Zbornica računovodskih servisov

6. Kongres računovodskih servisov, končna objava


 

6.  K O N G R E S   R A Č U N O V O D S K I H   S E R V I S O V

11. in 12. oktober 2004, GH Bernardin, Portorož

Spoštovani!

Letošnji Kongres Združenja računovodskih servisov je že šesti po vrsti in prvi po vstopu Slovenije v EU. Vsako leto smo skušali program kongresa oblikovati tako, da bi udeležencem predstavili najbolj aktualna dogajanja v dejavnosti in stroki in opozorili na predvidene spremembe.

Teme, ki smo jih doslej obravnavali so bile različne, kot rdeča nit pa so nas spremljale predstavitve glede notranje organizacije računovodskega servisa in razmišljanja glede  možnosti omejevanja nelojalne konkurence, v številnih razpravah so avtorji izražali različne poglede glede oblikovanja pogojev za opravljanje dejavnosti, od strokovnih tem pa smo se vedno dotaknili delovno pravne zakonodaje, računovodskih standardov, ter sprememb v davčni zakonodaji. Tudi letos ne bo dosti drugače. Zakonodajalec je s paketom sprejetih davčnih zakonov poskrbel, da bo naslednje leto naporno in zahtevno.

V uvodnem delu Kongresa bodo predstavljena osnovna izhodišča in cilji nove strategije razvoja RS, ki bo imela v naslednjih letih pomemben vpliv na delovanje vseh gospodarskih subjektov v RS. Uresničitev ciljev strategije zahteva določitev novih prednostnih področij in ciljev gospodarstva. Ali bo Davčna uprava RS sledila tem ciljem in kako, nam bo, v enem izmed prvih javnih nastopov po svojem imenovanju, razložila generalna direktorica Davčne uprave.

V nadaljevanju se bomo posvetili obravnavi novega zakona o dohodnini, kjer bodo predstavljena osnovna izhodišča novega zakona, podana bo primerjava s sedaj veljavnim zakonom, avtorji pa bodo skušali opozoriti tudi na predvidene težave pri izvajanju. Ločeno bodo obravnavane posamezne podvrste dohodnine, kot so dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti ter dohodki iz premoženja in kapitalski dobički. Podobno  bodo avtorji podali primerjavo s sedaj veljavnim zakonom o davku od dobička pravnih oseb in zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb s posebnim poudarkom na obdavčitvi udeležbe v dobičku in spremembi davčnega obdobja ter transfernih cenah in tanki kapitalizaciji.

Zakon o davčnem postopku predstavlja osnovo za izvajanje drugih davčnih zakonov, zato ga lahko upravičeno imenujemo temelj davčne zakonodaje. Avtorji bodo lahko v svojem prispevku opozorili le na najpomembnejše določbe tega zahtevnega in obsežnega zakona, predvsem pa bodo izpostavili tiste določbe s katerimi se najpogosteje srečujejo računovodski servisi in opozorili na morebitne pasti.

Drugi dan kongresa bo namenjen predstavitvi novosti zakona o gospodarskih družbah. Čeprav je bil ZGD v letošnjem letu že deležen sprememb, so nadaljnje spremembe potrebne zaradi harmonizacije in modernizacije prava družba. Spremembo ZGD je usmerjena predvsem v prenovo bilančnih določil in implementacijo nove nadnacionalne oblike kapitalske družbe - evropske delniške družbe oz. Societas Europea (SE).

Letos so se socialni partnerji dogovorili, da se bodo plače v zasebnem sektorju usklajevale na drugačen način, kot smo bili vajeni v preteklih letih V prispevku, ki bo obravnaval plače delavcev v zasebnem sektorju bodo izpostavljene bistvene spremembe in najpogostejše dileme, ki se pojavljajo ob izvajanju Zakona o izvajanju dogovora o politiki plača v zasebnem sektorju v obdobju 2004 2005.

Mednarodni standardi računovodskega poročanja bodo 1. januarja 2005 postali za nekatere družbe obvezen, za nekatere pa možen način poročanja. Avtorji prispevka se bodo predvsem usmerili na vprašanja povezana z prednostmi in slabostmi uporabe MSPR v srednjih in majhnih družbah.

Čustvena inteligenca opisuje človekovo sposobnost samoobvladanja, samozavedanja, samomotivacije, empatije in njegove socialne spretnosti. Ker so vodje računovodskih servisov pri svojem delu nenehno izpostavljeni stresnim situacijam želimo v zadnjem prispevku letošnjega kongresa poiskati odgovor na vprašanje, kako lahko s pomočjo poznavanja čustvene inteligence obvladamo stresne situacije.

Kongres je tudi priložnost za druženje in izmenjavo mnenj ter navezovanje stikov. V dosedanjih letih se je stkalo mnogo poslovnih vezi iz poznanstev, ki so pomenila tudi hitrejše reševanje strokovnih vprašanj pri vsakdanjem delu. Verjamemo, da bo tako tudi letos.

S povabilom na  6. Kongres Združenja računovodskih servisov Vas prisrčno pozdravljamo in se veselimo druženja z Vami.

Romana Tomc Lampič
Sekretarka ZRS

Program

P o n e d e l j e k, 11. oktober 2004

09.00-09.30 Prijava in sprejem udeležencev
10.00-10.30


Otvoritev in pozdravni nagovori

Lojze Rejc, predsednik  Združenja računovodskih servisov
mag. Mateja Mešl, podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije
Zvezdana Gržina,  generalna direktorica Davčne uprave republike Slovenije

10.30-13.30


Odprta vprašanja novega zakona o dohodnini

Uvodni pogled
dr. Mitja Čok,   Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Obdavčitev dohodka iz zaposlitve in drugi dohodki
Siniša Mitrović, Simič in partnerji d.o.o.

Obdavčitev dohodka iz dejavnosti
Maja Bohorič, Simič in partnerji d.o.o.  

Obdavčitev dohodkov  iz premoženja in dobička iz kapitala
mag. Aleš Kobal, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

13.30-15.00 Odmor za kosilo
15.00-16.30


Pomembnejše novosti zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Uvodni pogled
mag. Uroš Rožič, Krekova banka d.d.

Obdavčitev udeležbe v dobičku in sprememba davčnega obdobja
Nada Drobnič, Deloitte d.o.o.

Transferne cene in tanka kapitalizacija
Barbara Guzina,  Deloitte d.o.o.

16.30-18.15
Pravno varstvo davčnega zavezanca z vidika nove davčno procesne zakonodaje

Uvodni pogled
prof. dr. Bojan Škof, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Novosti zakona o davčnem postopku s posebnim poudarkom na načinu ugotavljanja dejstev, načinu izpolnitve in zavarovanja davčne obveznosti ter novostmi v davčnem inšpekcijskem pregledu
Franc Polič, Franc Polič s.p.

Pomembnejše novosti zakona o davčni službi s posebnim poudarkom na vrsti in obsegu davčnih pooblastil
Zvonko Špelko, Davčna uprava RS, Davčni urad Novo mesto

20.00


Večerja z družabnim programom
glasbeni gostje večera: YuhuBanda


T o r e k, 12. oktober 2004

10.00-10.45


Najpomembnejše spremembe Zakona o gospodarskih družbah

dr. Saša Prelič, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

10.45-11.45


Plače delavcev v zasebnem sektorju po novem

mag. Slavi Pirš, Združenje delodajalcev Slovenije

12.00-13.30


Mednarodni standardi računovodskega poročanja v okviru bilančnega prava EU in njihova uporaba v Sloveniji

Silva Koritnik, pooblaščena revizorka
Mitja Štendler, revizor

13.30-15.00 Odmor za kosilo
15.00-16.30


Vpliv čustvene inteligence na sposobnost obvladovanja stresnih in konfliktnih situacij

dr. Aleksander Zadel, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

16.30-16.45 Zaključek 6. Kongresa računovodskih servisov

Kotizacija

49.500,00 tolarjev + 20% DDV za udeleženca. Vsak naslednji udeleženec iz istega podjetja/organizacije ima 10% popust.

Udeleženec Kotizacija brez DDV Kotizacija z DDV
prvi udeleženec 49.500,00 59.400,00
drugi udeleženec iz iste organizacije (10% popust) 44.550,00 53.460,00
tretji udeleženec iz iste organizacije (20% popust) 39.600,00 47.520,00
četrti udeleženec iz iste organizacije (30% popust) 34.650,00 41.580,00


Kotizacijo nakažite na poslovni račun pri NLB d.d.:
02924-0017841495
  sklic 2210 - vaša matična številka.
V kolikor želite prejeti predračun, nam sporočite.

V kotizacijo je vključeno: udeležba na predavanjih, gradivo, okrepčila med odmori, dve kosili v GH Bernardin, svečana večerja in družabni večer.


Dodatne informacije
  

Stanka Istinič, tel.: 01/ 5898 312


Prijava

Prijave sprejemamo do 5. oktobra 2004 oziroma do zapolnitve prostih mest:

  • s prijavnico, ki jo pošljete:
    • po pošti na naslov: GZS Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana ali
    • po faksu na številko: 01/5898 317;
  • ali z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani. 

Udeležence vljudno prosimo, da ob registraciji predložijo pisno dokazilo o plačilu kotizacije. 


Odjava

Pri pisni odjavi udeležbe najmanj 3 dni pred začetkom kongresa, bomo povrnili celotni znesek plačane kotizacije. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in plačane kotizacije ne bomo vrnili.


Bivanje

Udeležencem priporočamo, da si čim prej zagotovijo prenočišča. Hoteli Bernardin nudijo udeležencem 6. Kongresa računovodskih servisov za bivanje v času kongresa 10% popust.

Dodatne informacije o posameznih hotelih najdete na spletnih naslovih

Grand Hotel Bernardin *****
Soba z zajtrkom Standard Superior
1/1 28.600 33.300
1/2 33.400 39.200

Hotel Histrion****
Soba z zajtrkom Pogled na morje Pogled na pristan
1/1 25.000 23.800
1/2 32.400 30.000

Hotel Vile Park***
Soba z zajtrkom
1/1 20.300
1/2 24.800

Apartmaji Vila Barka
APP 1/2 - 1/4 28.600 35.700

Avtor: Združenje računovodskih servisov