nujnih primerih je lahko seja UO ZRS tudi korespondenčna.

Korespondenčno sejo UO ZRS skliče predsednik ZRS. Člani UO ZRS svoje sklepe posredujejo po elektronski pošti ali faksu.

Sklepe, sprejete na korespondenčni seji, potrdi UO ZRS na svoji prvi naslednji seji.

Vabila
28. člen

Vabila na seje UO ZRS pošilja direktor ZRS. Vabilu se priloži gradivo na podlagi osnutka dnevnega reda, ki ga določita direktor in predsednik ZRS.

Vabilo in gradivo za sejo UO ZRS mora biti članom poslano praviloma najmanj sedem dni pred sejo. V izjemnih primerih je lahko rok za sklic seje krajši.

Če so podani obrazloženi razlogi, se gradivo lahko dopolni tudi na seji UO ZRS.

Zapisnik
29. člen

O poteku seje UO ZRS se vodi zapisnik, ki vsebuje povzetek razprave in sprejete sklepe. Podpišeta ga predsedujoči in zapisnikar.

Zapisnik se praviloma potrdi na naslednji seji UO ZRS, skupaj s poročilom o izvršitvi sklepov.

Obvezna točka dnevnega reda je pregled neizvršenih sklepov, sprejetih na prejšnjih sejah.

Sodelovanje pri delu UO ZRS
30. člen

Pri delu UO ZRS lahko sodelujejo tudi vabljeni predstavniki članov zbornice, predstavniki strokovnih in javnih institucij ter drugi zainteresirani predstavniki, ki bi lahko pripomogli k boljši obravnavi problematike.

Predsednik ZRS
31. člen

Predsednik ZRS je hkrati predsednik UO ZRS.

Predsednik ZRS:

 • predstavlja zbornice doma in v tujini;
 • sklicuje in vodi seje UO ZRS;
 • predlaga UO ZRS sprejem odločitev iz pristojnosti UO ZRS;
 • predlaga UO ZRS v imenovanje enega podpredsednika ZRS, ki ga nadomešča v času njegove odsotnosti;
 • predlaga UO ZRS imenovanje in razrešitev direktorja ZRS;
 • uskladi in podpiše pogodbo o zaposlitvi z direktorjem ZRS;
 • zastopa interese in stališča dejavnosti oziroma druge interese v upravnem odboru GZS;
 • opravlja druge zadeve v skladu s pravili in programom zbornice in statutom GZS.

Volitve predsednika ZRS
32. člen

Predsednika ZRS izvoli na svoji konstitutivni seji UO ZRS izmed svojih članov.

Kandidata za predsednika UO ZRS lahko predlaga vsak član UO ZRS najkasneje 8 dni pred sejo UO ZRS, na kateri bodo potekale volitve predsednika ZRS, ali na seji UO ZRS.

Volitve predsednika ZRS so praviloma javne. V primeru drugačne odločitve UO ZRS imenuje volilno komisijo, ki izpelje tajne volitve z glasovnicami.

Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino glasov prisotnih članov upravnega odbora.

Če nobeden od kandidatov ne prejme potrebne večine, se ponovi glasovanje med kandidatoma, ki sta prejela največje število glasov.

Če nobeden od kandidatov po ponovljenem postopku glasovanja, oziroma edini kandidat ne prejme potrebne večine glasov, se postopek prekine. Postopek se ponovi na naslednji seji UO ZRS.

Podpredsednik ZRS
33. člen

ZRS ima enega podpredsednika, ki ga imenuje UO ZRS na predlog predsednika ZRS izmed svojih članov.

Podpredsednik ZRS nadomešča predsednika ZRS v času njegove odsotnosti.

Direktor ZRS
34. člen

Direktorja ZRS izbere UO ZRS na podlagi razpisa in ga imenuje za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Mandat direktorju predčasno preneha na podlagi sklepa o prenehanju delovanja ZRS ali z razrešitvijo.

Direktor ZRS je lahko razrešen iz naslednjih krivdnih ali nekrivdnih razlogov:

 • če je kršil predpise ali temeljne določbe splošnih aktov ZRS;
 • če ni izvajal sklepov UO ZRS;
 • če ni zagotavljal zakonitega in racionalnega gospodarjenja s sredstvi ZRS;
 • če mu UO ZRS izreče nezaupnico;
 • če iz objektivnih razlogov ni več zmožen opravljati nalog direktorja ZRS;
 • na svojo željo.

Pravice predčasno razrešenega direktorja se uredijo v njegovi pogodbi o zaposlitvi.

