Zbornica računovodskih servisov

Program 16. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev


 

četrtek, 9. oktober 2014
09.00 Registracija

 

09.30

Otvoritev in pozdravni nagovor

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS

mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES

 

09.50

DAVČNA VPRAŠANJA V ZVEZI Z RAČUNOVODENJEM OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN NALOŽBENIH NEPREMIČNIN (DDPO, DDV, SRS 1, SRS 2, SRS 6 IN SRS 13)

Franci Žgajnar, UHY Revizija in svetovanje d.o.o.

V prispevku bodo obravnavane izbrane določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO) in Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV), ki so povezane z knjigovodskim pripoznavanjem, merjenjem in odpravo pripoznanja opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev in naložbenih nepremičnin (ZDDPO: davčna osnova pri prevrednotenjih na višje vrednosti, prevrednotenje dobrega imena, amortizacija; ZDDV: pravica do odbitka DDV, odbitni delež, popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih, dobava objektov in zemljišč, pravica do izbire za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami, prenos podjetja). Praktično bodo prikazani najpogostejši primeri ter posebnosti davčne obravnave poslovnih dogodkov povezanih s temi sredstvi in načini izpolnjevanje davčnih obračunov, da bi bili davki obračunani skladno z zakonom. Predstavljena bo tudi praksa in stališča Finančne uprave Republike Slovenije v posebnih primerih.

 

10.35

RAČUNOVODSTVO ZALOG IN DAVČNA VPRAŠANJA

Marija Tomc Muc, Biro Bonus d.o.o.

V prispevku bomo obravnavali računovodsko vrednotenje zalog, ki jih vrednotimo po nabavni ceni ter zalog poslovnih učinkov, ki jih vrednotimo po izbrani stroškovni ceni. Opozorili bomo na nekatere najpogostejše napake in probleme, povezane z vrednotenjem zalog, ter odgovorili na dileme, katero metodo izbrati in kaj pomeni sprememba metode vrednotenja. V drugem delu bomo obravnavali pomembnejša davčna vprašanja, povezana z vrednotenjem zalog, predvsem s stališča davka na dodano vrednost ter davka od dohodkov pravnih oseb (oziroma dohodnine pri samostojnih podjetnikih). 

11.20 odmor

 

11.50

NOVA RAČUNOVODSKA DIREKTIVA – PREDSTAVITEV IN PRENOS V SLOVENSKO ZAKONODAJO

mag. Tadeja Rupnik, Ministrstvo za finance

Junija 2013 je bila sprejeta nova računovodska direktiva Evropskega parlamenta in Sveta EU, ki je razveljavila dotedanjo 4. in 7. direktivo. Do 20. julija 2015 je potrebno določbe direktive prenesti v Zakon o gospodarskih družbah. Na predavanju bodo predstavljene bistvene novosti direktive, nekatere opcije, ki jih je mogoče prenesti v nacionalno zakonodajo, ter njihov vpliv na vrednotenje računovodskih kategorij in poročanje.


12.35

USTANOVITEV FINANČNE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

S 1. avgustom 2014 sta se v novo Finančno upravo Republike Slovenije združili Carinska uprava Republike Slovenije in Davčna uprava Republike Slovenije.

Jana Ahčin, v.d. generalne direktorice Finančne uprave RS

13.20

Predavanje platinastega sponzorja
PREJEM IN POŠILJANJE ERAČUNOV V PROGRAMU PANTHEON, KAKO POENOSTAVITI DELO RAČUNOVODJEM TER ZAKAJ SO VAŠI PODATKI V OBLAKU TELEKOMA SLOVENIJE VEDNO RAZPOLOŽLJIVI IN NA VARNEM?

Brigita Meglič, Datalab ter Anton Rems, Telekom Slovenije

- Praktični primer prejema in pošiljanja e Računa v PANTHEON-u
- Partnerstvo Telekoma Slovenije in Datalaba kot simbioza poslovnih procesov in informacijske varnosti

13.32 kosilo

 

15.00

Predavanje platinastega sponzorja
BIZI.SI – VAŠ PARTNER PRI PRIDOBIVANJU NOVIH STRANK!

Marko Dretnik, bizi.si poslovni imenik

Na predavanju boste dobili odgovore na vprašanja:
- Kako poiščem vsak dan sveže finančne podatke in kazalnike?
- Kako poiščem prave poslovne partnerje in kako preverimkonkurente?
- Kako naredim tržno analizo v svoji panogi?
- Kako izvozim podatke o izbranih podjetjih?
- Kako do bonitetne ocene poslovnega partnerja?

 

15.12

RAČUNOVODJA MORA NADZIRATI DENARNE TOKOVE

doc.dr. Jožko Peterlin, Smartfin d.o.o.

Bilance so oblikovane po namenu, danes šteje likvidnost. Banke že dolgo več ne kreditirajo na osnovi računovodskih izkazov, ker ti ne odražajo bonitete podjetja, še manj pa poštenega finančnega stanja. Štejejo uresničljivi načrtovani prejemki in izdatki. Promet na računu se ne popravlja za nazaj. V času rasti in finančne negotovosti je načrt denarnih tokov učinkovito orodje vodenja.

 

16.00

DAVČNA PRAKSA GLEDE POPRAVKA OBRAČUNANEGA DDV V SKLADU Z 39. ČLENOM ZDDV-1

Branka Svilar Mugoša, davčna svetovalka, Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o.

Davčni zavezanci lahko v skladu z določili 39. člena ZDDV med drugim zmanjšajo znesek obračunanega DDV v primeru insolvenčnih postopkov, pravnomočno ustavljenem izvršilnem postopku in v primeru izbrisa dolžnika iz sodnega registra oziroma drugih ustreznih evidenc. Glede možnosti zmanjšanja zneska obračunanega DDV v navedenih primerih se v praksi pojavljajo številna vprašanja, ki so posledica odločitev davčnega organa v davčnih inšpekcijskih postopkih. Na predavanju bodo poleg davčne prakse predstavljene tudi predvidene spremembe Zakona o davku na dodano vrednost na tem področju, ki naj bi začele veljati s 1.1.2015.

16.45 prosti čas
19.00 Družabni večer ter razglasitev in podelitev priznanj Naj računovodski servis 2014 in certifikatov Strokovni vodja računovodskega servisa
21.00 - 2.00 Večerna zabava - Vlado Pilja in Tomaž Ahačič z bandom

 

petek, 10. oktober 2014

 

10.00

RAČUNOVODSKE OCENE - VLOGA IN ODGOVORNOST RAČUNOVODJE IN POSLOVODSTVA

Aleš Juhart, Constantia plus d.o.o. 

V prispevku bodo obravnavane računovodske ocene kot izredno pomembno in občutljivo področje sestavljanja računovodskih izkazov. Predstavljene bodo vrste računovodskih ocen, njihova normna ureditev v skladu s SRS in MSRP, vloga ekspertov (ocenjevalcev vrednosti, aktuarjev, ...) in revizorjev v zvezi z njimi ter izpostavljena odgovornost poslovodstva in posebej računovodje za te ocene.

 

10.45

IZVRŠBA V SLOVENIJI IN V EU S PRAKTIČNIMI NASVETI

Aleš Budja, Davčno in pravno svetovanje Budja, Aleš Budja s.p.

Plačilna nedisciplina je danes v Sloveniji velik problem, s katerim se sooča veliko podjetnikov. Dolžniki so vse bolj spretni in se izogibajo plačil na različne načine. Po drugi strani se slovenski upnik, kateremu oseba, ki je državljan tuje države ali ki ima v tujini premoženje, dolguje določen denarni znesek, navadno v praksi sreča s težavo, na kakšen način priti do poplačila svoje terjatve. Na predavanju bo predstavljen postopek izvršbe v Sloveniji ter tujini, s poudarkom na praktičnih nasvetih.

11.30 odmor
12.00

Predavanje diamantnega sponzorja
POGLED BANKE NA OCENJEVANJE TVEGANJ PRI ODOBRAVANJU NALOŽB

Nataša Simčič, NLB d.d., samostojna analitičarka

Pogled banke na kreditno tveganje je sestavljen iz več dejavnikov oz. faz pregleda. Kratko predstavljamo pomembne elemente faze odločanja, s poudarkom na finančni analizi. Faze odločanja:
- Odnos banke do dejavnosti, ki jo stranka opravlja
- Odnos banke do lastniške in upravljavske strukture
- Finančna slika preteklega poslovanja s poudarkom na generiranju denarnega toka.

V NLB smo že pred časom ugotovili, da moramo segmentu pravnih oseb nameniti posebno pozornost. Tako smo v tem letu optimizirali mrežo podjetniških centrov in poslovalnic, večji poudarek smo dali mobilnosti poslovnih skrbnikov, skrajšali smo odzivni čas pri kreditnih procesih. Danes smo največji, jutri pa želimo postati najboljši bančni servis podjetništvu v Sloveniji in v regiji.

 

12.45

POSEBNOSTI RAČUNOVODENJA NA KMETIJI

Jelka Lekše in Majda Strel, SRZ Svit – Svetovalno raziskovalni zavod Svit

Uveljavljena novela Zakona o dohodnini določa nove pogoje, pod katerimi morajo kmetijska gospodarstva vzpostaviti sistem ugotavljanja davčne osnove, bodisi kot dejanske prihodke in normirane odhodke ali dejanske prihodke in dejanske odhodke. Pri tem se nosilci kmetijske dejavnosti srečujejo z vrsto dilem, ki se nanašajo tako na pravni, kot organizacijski del samega statusa kmetijskega gospodarstva, pa tudi način in obseg računovodenja na kmetiji. Prispevek »Posebnosti računovodenja na kmetiji» predstavlja pregledni povzetek zakonodaje in rešitev, ki jih ponuja stroka, ter praktične rešitve nekaterih najpogostejših dilem, ki se pojavljajo kot posebnost pri nosilcih kmetijskih dejavnosti. 

13.30

Predavanje platinastega sponzorja
KAKO PREKINITI ZAČARAN KROG PRI DOSTAVI RAČUNOV IN DOKUMENTACIJE VAŠIH STRANK

Andrej Šolinc, Marg d.o.o.

Stranke dokumentacije ne dostavljajo redno, pogosto zamujajo z oddajo, potem pa vas tik pred zdajci zasujejo s kupom dokumentov, ki jih je treba poknjižiti tako rekoč čez noč? Kako preprosto omogočiti izdajo e-računov svojim strankam? Želite stranki ponuditi več in jo s tem še bolj prikleniti nase? Na predavanju boste videli konkretno demonstracijo rešitve, ki odgovori na ta tri vprašanja.

13.42 kosilo

 

15.00

MOTIVACIJSKO PREDAVANJE: NAŠA POT

Petra Majdič, olimpijska zmagovalka

Olimpijske igre so največje sanje vsakega vrhunskega športnika, ki se leta in leta uči, raste, trudi napredovati in se predvsem uči iz življenja za življenje. Vodi ga cilj, kajti vsi smo brez cilja v življenju kot jadrnice na širnem morju brez jadr in motorja. Sama pot do uresničitve ciljev v športni karieri je zaznamovana s premagovanjem ovir, kajti če hodiš po poti brez ovir, se vprašaj, če hodiš po pravi poti.
In ravno premagovanje ovir, iskanje notranje in zunanje motivacije ter gradnja močne ekipe so bile na poti do uresničitve olimpijskih sanj ključnega pomena. Te izkušnje so bile ključ uspeha. Ključne lastnosti, ki so odražale našo ekipo ter želja po preseganju meja, ki jih nosimo v mislih in miselnih vzorcih naše preteklosti so nas delale močnejše in hitrejše v borbi z neizprosno in finančno neodvisno konkurenco. Svojo maloštevilčnost in finančno omejenost smo znali v borbi za svetovni vrh skozi kreativnost in homogenost vedno znova obrniti v naš prid.
Biti najboljši v svoji regiji, državi ali na svetu je v vrhunskem športu kot v poslovnem svetu enako težko in enako kompleksno. Delimo si izkušnje in učimo se iz že prehojenih poti na vrh.
Naj nas izkušnje združujejo in povezujejo. Iskanje novih poti in dimenzij uspeha je lahko zabavno in drugačno. 

16.15

Zaključek 16. Kongresa izvajalcev računovodskih storitev

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.


Avtor: Zbornica računovodskih servisov