Zbornica računovodskih servisov

Program 15. Kongresa računovodskih servisov


 

četrtek, 10. oktober 2013
09.00 Registracija

 

09.30

Otvoritev in pozdravni nagovor

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS
mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS

 

09.50

DELOVNO PRAVNA ZAKONODAJA V PRAKSI ZA RAČUNOVODJE

Igor Knez, Pravna služba GZS

V letu 2013 so v veljavo stopile številne novosti na področju urejanju delovnih razmerij in trga dela. Z njimi se v poslovno prakso delodajalcev, kadrovskih delavcev in tudi računovodij vnašajo številne pozitivne, hkrati pa za delodajalce tudi nekatere spremembe na slabše. Predstavljene bodo novosti na področju sklepanja in prenehanja delovnih razmerij, letnega dopusta, zaposlovanja poslovodnih in vodilnih delavcev, omejitve pri zaposlovanju za določen čas ter nova oblika pogodbenega dela – začasno in občasno delo upokojencev. Hkrati bodo pojasnjene določene temeljne značilnosti ureditve s področja kolektivnega dogovarjanja na ravni dejavnosti in na ravni podjetij.

 

10.35

PRAKTIČNE IZKUŠNJE PRI INŠPICIRANJU TRANSFERNIH CEN

mag. Barbara Guzina, Ataks, mednarodne rešitve, d.o.o.

V zadnjem času je vedno več davčnih inšpekcijskih nadzorov prav na področju transfernih cen. Pomembno je, da se na prihod davčnega inšpektorja ustrezno pripravimo ter se zavedamo naših pravic in obveznosti v času trajanja postopka. Pomembno je tudi, da imamo pred prihodom inšpektorja pripravljeno ustrezno dokumentacijo za dokazovanje ustreznosti transfernih cen.

11.20 odmor

 

11.50

KAKO DO SVOJEGA DENARJA TUDI BREZ POSREDOVANJA SODIŠČA?

Matija Jamnik, JK Skupina, pravno in davčno svetovanje d.o.o.

V predavanju bodo predstavljene pravne rešitve, ki so na voljo upnikom za to, da do sodnega postopka proti dolžniku sploh ne pride, oziroma je postopek, če do njega že pride, končan v najkrajšem možnem čas in da hkrati obstaja neko dolžnikovo premoženje, iz katerega se upnik lahko poplača. Govorimo o utrditvi obveznosti, kot so poroštva, bančne garancije, zastavne pravice ipd., moči neposredno izvršljivega notarskega zapisa, zavarovanju s predhodno odredbo po dolžnikovem ugovoru, kazenski ovadbi zaradi poslovne goljufije kot sredstvu pritiska na odgovorne osebe dolžnika ter izvršnici kot novi, a zaenkrat ne preveč uspešni rešitvi na tem področju.

 

12.35

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V RAČUNOVODSKIH SERVISIH – SMERNICE/PRIPOROČILA IN DAVČNI VIDIK

Maja Bohorič, Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o.

Nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je pričel veljati že decembra 2011, je prinesel tudi zahteve glede načrtovanja in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu. Minister za zdravje bi moral že do začetka decembra 2011 izdati smernice za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu, vendar jih do danes še ni. Zato je ZRS v sodelovanju s Centrom za promocijo zdravja pri Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa pričela s pripravo smernic oz. priporočil za svoje člane – računovodske servise. Pregledali bomo najpomembnejša priporočila za načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih je Center za promocijo zdravja že pripravil za mikro in mala podjetja. V drugem delu pa bomo izpostavili davčne dileme, ki se porajajo v praksi glede izvedbe promocije zdravja (kaj je boniteta in kaj ne, kateri stroški v zvezi z izvajanjem promocije zdravja na delovnem mestu so davčno priznani in kateri ne itd.), ob tem pa bomo izpostavili tudi do sedaj pridobljena mnenja DURS v zvezi s tem.

13.20 Pozdravni nagovor

Jana Ahčin, generalna direktorica DURS

13.32 kosilo

 

15.00

KONTROLNI SEZNAM ZA PREVERJANJE DOBRE PRAKSE V MALIH PODJETJIH

Marija Tomc Muc, Biro Bonus d.o.o.

Predstavili vam bomo Kontrolni seznam za preverjanje dobre prakse v malih podjetjih, ki so ga pripravili strokovnjaki mednarodnega združenja računovodij IFAC. V letu 2012 ga je prevedel Slovenski inštitut za revizijo. Avtorji ugotavljajo, da so računovodski servisi v svetu tisti, ki združujejo največ računovodskega in davčnega znanja, hkrati pa opravljajo velik del svetovalnih poslov za svoje stranke tudi na področjih poslovanja, revizije, kadrovske funkcije in organizacije. Kontrolni seznam za preverjanje dobre prakse v malih podjetjih je nastal v praksi in lahko služi kot pripomoček za organizacijo dela računovodskega servisa in sodelovanja s strankami.

 

15.45

DIREKTNA OBREMENITEV KOT NAČIN ZAVAROVANJA PRED NEPLAČILI

Miha Filipič, Unicredit Banka Slovenija d.d.

- Vrste in načini izmenjave podatkov med podjetjem in banko
- Tipi dokumentov
- Način izmenjave
- Formati izmenjave
- Zakoni in regulative na področju bančništva in plačilnega prometa
- SEPA
- E-računi
- Novi produkti
- Pogled v prihodnost

 

16.15

LETNI RAZGOVOR: KORISTNO ORODJE ALI NUJNO ZLO?

mag. Vesna Reich, Integrita H.R., poslovno svetovanje

Dobri letni razgovori niso samo pregled opravljenega dela in postavljanje ciljev za prihodnje leto, ampak so razvojno naravnani. Letni razgovori so orodje, ki nudi možnost, da na jasen, strukturiran in vnaprej začrtan način poskrbite tudi za rast in razvoj zaposlenih.
Kako redne letne razgovore v posameznem podjetju dojemajo vodje in zaposleni je v veliki meri odvisno od organizacijske kulture, zastavljenega poslanstva in vizije ter njunega komuniciranja. In kaj so redni letni razgovori za vas: koristno orodje ali nujno zlo?

17.00 prosti čas
19.00 Družabni večer ter razglasitev in podelitev priznanj Naj računovodski servis 2013
21.00 Večerna zabava - Manca Špik z glasbeno skupino Victory

 

petek, 11. oktober 2013

 

10.00

ODPRAVA NAPAK NA PODROČJU DDV - BREZ POSLEDIC?

mag. Damijan Špes, Davčna hiša Bilans d.o.o.

- katere napake lahko odpravimo;
- kdaj, do kdaj in kako odpravimo napake;
- posebnost: odprava napak pri obrnjenem davčnem bremenu
- kaj pravi evropska sodna praksa!;
- vse na praktičnih primerih in - če bo čas dopuščal - še priporočila glede knjiženj odprave napak

 

10.45

POSLOVNO-EKONOMSKI VIDIKI ANALIZE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

mag. Jože Kaligaro, JK in partnerji, poslovno-finančno prestrukturiranje in razvoj kompetenc, Jože Kaligaro, s.p.

Svet finančno-ekonomskih analiz je vsebinsko preozek, da bi dal odgovore na ključna vprašanja uspešnosti poslovanja posameznih družb v sedanjosti in predvsem prihodnosti. Zato je vanj potrebno vpeti elemente poslovno-ekonomskih analiz, ki vključujejo tudi vsebine oportunitetnih prihodkov in stroškov, predvsem v obliki modela fiksnih / variabilnih stroškov in s tem t.i. inkrementalne analize.

11.30 odmor
12.15 Predstavitev diamantnega sponzorja

 

12.35

ARHIVIRANJE RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE S POUDARKOM NA E-HRAMBI V DIGITALNI OBLIKI

dr. Vladimir Žumer, dolgoletni direktor Arhiva Republike Slovenije, sekretar za arhivske strokovne naloge v pokoju

- Standardi in predpisi, ki določajo hrambo računovodske dokumentacije v papirni in računalniški digitalni obliki.
- Nova slovenska računovodska standarda št. 21 in 22, ki določajo hrambo poslovnih knjig in knjigovodskih listin.
- Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 3/2012) glede hrambe e-računov.
- Klasično arhiviranje računovodske dokumentacije v papirni obliki.
- Hramba računovodske dokumentacije v računalniški digitalni obliki.
- Pogoji varne, zanesljive in verodostojne hrambe računovodske dokumentacije v digitalni obliki.
- Klasifikacijski načrti in roki hranjenja za računovodsko dokumentacijo.
- Izločanje in uničevanje nepotrebne dokumentacije po preteku rokov hranjenja.

13.20 Predstavitev platinastega sponzorja
13.32 kosilo

 

15.00

POSLOVNI PROTOKOL V STRNJENIH KORAKIH

Ksenija Benedetti, šefinja protokola Republike Slovenije

Prvi vtis, nebesedna komunikacija, rokovanje, predstavljanje, naslavljanje, besedna komunikacija (govorna in pisna), primerno poslovno oblačenje, poslovna darila.

16.15

Zaključek 15. Kongresa računovodskih servisov

Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.


Avtor: Kongres računovodskih servisov