Pristojnosti in odgovornost direktorja ZRS
35. člen

Direktor vodi strokovno delo ZRS in je za svoje delo odgovoren UO ZRS.

Glede sodelovanja pri opravljanju skupnih nalog GZS, se direktor usklajuje s predsednikom GZS in generalnim direktorjem GZS.

Direktor ZRS je pooblaščen za sklepanje pravnih poslov v imenu in za račun GZS iz dejavnosti ZRS, v skladu z njegovim letnim programom dela in sklepi UO ZRS.

Direktor ZRS podpisuje akte ZRS razen tistih, ki jih sprejme UO ZRS in jih podpiše predsednik ZRS, ter zastopa stališča, ki jih je sprejel UO ZRS.

Direktor ZRS je odgovoren za finančno poslovanje v okviru letnega finančnega načrta ZRS in razpoložljivih sredstev v skladu z letnim programom dela in pravilnikom o finančnem poslovanju GZS.

Naloge direktorja ZRS
36. člen

Direktor ZRS opravlja naslednje naloge:

 • zagotavlja pridobitev materialnih sredstev za delovanje in razvoj ZRS in skrbi za ohranjanje in pridobivanje novih članov;
 • vodi in usklajuje izvajanje vseh dejavnosti ZRS;
 • odloča o zaposlitvi delavcev v skladu s sistemizacijo in načrtom zaposlovanja in skrbi za uresničevanje njihovih pravic in obveznostmi v skladu s splošnimi akti GZS;
 • na temelju letnega programa GZS in letnega programa ZRS sodeluje z drugimi deli GZS pri izvedbi posameznih dejavnosti oz. zbornice in vključuje zunanje strokovne institucije, v skladu z aktom o notranji organizaciji;
 • pripravi predlog letnega programa ZRS.

Strokovna služba ZRS
37. člen

Direktor ZRS vodi strokovno službo ZRS in je odgovoren za njeno delo.

Strokovna služba ZRS izvaja naloge in vse ostale aktivnosti, ki so določene v statutu GZS in drugih internih aktih GZS, pravilih ZRS in naloge izhajajoče iz sklepov UO ZRS.

Poslovni sekretar
38. člen

Za opravljanje administrativno tehničnih nalog lahko UO ZRS na predlog direktorja ZRS imenuje poslovnega sekretarja, ki ga izbere na podlagi razpisa.

Delovna telesa ZRS
39. člen

UO ZRS lahko imenuje stalna ali začasna delovna telesa iz vrst strokovnjakov iz gospodarstva, znanosti in strokovne javnosti z namenom, da obravnavajo stanje na področju razvoja in pogojev delovanja dejavnosti računovodskih servisov ter pripravijo predloge mnenj in stališč za sprejem na UO ZRS.

Zunanji izvajalci
40. člen

Kadar izvedba projekta oziroma razrešitev posameznih vprašanj zahteva posebna strokovna znanja, lahko UO ZRS le-to naroči pri zunanjem izvajalcu, ki je strokovnjak za obravnavano področje.
 


VI. Volitve organov ZRS in GZS

Volitve na nacionalni ravni
41. člen

Volitve v organe ZRS in predstavnikov ZRS v GZS na nacionalni ravni razpiše predsednik Skupščine GZS. Razpis in izvedbo volitev ureja Pravilnik o volitvah organov GZS.

UO ZRS v roku sedmih dni od prejema izračuna števila mest v skupščini GZS v skladu z 2. členom Pravilnika o volitvah organov GZS določi število mest v UO ZRS.

Predstavnike v organe ZRS in GZS volijo vsi člani ZRS. Pri volitvah ima vsak član en glas in dodatno število sorazmerno višini sredstev, števila zaposlenih in višine prihodkov. Izvoljeni so kandidati, ki prejmejo največje število glasov.

Volilna komisija
42. člen

Volitve članov UO ZRS in predstavnikov ZRS v Skupščini GZS po določbah Pravilnika o volitvah organov GZS vodi volilna komisija, ki jo imenuje UO ZRS.

Naloge volilne komisije so:

 • vodi volitve UO ZRS in predstavnikov ZRS v skupščini GZS;
 • verificira izračune strokovne službe GZS o številu glasov posameznih članov ZRS;
 • določi kandidatno listo za člane UO ZRS;
 • določi kandidatno listo za predstavnike ZRS;
 • pristopi k izdelavi glasovnic. Izdelavo glasovnic zagotovi strokovna služba GZS. Na glasovnicah sta napisani kandidatni listi za volitve članov UO ZRS in volitve predstavnikov ZRS v skupščino GZS;
 • naslovi vabila članom ZRS za volitve s priloženimi glasovnicami. Distribucijo vabil zagotovi strokovna služba GZS;
 • ugotovi izid glasovanja na volitvah in razglasi volilne izide.
   


VII. Cilji članstva, programske usmeritve ter izvajanje nalog Zbornice računovodskih servisov

Cilji članstva v ZRS
43. člen

Člani se vključujejo v ZRS zaradi:

 • uveljavljanja skupnih interesov za doseganje ugodnih pogojev gospodarjenja pri sprejemanju in uresničevanju gospodarskega sistema in ekonomske politike, ki zagotavljajo napredek dejavnosti računovodskih servisov;
 • uveljavljanja lastnih interesov pri vključevanju države v mednarodne ekonomske odnose;
 • aktivnosti pri zagotavljanju povezav med člani ZRS ter sorodnimi organizacijami v domovini in tujini, vključno s članstvom v mednarodnih panožnih organizacijah;
 • drugih aktivnosti, ki jih opredelijo organi ZRS.

Naloge in programske usmeritve
44. člen

Zaradi izpolnjevanja ciljev članstva ZRS za svoje člane opravlja dejavnosti in naloge zlasti na naslednjih področjih:

 • zastopanje interesov članov na področju dejavnosti računovodskih servisov in pri oblikovanju področne zakonodaje;
 • spremljanje stanja v stroki in predlaganje ukrepov za razvoj stroke ter poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • zagotavljanje poslovnih informacij in nasvetov s področja delovanja;
 • članstvo v mednarodnih panožnih združenjih na področju računovodskih servisov;
 • promocija dejavnosti, ZRS in članov ZRS;
 • uresničevanje ostalih interesov članov ZRS.

Podrobneje se naloge opredelijo v poslovnem načrtu in letnih programih dela ZRS.

Izvajanje nalog in programskih usmeritev
45. člen

ZRS izvaja naloge in programske usmeritve za člane na naslednjih področjih delovanja:

 • organiziranost zbornice;
 • zastopanje interesov članstva;
 • spodbujanje razvoja in konkurenčnosti dejavnosti;
 • informiranje in svetovanje - osnovne panožne informacije in nasveti;
 • zakonodaje in politike;
 • izobraževanje in usposabljanje;
 • organizacija dogodkov;
 • druge storitve.

Program dela
46. člen

UO ZRS sprejme letni program dela.

Predloge vsebin za program dela ZRS posredujejo člani ZRS, oblikuje pa jih strokovna služba ZRS ob upoštevanju ciljev, nalog in usmeritev ter področij delovanja skladno s sprejetim poslovnim načrtom.

Program dela ZRS se med letom lahko dopolni na podlagi sklepov UO ZRS.

Pri izvajanju letnega programa dela in finančnega načrta ZRS se upoštevajo osnovna izhodišča in določbe Statuta GZS.

Sodelovanje znotraj GZS
47. člen

ZRS pri svojem delu sodeluje in se povezuje z drugimi organizacijskimi enotami GZS z namenom povečevanja učinkovitosti svojega delovanja in koristi za svoje člane. Vsako povezovanje odobri UO ZRS in določi čas njegovega trajanja.

Sodelovanje članov in organov ZRS
48. člen

Naloge izvajajo člani, organi in strokovna služba ZRS zlasti:

 • s sprejemanjem odločitev, sklepov, priporočil in oblikovanjem mnenj in stališč na sejah UO ZRS in delovnih teles ZRS;
 • z dajanjem pobud za ureditev problemov pomembnih za dejavnost, še posebej pri obravnavi strokovnih izhodišč za zakonodajne akte in druge predpise;
 • z razvojem sodelovanja s strokovnimi, znanstvenimi in izobraževalnimi organizacijami za dviganje strokovnosti članov ZRS;
 • z organiziranjem strokovnih posvetov, predavanj ali sestankov za uresničevanje strokovnih in drugih pogojev pomembnih za razvoj dejavnosti, poslovanja in tržne uspešnosti;
 • z drugimi aktivnostmi.
   


VIII. Pravice in obveznosti članov Zbornice računovodskih servisov

Pravice članov ZRS
49. člen

Pravice članov ZRS so predvsem:

 • aktivna in pasivna volilna pravica v organe ZRS in organe GZS;
 • dajanje pobud in predlogov za sprejemanje, dopolnjevanje in spreminjanje zakonov in drugih predpisov s področja gospodarstva, s katerimi se uveljavlja vpliv članov in zagotavlja napredek dejavnosti in vsega gospodarstva;
 • posredovanje predlogov, pobud, mnenj in stališč organom ZRS in organom GZS z namenom urejanja vprašanj na področjih, ki zadevajo delovanje dejavnosti in so pomembni za njih in ostalo gospodarstvo;
 • uveljavljanje stališč in predlogov preko ZRS do državnih organov v R Sloveniji in do organov Evropske Skupnosti;
 • uporaba storitev ZRS in GZS ob poravnani članarini;
 • pravica do obveščenosti glede vseh pomembnih vprašanj iz delovanja ZRS in GZS;
 • sodelovanje v delu organov ZRS ter delu strokovnih in drugih delovnih teles za pripravo stališč in predlogov ZRS;
 • posredovanje in razreševanje sporov preko Stalne arbitraže pri GZS in drugih oblik alternativnega razreševanja sporov;
 • prejemanje povratnih informacij iz izvajanja dejavnosti, kjer sodeluje kot član.

Podporni člani nimajo volilne pravice v organe ZRS in organe GZS.

Obveznosti članov ZRS
50. člen

Člani ZRS imajo predvsem naslednje obveznosti:

 • spoštovanje splošnih aktov ZRS ter Statuta in drugih splošnih aktov GZS;
 • aktivno uresničevanje pravic preko organov ZRS in organov GZS;
 • aktivno vključevanje v pripravo strokovnih podlag in vključevanje v dejavnosti zbornice;
 • dajanje splošnih informacij za potrebe izvajanja dejavnosti in uresničevanja interesov članov zbornice;
 • upoštevanje sprejetih sklepov organov ZRS in organov GZS;
 • spoštovanje dobrih poslovnih običajev in kodeksa ZRS;
 • redno plačevanje članskega prispevka, drugih dogovorjenih prispevkov in zaračunanih storitev;
 • redno sporočanje sprememb o matičnih podatkih člana.
   


IX. Sredstva za delo

Sredstva za delo ZRS
51. člen

ZRS sredstva za delo pridobiva iz naslednjih virov:

 • članarina ZRS;
 • posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi;
 • plačila za opravljene storitve;
 • sredstva na podlagi nacionalnih in evropskih projektov;
 • sredstva iz državnega proračuna za izvajanje prenesenih javnih nalog;
 • donacije in darila;
 • drugi viri.

Uporaba članarine
52. člen

ZRS samostojno finančno razpolaga s članarino, ki jo v skladu s III. poglavjem tega pravilnika določi UO ZRS.

S članarino ZRS se financirajo predvsem:

 • naloge zastopanja interesov članov v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike;
 • naloge za prepoznavnost in promocijo ZRS;
 • naloge, ki se izvajajo po letnem programu dela v skladu s pravilnikom o delovanju ZRS.

Določitev višine dela članarine GZS za skupne naloge GZS
53. člen

UO ZRS oblikuje predlog skupnih nalog GZS, ki jih za potrebe ZRS izvaja GZS.

Skupne naloge se uskladijo z ostalimi zbornicami oziroma združenji na UO GZS in so osnova za določitev članarine za skupne naloge GZS.

Pridobivanje dodatnih sredstev za posebej opredeljene naloge
54. člen

Za opravljanje določenih dodatnih nalog, za katere je zainteresiranih več članov ZRS in drugih organizacijskih enot GZS, ki so posebej opredeljene in se izvajajo v okviru ZRS, se na prostovoljni podlagi zbirajo dodatna sredstva.

Višino, način zbiranja in uporabo zbranih sredstev ter pokrivanje strokovnih in administrativnih stroškov ZRS se uredi s pogodbo med ZRS in zainteresiranimi člani.

Podračun pri GZS
55. člen

Vsa sredstva za delo ZRS se vodijo v okviru GZS na posebnem podračunu s posebnimi stroškovnimi mesti, na katerih se evidentirajo vsi njihovi prejemki in izdatki.


X. Prehodne in končne določbe

Začasno zastopanje
56. člen

Če član voljenega ali imenovanega organa izstopi iz ZRS, se podeli začasno zastopanje drugemu predstavniku iz članstva na predlog UO ZRS, vendar le do naslednjih volitev v organe ZRS.

Uveljavitev pravilnika
57. člen

Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 19. aprila 2023 dalje.

  

Ljubljana, 5. 4. 2023

 

Aleksander Štefanac
Predsednik Zbornice računovodskih servisov