Zbornica računovodskih servisov

Poročilo o delu ZRS za leto 2001


 1. Sodelovanje pri sprejemanju nove zakonodaje

 Postopek sprejemanja sprememb zakona o gospodarskih družbah je trajal od konca leta 1999, ko je bil prvi osnutek zakona objavljen v Poročevalcu DZ,  7.6.2001 pa je bilo v Uradnem listu objavljeno končno besedilo sprememb.  Združenje je ves čas sodelovalo s svojimi pripombami, obrazložitvami in predlogi rešitev,  največjo intenzivnost pa so te aktivnosti dosegle v letošnjem letu. Med drugim je Združenje pripomoglo k temu,

  • da je bilo popolnoma prenovljeno celotno 7. poglavje »Poslovne knjige in letno poročilo«
  • da ZGD predpisuje, da je potrebno ob sprejemu ali spremembi Slovenskih računovodskih standardov pridobiti mnenje GZS
  • da se rok za oddajo letnih poročil podaljša iz dveh na tri mesece

Prav tako pomembno vlogo je imelo v letu 2001 ZRS tudi pri sprejemanju prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov. V skladu z določbami ZGD, mora ob sprejemu SRS Gospodarska zbornica posredovati svoje mnenje.   Pripombe združenja, ki so bile posredovane Slovenskemu inštitutu za revizijo, so bile v veliki meri upoštevane že v času javne razprave. Dodatno je bil 9.novembra 2001 organiziran usklajevalni sestanek na Ministrstvu za finance.

2.  Zavarovanje poklicne odgovornosti

Združenje se je z zavarovalno družbo Adriatic d.d. ob sodelovanju Zavarovalno poslovnega inštituta d.o.o. dogovorilo za ekskluzivne pogoje zavarovanja za svoje člane. Ti jim omogočajo posebne ugodnosti in nižje premije, ob tem pa še ugodnosti pri ostalih premoženjskih zavarovanjih.

Zavarovanje nudi celovito kritje pred odškodninskimi zahtevki, ki bi jih tretje osebe lahko uveljavljale od računovodskih servisov zaradi strokovnih napak, ki bi lahko nastale pri opravljanju dejavnosti računovodskega servisa. Obenem pa zavarovanje krije tudi odgovornost servisa zaradi morebitnih nesreč ali podobnih dogodkov, ki bi se pripetile zaradi dejavnosti servisa. Ob tem bodo člani združenja  v okviru pogodbe o sodelovanju deležni še dodatnih popustov pri sklepanju ostalih premoženjskih zavarovanj pri zavarovalnici Adriatic d.d.

Vsem članom združenja je bila januarja posredovana ponudba in zavarovalna polica. Ob sklenitvi zavarovanja je moral zavarovanec priložiti potrdilo o članstvu GZS, ki ga združenje izdalo na podlagi poravnanih obveznosti. 

3. Priprava letnega poročila

Delavnice in seminarji, ki jih organiziramo za člane ob zaključku koledarskega potekajo vsako leto januarja in februarja. Sestavljanje bilanc in letnih poročil je za nekatere postala rutina, vendar je potrebno redno opozarjati na podrobnosti, ki so se med letom spremenile. Poleg tega je namen delavnic osvežiti postopke opravil, ki niso vsakodnevni, predstaviti rešitve, ki so se uveljavile v praksi in seznaniti udeležence s podatki, ki jih potrebujejo za sestavitev bilanc.

Delavnice so dobro obiskane, organizirane pa so v večjih krajih. Letos sta bili organizirani dve vsebinsko ločeni delavnici in sicer:

  • Priprava na zaključni račun s poudarkom na inventuri in obračun DDV na popisne razlike
  • Sestava bilanc in letnega poročila za gospodarske družbe in zasebnike

Delavnice so potekale v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Celju in Novem mestu.

4. Varstvo pri delu                

Zakon o varstvu in zdravju pri delu nalaga delodajalcem številne obveznosti, ki jih morajo opraviti, da bi delo na delovnem mestu potekalo brez nevarnosti za zdravje. Med drugim morajo poskrbeti za izobraževanje delavcev, ustrezne pravilnike, pripraviti oceno tveganja za posamezno delovno mesto in poskrbeti za odpravo nevarnosti.

Za člane in njihove zaposlene je bilo marca in aprila organiziranih  11 delavnic. Na njih so bili udeleženci  seznanjeni z zahtevami zakona, pridobili so ustrezna potrdila o izobraževanju, osnutke pravilnikov ter napotila za izdelavo ocene tveganja. 

5.  Spremembe zakona o gospodarskih družbah

Glede na popolnoma spremenjeno 7. poglavje zakona o gospodarskih družbah smo o novostih, ki jih prinaša novela ZGD seznanili svoje člane na dveh celodnevnih seminarjih, ki sta potekla 20. novembra in 19. decembra 2001 na GZS. 

6. Spremembe Slovenskih računovodskih standardov

Nad pričakovanji so se vabilu na delavnico odzvali člani v zvezi s Spremembami slovenskih računovodskih standardov. Delavnica, ki se jo je udeležilo 140 ljudi, je potekala 20. decembra in bo zaradi dodatne povpraševanja ponovljena v začetku prihodnjega leta.

7. Izpiti za vodje računovodskih servisov ter izpiti za knjigovodje in računovodje

Skrb za dvig kvalitete storitev je ena izmed najpomembnejših nalog združenja. Uspešen vodja servisa mora imeti široko znanje, ki zajema tako področje prava, računovodstva, financ, davkov in managmenta. Programa, ki bi na enem mestu ponudil in združil vsa ta znanja, ne ponuja noben doslej veljaven program, zato se je združenje odločilo, da ga izvaja samo. Prve ocene kažejo, da je program dobro sprejet, zaradi zahtevnosti pa je v stroki cenjen.

Po formalni potrditvi programa usposabljanja za vodje računovodskih servisov je bil v sodelovanju s Službo za izobraževanje pri GZS, univerzitetnimi profesorji in drugimi uglednimi strokovnjaki pripravljena vsebina programa ter načrt za njegovo izvajanje in preverjanje.

Usposabljanje , ki zajema 6 predmetov poteka 400 ur, preverjanje znanja je pisno in ustno. Izpiti so zahtevni in obsegajo teoretični del (60 vprašanj) in praktični del (izdelava bilanc in letnega poročila) ter ustni zagovor.

V letu 2001 so bili izvedeni trije izpiti (aprila, junija in decembra).

Poleg programa usposabljanja za vodje računovodskih servisov je združenje pripravilo tudi program usposabljanja za računovodje in knjigovodje, ki pa je na nižji zahtevnostni stopnji. Prav tako kot za vodje, so bila tudi po tem programu doslej izvedeni trije izpitni roki.

8. Športne igre

Udeleženci naših seminarjev so večkrat izrazili željo, da bi se kdaj srečali tudi na bolj sproščenih srečanjih, ne le na izobraževalnih delavnicah. Zato smo sprejeli pobudo, da  organiziramo prve športne igre Združenja računovodskih servisov, na katere so bili vabljeni vodje računovodskih servisov in pri njih zaposleni delavci.  Igre so bile mišljene kot neke vrste  »sindikalni izlet« za tiste, ki sicer te možnosti nimajo, ker niso zaposleni v velikih podjetjih.

Dogodek se je zgodil 22.junija 2001 na Lokvah nad Novo Gorico, ko so potekale Prve športne igre računovodskih servisov. Organiziran prevoz, tekmovanje v številnih disciplinah (odbojka, nogomet, orientacija v naravi, kolesarstvo, tenis) ter planinski izlet in rafting na Soči so zahtevali velike organizacijske napore, ki pa so bili  »poplačani « z izrednim navdušenjem in zadovoljstvom vseh 180 udeležencev. 

9. Kongres računovodskih servisov

10. in 11. oktobra 2001 je potekal tretji kongres računovodskih servisov, ki se ga je udeležilo 271 članov združenja. Nosilne tema kongresa je bila predvidena davčna reforma,  ki je udeležence tudi najbolj navdušila, prav tako pa so bili zadovoljni tudi z ostalimi temami kongresa. Glede na upad udeležbe v primerjavi s prejšnjim letom, je za izvedbo prihodnjega kongresa načrtovana obširnejša analiza glede možnih vzrokov, ki so temu botrovali.

Ne glede na to, ba je opaziti, da se dviga tako nivo strokovnosti predavateljev, ki sodelujejo na kongresu kot tudi strokovnosti udeležencev.

10. Druge aktivnosti

Na združenju smo skrbeli za redno informiranost članstva  z objavami člankov v Glasu gospodarstva, na  internet straneh združenja ter z osebno pošto.

V zaključni fazi je priprava kataloga združenja. 

V okviru ekonomske politike se je GZS v letu 2001  GZS še posebej ukvarjala s proučevanjem učinkov ter uveljavljanjem predlogov gospodarstva na področju  finančne in fiskalne politike. 

Z namenom uresničevanja temeljnega načela objektivne strokovnosti in neodvisnosti pri pripravi stališč gospodarstva, želi GZS v svoje delo vključevati strokovnjake iz prakse in predstavnike širše strokovne javnosti. Na pobudo Združenja računovodskih servisov je bil zato ustanovljen Strokovni svet za davčno finančna vprašanja z naslednjimi nalogami:

  • priprava strokovnih stališč za potrebe odločanja organov GZS;
  • analiza ekonomskih učinkov sprejemanja nove in spreminjanja obstoječe zakonodaje;
  • oblikovanje mnenj glede izvajanja zakonodaje v praksi;

11.Sodelovanje z drugimi strokovnimi inštitucijami

V skladu z usmeritvijo združenja, da skrbi za sodelovanje z institucijami, ki delujejo na področju naše dejavnosti, so bili vzpostavljeni oziroma vzdrževani redni stiki z Ministrstvom za finance, Davčno upravo RS ter strokovnimi inštitucijami na področju računovodstva in davčnem področju. Še posebej se je poglobilo sodelovanje z Društvom davčnih svetovalcev, s katerimi smo skopaj izvedli tudi dve posvetovanji in sicer na temo pravnega varstva zavezancev v davčnih postopkih ter problematiko dokapitalizacije v povezavi s spremembami zakona o gospodarskih družbah.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov