Zbornica računovodskih servisov

Poročilo o delu ZRS za leto 2007


1. SPLOŠNO O ZDRUŽENJU V LETU 2007

Združenje računovodskih servisov (v nadaljevanju ZRS) združuje družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje in so v skladu z razvrstitvijo, ki jo predpisuje standardna klasifikacija dejavnosti 2008 razporejeni pod številko 69.200 (prej 74.120). 

Leto 2007 je že v celoti potekalo v skladu z Zakonom o gospodarskih zbornicah. Število članov v pogojih prostovoljnega članstva je upadalo v manjši meri kot smo pričakovali.

Združenje je imelo 31.12.2007 1.034 članov, od tega 556 družb in 478 samostojnih podjetnikov posameznikov.

Tabela 1: Število članov Združenja računovodski servisov na dan 31.12.2007

 

datum

družbe

s.p.p.

skupaj

31.12.2007

556

478

1034

 


Tabela 2: Število članov po posameznih regijah na dan 31.12.2007

 

regija

družbe

s.p.p.

skupaj

Posavje

10

20

30

Celje

41

33

74

Koroška 

12

16

28

Koper

35

51

86

Gorenjska

65

44

109

Ljubljana

237

103

340

Maribor

39

75

114

Pomurje

14

24

38

Severna Primorska

19

45

64

Dolenjska in Bela Krajina

13

19

32

Postojna

7

11

18

Zasavje

6

6

12

Savinjsko-šaleška

17

50

67

Samo člani združenja

50

17

67

SKUPAJ

556

478

1034

 


Volitve novih organov združenja so potekale maja 2007.

Za nove člane Upravnega odbora ZRS v mandatu 2007-2013 so bili izvoljeni:

 • Aleksander ŠTEFANAC, ALEKSANDER ŠTEFANAC s.p., Maribor
 • Branka ARTNAK, FIRABA, d.o.o., Gorica pri Slivnici
 • Maja BOHORIČ, SVILAR-BOHORIČ & PARTNERJI d.o.o., Ljubljana
 • Valentina ERZNOŽNIK, SALDO PLUS d.o.o., Kranj
 • Dunja KOMLJANEC STEPANEK, KOM & COM d.o.o., Izola 
 • Miran PIKOVNIK, UNIJA d.d., Brezovica pri Ljubljani
 • Neven ŠKROKOV, Be.eF.eS d.o.o., Ljubljana
 • Darko VIDOVIČ, ALIN d.o.o., Kidričevo
 • Polonca PODGORŠEK, direktorica ZRS(član UO ZRS po položaju)

Na konstitutivni seji UO ZRS, dne 18.5.2007 so novoizvoljeni člani UO ZRS izvolili za predsednika ZRS, g. Aleksandra Štefanca in za podpredsednika g. Mirana Pikovnika.

UO ZRS je julija 2007 imenoval Polonco PODGORŠEK za direktorico ZRS.

 


2. POROČILO PO POSAMEZNIH PODROČJIH

2.1. Izobraževanje

2.1.1. Seminarji

Za člane združenja računovodskih servisov je posebnega pomena, da so pravočasno seznanjeni z vsebino novih predpisov ter z njihovimi spremembami predvsem na področju računovodstva, davkov, delovno pravne in statusne zakonodaje. Izobraževanje je zato tudi eno izmed področij, ki mu na združenju namenjamo največ pozornosti. 

V letu 2007 so se člani ZRS lahko udeležili desetih seminarjev.  

Tabela 3: Izobraževanje v letu 2007

 

Naziv

Št. izvedb

Št. udeležencev

Seminar
OBRAČUNAVANJE DDV PO 1.1.2007 IN POSLEDICE PREHODA NA EVRO

1

15

Seminar
NOVOSTI PRI SESTAVLJANJU DAVČNEGA OBRAČUNA IN LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006

9

398

SKUPAJ

10

413

 


2.1.2. Programi usposabljanja za pridobitev listine GZS

Medtem, ko na seminarjih in delavnicah skušamo članom predstaviti aktualne spremembe, predstavljajo programi usposabljanja poglobljen pristop k spoznavanju posameznih področij, ki so pomembna za delo računovodskega servisa. Programi predstavljajo okvir znanja za opravljanje izpitov, s katerimi udeleženci pridobijo listino o usposobljenosti GZS.

Leta 2000 sta bila prvič sprejeta program usposabljanja za vodje računovodskih servisov in program usposabljanja za knjigovodska dela. Oba programa sta se prvih v štirih letih dobro uveljavila. Spremembe v organizaciji dela in zakonodaji ter predvsem nova spoznanja in izkušnje v času izvajanja teh programov, so vodile k odločitvi, da je potrebna njihova temeljita prenova. V letu 2004 je Upravni odbor ZRS potrdil prenovljene programe. Bistvene spremembe pri obeh programih so posegle tako na področje posameznih tematskih sklopov, kot tudi na področje pogojev za napredovanje ter dokončanje. 

V letu 2007 je posebna skupina v okviru ZRS prenovila program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov in program usposabljanja za knjigovodska dela. Prenovljena posebna dela programa sta bila sprejeta na seji Upravnega odbora ZRS pri GZS dne 18.5.2007. Stopila sta v veljavo septembra 2007.

Prenova programov ni vplivala na že pridobljene nazive tistih, ki so že uspešno opravili preizkus usposobljenosti po programih iz leta 2000 in 2004.

Izpiti po programih usposabljanja za pridobitev listine GZS

V letu 2007 so bili v sodelovanju s Službo za izobraževanje pri GZS izvedeni:

 • en izpit po programu za vodenje računovodskih servisov
  • 31.05.2007/14.06.2007 - odpadel
  • 15.11.2007/29.11.2007
 • en izpit po programu za knjigovodska dela
  • 27.06.2007
  • 07.12.2007 - odpadel

Statistika opravljanja izpitov po programih usposabljanja:

Tabela 4: Statistika opravljanja izpitov v letu 2007

 

Naslov programa

Opravljeni izpiti v l. 2007

1. Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov

1

2. Program usposabljanja za knjigovodska dela

1

 


Skupna statistika opravljanja izpitov

Tabela 5: Program usposabljanja za vodenje računovodskih servisov

 

Izpit

uspešno opravili izpit

niso opravili izpita

niso pristopili k izpitu

SKUPAJ

število kandidatov

0

3

2

5

 


Tabela 6:  Program usposabljanja za knjigovodska dela

 

Izpit

uspešno opravili izpit

niso opravili izpita

niso pristopili k izpitu

SKUPAJ

število kandidatov

7

5

1

13

 

 

2.2. Večji dogodki – Kongres, Športne igre

2.2.1. Športne igre računovodskih servisov

Sedme športne igre so potekale v Termah Čatež, 15. junija 2007.

Udeleženci, ki so z organiziranim prevozom z avtobusi prišli iz vseh koncev Slovenije, so se udeležili pohoda na hrib Sv. Vid nad Čatežem. V dopoldanskem delu so potekala tudi tekmovanja v tenisu (posamezno), odbojki, nogometu, košarki, badmintonu, bowlingu, namiznem tenisu in lokostrelstvu.
V popoldanskem delu so se vsi udeležili zabavno rekreativnega popoldneva z družabnimi igrami. 
Šporni dan smo zaključili z večerjo v Tropskem vrtu v restavraciji Hotela Toplice, plesom in razglasitvijo rezultatov ter podelitvijo medalj.
 


2.2.2. Kongres računovodskih servisov

9. Kongresa Združenja računovodskih servisov, ki je potekal 8. in 9. oktobra 2007 v Portorožu. 

Kongres računovodskih servisov kot osrednji letni dogodek Združenja računovodskih servisov, je bil namenjen pregledu in predstavitvi najpomembnejših sprememb v tekočem letu, ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti računovodskih servisov.

Udeležence je novi predsednik ZRS najprej seznanil z delovanjem združenja v novih razmerah prostovoljnega članstva.

Prvega dne so se udeleženci posvetili računovodskim vsebinam, kot sta praktična uporaba mednarodnih računovodskih standardov in odgovori na najpogostejša vprašanja, ki si jih postavljajo skorajda v vseh računovodskih servisih pri izračunavanju odloženih davkov. Tudi analiza računovodskih izkazov v luči boljšega poslovanja ter priložnosti računovodskih servisov pri finančnem načrtovanju in vodenju EU projektov sta naleteli na zelo dober odziv.

Drugi dan kongresa so sledile davčne teme – predstavitev razlogov, stroškov ter prednosti in slabosti preoblikovanja samostojnega podjetnika v pravno osebo ter uporaba nekaterih določb zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Davčni sklop smo zaključili z vsebino iz področja davka na dodano vrednosti in najpogostejšimi dilemami v zvezi z določitvijo kraja opravljanja storitev. V nadaljevanju drugega dne smo se seznanili s predlaganimi spremembami delovno pravne zakonodaje na področjih, ki najbolj zadevajo prav računovodske servise. Podrobneje smo izvedeli tudi, kako mora računovodski servis v zvezi z varovanjem osebnih podatkov poskrbeti za te podatke.

Z zadnjim prispevkom, kot je to že v navadi, smo želeli urediti misli in pomiriti duha. Na predavanju smo dobili odgovor, kako se spoprijeti s stresom in kako ga obvladati v strokovnem in privatnem življenju, da bo naš dan mirnejši in lepši.
 


2.3. Katalog računovodskih servisov

Večina oseb, ki so uspešno opravile preizkus usposobljenosti po programu za vodje računovodskih servisov, je vpisana v Seznam oseb z listino o usposobljenosti, ki je objavljen na spletnih straneh združenja.

Podjetja, ki zaposlujejo vsaj eno osebo z listino o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa in izpolnjujejo tudi druge predpisane pogoje, so vpisana v Katalog računovodskih servisov, ki ga objavljamo v elektronski obliki na spletnih straneh ZRS, v tiskani obliki pa izide vsako drugo leto. V Katalogu so predstavljeni kakovostni računovodski servisi, ki opravljajo storitve vodenja poslovnih knjig zunanjim uporabnikom in so svoje poslovanje organizacijsko in strokovno uredila tako, da nudijo svojim strankam čim bolj kakovostne storitve.

V letu 2007 smo tretjo izdajo tiskanega dvojezičnega kataloga, v katerega je  vpisanih 136 podjetij (izdanega v letu 2006), posredovali vsem zainteresiranim.
 


2.4. Spletne strani ZRS

Elektronsko poslovanje je med našimi člani del vsakdanjika. Kljub upadu članstva, se je obisk spletnih strani združenja je v letu 2007 povečal za 13 %.

Iz statističnega poročila o obisku spletnih strani ZRS v obdobju januar – december 2007 izhaja, da smo zabeležili skupaj 43.282 obiskov (38.396 obiskov v letu 2006).
Združenje računovodskih servisov je imelo povprečno 3.606 obiskov na mesec (3.200 obiskov v letu 2006).
Število naročnikov na elektronske novice ZRS se je povečalo za 5 % v primerjavi s predhodnim letom (1336 naročnikov v letu 2007).

Tabela 7: število obiskov po posameznih mesecih

 

januar

2.866

februar

3.275

marec

1.632

april

4.463

maj

5.858

junij

4.656

julij

3.241

avgust

3.303

september

3.763

oktober

4.008

november

3.393

december

2.824

januar – december

43.282

 


2.5. Računovodska tarifa

Podlaga za zaračunavanje storitev, ki jih opravijo v računovodskem servisu, je Računovodska tarifa. Le-ta določa priporočljiv, neobvezen način vrednotenja in obračunavanja računovodskih storitev. Objavljena je na spletnih straneh ZRS.

V zadnjih letih ugotavljamo vse večjo uporabo računovodske tarife med našimi člani.

Vrednost točke po Računovodski tarifi se je aprila 2007 zadnjič mesečno uskladila z indeksom cen življenjskih potrebščin za pretekli mesec.

Upravni odbor ZRS je na 39. seji 11.04.2007 sprejel prenovljeno in dopolnjeno računovodsko tarifo, ki se je uporabljala od 01.05.2007 dalje. Tarifni del po novem vsebuje tarifne postavke za storitve izražene v evrih.

Glede na nepričakovano inflacijo v letu 2007 je ZRS ustanovil delovno skupino, ki bo proučila usklajevanje računovodske tarife z inflacijo.

UO ZRS je na 6. seji sprejel sklep: Če inflacija v Republiki Sloveniji preseže 2,5 % na letni ravni, se računovodska tarifa enkrat letno uskladi z inflacijo. Sklep UO ZRS velja od 1.1.2008.
 


2.6. Zavarovanje poklicne odgovornosti

Združenje računovodskih servisov je skupaj z Zavarovalnico Maribor oblikovalo ponudbo za zavarovanje odgovornosti računovodskih servisov pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki njihovih komitentov.

Posebnosti zavarovanja odgovornosti računovodskih servisov, ki ga ponuja Zavarovalnica Maribor d.d. so naslednje:     

 • zavarovanje vključuje splošno civilno odgovornost za tretje osebe in stvari, prav tako vključuje delodajalčevo odgovornost, kar pomeni, da so pokriti tudi morebitni odškodninski zahtevki delavcev, ki so zaposleni v računovodskem servisu;
 • brez doplačila krije tovrstno zavarovanje stroške ponovne izdelave izgubljenih, uničenih ali poškodovanih dokumentov, ki jih ima servis na skrbi;
 • zavarovanje poklicne odgovornosti krije odškodninsko obveznost zavarovanca za čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi napačnega ravnanja ali opustitve potrebnega ravnanja pri opravljanju računovodske in knjigovodske dejavnosti, ki jo proti zavarovancu uveljavlja naročnik ali tretje osebe;
 • zavarovanje krije tudi povračilo glob (kazni), če presežejo vrednost določeno v klavzuli, ki dopolnjuje posebne pogoje za zavarovanje poklicne odgovornosti.             

Zavarovalnica Maribor nudi članom Združenja računovodskih servisov 10 % popust na premijo. Članstvo v združenju se izkazuje s potrdilom, ki ga člani naročijo na sedežu ZRS.
 


2.7. Tipska pogodba

Tipska pogodba o opravljanju storitev računovodenja je bila prenovljena zaradi uvedbe evra in prilagoditve besedila spremembam ZGD in določbam računovodskih standardov.


2.8. Sodelovanje s člani

Osnovno komunikacijsko sredstvo s člani ostaja spletna stran ZRS www.gzs.si/zrs.

Na forumu ZRS posamezniki lahko objavijo svoja mnenja in vprašanja.

Člani ZRS so bili v mesecu aprilu 2007 s pismom obveščeni o višini članarine ZRS in GZS v pogojih neobveznega članstva in o prednostih članstva v združenju. Pozvani so bili, da se aktivno vključijo v oblikovanje programa dela ZRS in v izvedbo volitev novih organov ZRS. Prav tako so nečlani prejeli pismo s podobno vsebino.

V decembru 2007 so člani ZRS ponovno prejeli pismo članom s predstavitvijo dela ZRS v letu 2007, načrti za leto 2008 koledarjem ZRS za leto 2008 z opombami pomembnimi za poslovanje poslovnih subjektov.
Nečlani so prejeli pismo s predstavitvijo prednosti članstva v združenju in povabilom k včlanitvi v ZRS.


2.9. Predlog Zakona o računovodski dejavnosti - ureditev dejavnosti

Že več let ugotavljamo, da je področje vodenja poslovnih knjig za zunanje uporabnike izredno neurejeno, saj za opravljanje dejavnosti 74.12, za katero so registrirani računovodski servisi, niso predpisani nobeni pogoji (razen za revizijo, s katero pa se računovodski servisi ne ukvarjajo). Ker pogojev ni, lahko računovodski servis ustanovi vsak, brez kakršnekoli izobrazbe (celo z nedokončano osnovno šolo), brez primernih prostorov, brez zavarovanja za poklicno odgovornost...

Največji problem in razlog, da je potrebno to dejavnost regulirati, je v tem, da lahko premalo usposobljen računovodski servis z nepravilnim vodenjem poslovnih knjig svojim strankam povzroči hudo škodo. Naročnik ne more vedeti, da se njegove poslovne knjige ne vodijo pravilno. Z namenom zaščite naročnika bi morali biti predpisani vsaj minimalni pogoji za opravljanje storitev vodenja poslovnih knjig. 

Teze zakona o računovodski dejavnosti, ki jih je s priznanimi pravnimi strokovnjaki pripravilo ZRS, so bile prvič predstavljene javnosti na 7. Kongresu računovodskih servisov leta 2005. V letu 2006 je bil predlog zakona o računovodski dejavnosti posredovan ustreznim ministrstvom.

Po dolgotrajnih naporih je delovni skupini ZRS, v letu 2007 uspelo opraviti več pogovorov s predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, ki jih bomo nadaljevali tudi v letu 2008. Na ZRS pričakujemo vprašalnik, s katerim bomo utemeljili predlog zakona. Dokazati bo potrebno: da je trg samoregulacije odpovedal, da se z zakonom ne želi regulirati trga, da se ne omejuje prost pretok delovne sile iz EU, da se ne uvaja dodatnih administrativnih ovir za začetek računovodske dejavnosti, ločevanje revizorjev in računovodij ter pripraviti primerjalno analizo ureditve dejavnosti v treh evropskih državah.
 


2.10. Sodelovanje ZRS pri pripravi pravilnika po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti

ZRS je predstavnikom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve predstavilo svoje poglede na predlagano besedilo pravilnika po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Posredovane pisne pripombe ZRS na predlog pravilnika, so bile upoštevane glede zmanjšanja administriranja s tem, ko je bil v pravilnik vnesen poseben člen o odpravi administriranja.


Poročilo pripravila:  

Polonca Podgoršek l.r.                                           Aleksander Štefanac l.r.
Direktorica ZRS                                                       Predsednik ZRS


Avtor: Združenje računovodskih servisov