Zbornica računovodskih servisov

Zbornici računovodskih servisov uspelo v ZDR-1 »vrniti« pravico do zaposlitve direktorjem, lastnikom enoosebnih družb


Že jeseni 2011 je bila na 13. kongresu računovodskih servisov kot ena najaktualnejših tem izpostavljena problematika obračunavanja prispevkov za socialno varnost direktorjev (poslovodij), ki so hkrati edini lastniki družb, v katerih so direktorji. Po opravljenih posvetih za člane konec leta 2011 smo na ZRS ugotovili, da je problem večplasten – s tem, da je bila navedenim osebam onemogočena zaposlitev oziroma sklenitev delovnega razmerja je bilo namreč povezanih cel kup dodatnih težav, predvsem glede formalne ustreznosti pogodbe o poslovodenju glede na dejanska opravila, ki jih te osebe v svoji družbi opravljajo, glede prijav na javne razpise, glede pridobivanj dovoljenj za opravljanje določenih dejavnosti in nenazadnje tudi glede evidentiranje stroškov dela v računovodskih izkazih. Nereševanje tega problema bi na dolgi rok lahko pomenilo precejšnjo gospodarsko škodo.

Temeljni problem, tj. »odvzem« pravice do zaposlitve oziroma izplačila plače direktorjem, ki so hkrati edini lastniki svojih družb smo izpostavili kot resen in pereč ter z njim pisno seznanili pristojne v državi. Istočasno smo podrobneje proučili možnost za spremembo zakonodaje in ugotovili, da je najustreznejša rešitev sprememba Zakona o delovnih razmerjih, saj ključni problem izhaja iz opredelitve delovnega razmerja v tem zakonu.

Spomladi 2012 smo navedeno problematiko in možne rešitve predstavili tako v Državnem zboru, kot tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Tako v DZ kot na MDDSZ so izpostavljeno problematiko obravnavali nadvse resno ter predlagali, da pripravimo konkreten predlog za rešitev tega problema. Na podlagi tega dogovora smo pripravili besedilo člena, ki ga je kot del svojih zahtev izpostavila Gospodarska zbornica Slovenije v okviru pogajanj na ekonomsko socialnem svetu. Predlagali smo nov člen v okviru ureditve pogodbo o zaposlitvi za vodilne delavce, ki lastnikom enoosebnih družb, ki so hkrati direktorji teh družb, omogoča status, kot ga imajo druge poslovodne osebe (v enakih organizacijskih oblikah z več ustanovitelji - večosebni d.o.o. ali v drugačnih organizacijskih oblikah).

Poleg tega pa smo, glede na predlagane rešitve v Zakonu o delovnih razmerjih, tudi ob sprejemanju nove pokojninske zakonodaje v mesecu novembru bedeli in skrbeli za uskladitev oziroma ustrezno opredelitev pokojninskega zavarovanja teh poslovodnih oseb, saj bi neustrezna opredelitev poslovodnih oseb v pokojninskem zakonu lahko bila v nasprotju s predlaganimi rešitvami v delovni zakonodaji.

Po dolgotrajnem usklajevanju s socialnimi partnerji in nekajmesečni proceduri v državnem zboru je bil ZDR-1 sprejet, s tem pa tudi težko pričakovani člen, ki je direktorjem, ki so hkrati lastniki enoosebnih družb ali edini ustanovitelji zavodov, vrnil pravico do zaposlitve v teh družbah/zavodih.

Nova rešitev, v celoti usklajena s predlogom ZRS, je tako vsebovana v drugem in tretjem odstavku 73. člena ZDR-1, ki se glasita:

(2) Ne glede na 4. člen tega zakona se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna oseba, takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje.

(3) Glede pravic, obveznosti in odgovornosti poslovodne osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.

V zvezi s temi spremembami pa bi želeli opozoriti podjetnike, ki so imeli v preteklih dveh letih težave zaradi neustrezne zakonodaje, da ponovno proučijo svoj status glede obveznega zavarovanja in se uskladijo z novimi, ustreznejšimi rešitvami.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov