Zbornica računovodskih servisov

Poročilo o delu ZRS v letu 2000


V tem letu je Združenje računovodskih servisov največ aktivnosti namenilo uresničevanju naslednjih nalog: razvoj izobraževalnih programov, zavarovanje poklicne odgovornosti in poglobljeno sodelovanje z zunanjimi institucijami pri reševanju strokovnih problemov in pri pripravi predpisov, ki po svoji vsebini posegajo v področje dela računovodskih servisov.

Najpomembnejše aktivnosti združenja so bile:

1. Sodelovanje pri pripravi naslednjih predpisov
Združenje je pripravilo pripombe na predloge sprememb naslednjih predpisov

  • zakon o gospodarskih družbah
  • slovenski računovodski standardi
  • zakon o plačilnem prometu

Vse pripombe so bile pozitivno sprejete in upoštevane.

 

2. Sodelovanje z zunanjimi institucijami
V letu 2000 je Združenje še posebej poglobilo stike z Ministrstvom za Finance, Davčno upravo republike Slovenije, Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Društvom davčnih svetovalcev Slovenije ter Zavarovalno poslovnim inštitutom.

 

3. Razvoj lastnih izobraževalnih programov
Razvili smo dve vrsti lastnih programov, ki zagotavljajo udeležencem pridobitev potrebnih znanj za opravljanje računovodskih in knjigovodskih del (Program usposabljanja za računovodski knjigovodska dela) ter potrebna znanja za celovito vodenje računovodskega servisa (Program usposabljanja za vodje računovodskih servisov). Programa sta bila razvita v sodelovanju z Odborom za izobraževanje ZRS, Službo za izobraževanje GZS in zunanjimi strokovnjaki. Zainteresirani člani bodo po uspešno opravljenem dvodnevnem teoretičnem in praktičnem preverjanju znanja pridobili certifikat GZS.

 

4. Organizacija krajših usposabljanj delavnice
Za člane smo v različnih krajih Slovenije organizirali številne izobraževalne delavnice glede na aktualno problematiko. Najbolj obiskane so bile delavnice z naslednjo vsebino

  • Priprava na zaključni račun
  • Letno poročilo
  • Zakon o finančnem poslovanju
  • DDV

5. Zavarovanje za primer poklicne odgovornosti
Združenje se je z zavarovalno družbo Adriatic dogovorilo o sklenitvi posebne pogodbe, ki vsem članom omogoča celovito zavarovanje odgovornosti pod posebno ugodnimi pogoji, ob tem pa še druge ugodnosti pri ostalih premoženjskih zavarovanjih.
 

6. Izdaja koledarja
Združenje je izdalo dve vrsti letnih koledarjev (namizni, stenski), ki so posebej oblikovani za člane in vsebujejo opozorila za vse pomembnejše predpisane roke in datume oddaj dokumentov.
 

7. Organizacija Kongresa
V letu 2000 je bil organiziran drugi kongres računovodskih servisov kot osrednji dogodek namenjen strokovnemu izobraževanju, povezavi stroke z zunanjimi institucijami in medsebojnemu druženju ter izmenjavi informacij. Osrednja tema kongresa je bila predstavitev programa usposabljanja in preizkusa usposobljenosti za vodje računovodskih servisov.


 

8. Interni predpisi združenja
Na Združenju smo ažurno spremljali spremembe zakonodaje in temu primerno prilagajali obstoječo računovodsko tarifo. Podatke o vrednosti točke po računovodski tarifi smo objavljali na spletnih straneh združenja ter v Glasu gospodarstva.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov