Zbornica računovodskih servisov

Izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«

Program za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« je bil sprejet na seji Upravnega odbora ZRS dne 7. 5. 2014.

Način preverjanja in ocenjevanja znanja

Izpit po programu za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« se opravlja pisno, z uporabo računalniškega programa e-testing na sedežu Zbornice računovodskih servisov (ZRS).

Vprašanja za e-testing pripravi strokovna komisija za pripravo izpitov, ki jo imenuje Upravni odbor ZRS.
Za vsak tematski sklop se določi ustrezno število vprašanj.

Izpit poteka v dveh delih v skupnem trajanju 210 minut z enim 10 minutnim odmorom.

  • I. del preverja teoretično znanje iz štirih tematskih sklopov v trajanju 60 minut. Vprašanja vsebujejo odgovore po sistemu a-b-c-d (možen en odgovor).
  • II. del izpita preverja praktično znanje v trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe v excelu in jih zavede v poslovne knjige. Sestaviti mora računovodske izkaze: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz bilančnega dobička/izgube in davčni obračun. 

Kandidat se seznani s tehniko opravljanja izpita neposredno pred opravljanjem izpita.

Kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60 % vseh možnih točk iz vseh tematskih sklopov skupaj in najmanj 50 % iz vsakega posameznega sklopa.

V primeru reklamacij in pritožb v zvezi z opravljanjem izpita ali rezultati izpita, UO ZRS imenuje posebno neodvisno komisijo za pritožbe, sestavljeno iz strokovnjakov s področja računovodske stroke.

Obvezne priloge ob prijavi:

  • overjena kopija diplome za dokazilo visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe* (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
  • ustrezne delovne izkušnje (šteje se najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva)

* Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe >>

Potrdilo - certifikat o pridobljenem nazivu »Strokovni vodja računovodskega servisa«

Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, certifikat, s katerim mu podeli naziv »strokovni vodja računovodskega servisa«.
Certifikat podpišeta direktorica in predsednik Zbornice računovodskih servisov.

S certifikatom dokazujete:
- svoje znanje in kompetence
- usposobljenost strankam in delodajalcu
- zavezanost k zadovoljstvu strank
- nudite lahko storitve z višjo dodano vrednostjo

S certifikatom dobite možnost:
- za vpis v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije v kombinaciji z letnim dokazovanjem dodatnega izobraževanja in zavarovanjem poklicne odgovornosti
- pridobitve potrdila, da opravljate dejavnost v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev v kombinaciji z letnim dokazovanjem zavarovanja poklicne odgovornosti in izpolnjevanju ostalih pogojev
- vpis v Register računovodske poklicne skupine z nazivom Certificirani računovodja specialist

Cena izpita: 195,00 EUR + 22 % DDV

V primeru zadostnega števila prijav bodo priprave na izpit in izpit potekali: 

Učenje s pomočjo spletne učne aplikacije: Izpitni rok: Prijave zbiramo do: 
13. 9.–22. 9. 2024 23. 9. 2024 11. 9. 2024
8. 11. –17. 11. 2024
18. 11. 2024
6. 11. 2024
več o spletni učni aplikaciji >> prijavnica za izpit >>  


Kandidati pošljejo prijavo
(na predpisanem obrazcu) in obvezne priloge v skladu z razpisnimi pogoji in prijavnimi roki na naslov: GZS - Zbornica računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali na zrs@gzs.si.

Na podlagi prijave na izpit bodo kandidati obveščeni o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita, pogojih plačila ter času in kraju izvedbe izpita.

Rok za odjavo v pisni obliki je do vključno 7 dni pred izpitom. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah od 1 do 6 dni pred izpitom zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izpita ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.