Zbornica računovodskih servisov

7. kongres računovodskih servisov


 

7.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V

24. in 25. oktober 2005, GH Bernardin, Portorož

Spoštovani!

Leto po vstopu Slovenije v EU je prineslo v našem zasebnem in poslovnem življenju obilico sprememb, tako na političnem, gospodarskem kot družbenem področju. Za nami je davčna reforma in pred vrati že čaka nova, pred nami je tudi prenova Slovenskih računovodskih standardov, pa reforma organiziranosti gospodarske zbornice, pod okriljem katere delujemo, a naša stalnica so letna srečanja na kongresu računovodskih servisov, letos že sedmič zapored. Naša stalnica je stanovsko druženje, je prizadevanje za razvoj stroke, dvig kakovosti storitev in dela računovodskih servisov ter razvoj lojalne konkurence. In če smo se na lanskem kongresu seznanjali predvsem z našo davčno prihodnostjo, se bomo letos posvetili predvsem organiziranju svoje lastne dejavnosti ter izzivom na strokovnem področju računovodenja. Zato Vas tudi letos prisrčno vabimo v Portorož, da spet izvemo kaj novega, izmenjamo izkušnje in si začrtamo smernice dela za v prihodnje.

Kongres bomo začeli s predstavitvijo organiziranosti računovodske dejavnosti v državah članicah EU in s primerjalnimi podatki o ureditvi računovodske dejavnosti v teh državah.

Te ugotovitve ter dolgoletne želje in zahteve članstva našega združenja glede omejevanja nelojalne konkurence, so vodile upravni odbor pri delu v letu 2005, ko smo skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravili teze za predlog zakona o računovodski dejavnosti v Sloveniji. O teh tezah smo že razpravljali na regijskih odborih Združenja računovodskih servisov, na tokratnem kongresu pa bi radi vsem Vam podrobneje predstavili izhodišča za pripravo zakona in predlog besedila zakona.

V nadaljevanju se bomo dotaknili odškodninske odgovornosti računovodskih servisov, ki temelji na obveznosti iz pogodbe o opravljanju storitev računovodenja. Izpostavljena bo tako materialna kot kazenska odgovornost servisov, še posebej vidiki Obligacijskega zakonika ter možnosti zavarovanja profesionalne odgovornosti računovodskega servisa. Odgovorili pa si bomo tudi na čisto praktična vprašanja, s katerimi se srečujemo pri vsakodnevnem delu s strankami in se tičejo možnosti našega napačnega ravnanja ali opustitve potrebnega ravnanja pri opravljanju računovodske dejavnosti.

Prvi dan kongresa bomo zaključili s predstavitvijo davčne teme. Predstavljeni nam bodo izzivi pri določanju davčne osnove za leto 2005, seznanjeni pa bomo tudi z možnimi rešitvami za vnaprej. 

Drugi dan nas čaka podrobnejša predstavitev novosti na področju računovodenja. Seznanjeni bomo o spremembah in dopolnitvah slovenskih računovodskih standardov, ki jih bodo začele uporabljati s 1. januarjem 2006 vse pravne osebe, ki ne bodo zavezane k uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja. V praksi bo največ družb še vedno uporabljalo slovenske standarde, ki pa se morajo skladno z določbami ZGD še bolj približati računovodskim rešitvam v mednarodnih standardih. Glede na to, da  v računovodskih servisih vse pogosteje zaznavamo zahteve strank,  da primerjalno izdelamo računovodske izkaze tudi po MSRP, se bomo v nadaljevanju seznanili z bistvenimi razlikami pri bilanciranju po SRS in MSRP. Računovodski sklop bomo zaključili s predstavitvijo odloženih davkov, saj se bodo skoraj vsa podjetja prvič srečala z njihovim izračunom že pri izdelavi letnega poročila za leto 2005. Zato nam bodo predstavljene določbe davčnih predpisov, ki predstavljajo podlago za nastanek začasnih razlik med poslovnim izidom in davčno osnovo, nato pa še njihovo izkazovanje v računovodskih izkazih.

Tudi letos bomo naše druženje zaključili s področjem iz motivacije, medsebojnih odnosov in komuniciranja. Lani smo se naučili obvladovati stres, letos pa bomo poskušali postati mojstri v poslovnem komuniciranju in uveljavljanju volje v poslovnih odnosih.

Verjamemo, da smo Vas prepričali. Kongres pa je tudi odlična priložnost  za ponovno druženje, izmenjavo mnenj in navezovanje stikov, zato se veselimo srečanja z Vami in Vas do otvoritve 7. kongresa prisrčno pozdravljamo.

Lojze Rejc
Predsednik UO ZRS

Program

P o n e d e l j e k, 24. oktober 2005

 

 8.30 –   9.00

Prijava in sprejem udeležencev

 9.00 – 10.00

Otvoritev in uvodni nagovori
            Lojze Rejc,
            predsednik Združenja računovodskih servisov
            Vojka Štular,
            županja občine Piran
            mag. Jožko Čuk,
            predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

10.00 – 10.45

Organiziranost računovodske dejavnosti v državah članicah EU
            mag. Andrej Šircelj,
            Šircelj Consulting, d.o.o.

10.45 – 11.15

Odmor za kavo

11.15 – 13.00

Zakon o računovodski dejavnosti, predlog tez
            Romana Tomc-Lampič,
            Združenje delodajalcev Slovenije
            dr. Peter Grilc,
            Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo

13.00 – 14.30

Kosilo

14.30 – 15.15

Odgovornost in zavarovanje odgovornosti računovodskih servisov
            dr. Šime Ivanjko,
            Univerza v Mariboru,  Pravna fakulteta
            Razprava

15.30 – 17.00

Izzivi pri določanju davčne osnove gospodarskih subjektov v letu 2005 in pogled naprej
            Saša Jerman,
            Slovenski inštitut za revizijo

20.00

Večerja z družabnim večerom
            Gost večera: glasbena skupina Deja-vu


T o r e k, 25. oktober 2005

  9.00 – 10.45

Prenova Slovenskih računovodskih standardov
            dr. Marjan Odar,
            direktor Slovenskega inštituta za revizijo

10.45 – 11.15

Odmor za kavo

11.15 – 12.00

Računovodsko poročilo po SRS in MSRP – primerjava
             mag. Blanka Vezjak,
             Deloitte & Touche revizija d.o.o.

12.00 – 13.30

Odloženi davki
            Silva Koritnik Rakela,
            Leitner + Leitner Audit družba 
            za revizijo d.o.o., pooblaščena revizorka
            Razprava

13.30 – 15.10

Kosilo

15.10 – 16.30

Pogajanja in konflikti: Uveljavljanje volje ali uporaba tehnike
             dr. Aleksander Zadel,
             Univerza na Primorskem,
             Fakulteta za management

Kotizacija

54.500,00 tolarjev + 20% DDV za udeleženca. Vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja/organizacije ima 10% popust.

Udeleženec Kotizacija brez DDV Kotizacija z DDV
prvi udeleženec 54.500,00 65.400,00
ostali udeleženci iz iste organizacije (10% popust) 44.550,00 58.860,00


Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
02924-0017841495
  sklic 2210 - vaša matična številka.
V kolikor želite prejeti predračun, nam sporočite.

V kotizacijo je vključeno: udeležba na predavanjih, gradivo, okrepčila med odmori, dve kosili v GH Bernardin, svečana večerja in družabni večer.


Dodatne informacije
  

Stanka Istinič, tel.: 01/ 5898 312


Prijava

Prijave sprejemamo do 18. oktobra 2005 oziroma do zapolnitve prostih mest:

  • s prijavnico, ki jo pošljete:
    • po pošti na naslov: GZS Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali
    • po faksu na številko: 01/5898 317;
  • ali z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani. 

Udeležence vljudno prosimo, da ob registraciji predložijo pisno dokazilo o plačilu kotizacije. 


Odjava

Pri pisni odjavi udeležbe najmanj 3 dni pred začetkom kongresa, bomo povrnili celotni znesek plačane kotizacije. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in plačane kotizacije ne bomo vrnili.


Bivanje

Udeležencem priporočamo, da si čim prej zagotovijo prenočišča. Hoteli Bernardin nudijo udeležencem 6. Kongresa računovodskih servisov za bivanje v času kongresa 10% popust.

Dodatne informacije o posameznih hotelih najdete na spletnih naslovih

Grand hotel Bernardin, *****, soba z zajtrkom
1/1   33.600 SIT
½     19.700 SIT za osebo

Hotel Histrion, *****, soba z zajtrkom
1/1   24.000 SIT
½     15.600 SIT za osebo

Hotel Vile Park, ***
1/1    20.400 SIT
½      13.200 SIT za osebo


Avtor: Združenje računovodskih servisov