Zbornica računovodskih servisov

Seminar: Predstavitev nove davčne zakonodaje in pregled posledic uvedbe evra z računovodskega in davčnega vidika


Združenje računovodskih servisov vabi svoje članevabi svoje člane na seminar Predstavitev nove davčne zakonodaje in pregled posledic uvedbe evra  z  računovodskega in davčnega vidika

Namen seminarja
Namen seminarja je udeležencem predstaviti najpomembnejše spremembe davčne zakonodaje, ki se bodo uporabljale od 1.1.2007 dalje. S 1.1.2007 bomo prevzeli tudi novo valuto. Na seminarju bodo prikazane posledice uvedbe evra tako z računovodskega kot tudi z davčnega vidika.

Vsebina

I. NOVA  DAVČNA ZAKONODAJA

1. Novosti iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
a. nova opredelitev davčno priznanih in nepriznanih odhodkov
b. novosti pri ugotavljanju primerljivih tržnih cen pri poslovanju med povezanimi osebami - rezidenti
c. izvzem dividend in dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev ter priznavanje odhodkov v zvezi s tem
d. spremembe v zvezi z davčnim odtegljajem
e. davčne olajšave – primerjava z trenutno veljavno ureditvijo
f. spremembe v Zakonu o davčnem postopku v zvezi s postopkom obdavčitve pravnih oseb
g. druge spremembe in prehodne določbe

2. Novosti v Zakonu o dohodnini  (ZDoh-1)
a. spremembe pri opredelitvah dohodkov iz zaposlitve
b. dohodek iz dejavnosti – spremembe glede opredelitve dohodka ter novosti v zvezi z »normiranci«
c. nove opredelitve dohodkov iz kapitala
d. nove stopnje dohodnine in olajšave
e. spremembe v Zakonu o davčnem postopku v zvezi z obdavčitvijo fizičnih oseb

3. Novosti v Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV)
a. sprememba pogojev glede pravice do odbitka vstopnega DDV
b. nov prag obdavčljivega prometa za male davčne zavezance
c. poenostavitve v davčnem knjigovodstvu
d. spremembe vrednostnih limitov v zvezi z določanjem davčnega obdobja

4. Spremembe in novosti v Zakonu o davčnem postopku – ZdavP-2
a. načela davčnega postopka
b. informiranje zavezancev za davek (institut zavezujoče informacije)
c. naknadni popravki morebitnih pomot v davčnem obračunu in predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave
d. nov institut davčne preiskave 
e. novi roki za plačilo davčnih odtegljajev

5. Predstavitev novega Zakona o davku na dediščine in darila (ZDDD) in Zakona o davku na vodna plovila (ZDVP) - primerjava s trenutno veljavno zakonodajo

6. Zakon o davku na promet nepremičnin - primerjava s trenutno veljavno  zakonodajo

II. PREHOD NA EVRO – RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK

1. Pravne podlage:
a. Zakonodaja EU
b. Zakon o gospodarskih družbah
c. Zakon o uvedbi evra

2. Vpliv na računovodstvo:
a. Knjiženje obveznosti in terjatev pred 31.12.2006 in po 1.1.2007
b. Plačilo obveznosti po 1.1.2007
c. Obračun plač za december 2006
d. Sestavljanje letnih računovodskih izkazov za leto 2006 in primerljivost podatkov
e. Preračun osnovnega kapitala, delnic in deležev v evro

3. Davčni vidik:
a. Plačevanje davkov po 1.1.2007
b. Izkazovanje zneskov davka v davčnih obračunih
- REK obrazci
- DDV-O in KP-O
- Obračun DDPO
c. Izkazovanje zneskov davkov v davčnih napovedih in drugih davčnih poročilih

Strokovna izvajalka
Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka, ki že vrsto let predava in svetuje na   področju davkov in  računovodskih predpisov, povezanih z davčnim področjem.

Kotizacija
Kotizacija znaša 15.000,00 tolarjev + DDV (75,11€). Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo s prigrizki med odmorom.

Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.: 02924-0017841495 sklic 2181 - vaša matična številka

Informacije Stanka Istinič, telefon 01/5898 312

Prijave in odjave            
Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest: 
- po pošti: GZS-ZRS,  Dimičeva 13, Ljubljana;
- po faksu: 01/ 5898 317
- po elektronski pošti: stanka.istinic@gzs.si
- 
z elektronsko prijavnico

Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred posamezno delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Seminarji bodo potekali po naslednjem razporedu:

Murska Sobota
Območna gospodarska zbornica za Pomurje,
Lendavska 5 a
Sejna soba PAC / IV nadstropje

ODPADE
22.11.2006
9.00 – 13.30

Ljubljana
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13
Dvorana C, 1. nadstropje

ZASEDENO
27.11.2006
13.00 – 17.30

Ljubljana
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13
Dvorana A, 1. nadstropje

ZASEDENO
29.11.2006
9.00 – 13.30

Maribor
Območna gospodarska zbornica Maribor,
Ulica talcev 24
Velika predavalnica

30.11.2006
9.00 – 13.30

Koper
Območna gospodarska zbornica Koper,
Ferrarska 2
Predavalnica

1.12.2006
9.00 – 13.30


Avtor: Združenje računovodskih servisov