Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 10. Kongresa računovodskih servisov


Zaključek št. 1
Kongres ZRS predlaga UO, da naj še vedno skrbi, da se članom združenja omogoči redno informiranje in posvetovanje s področja razvoja stroke. 

Zaključek št. 2
Kongres ZRS podpira kakršnokoli davčno optimiranje, ki je v korist podjetnikom. Ravno razbremenitev visokih obveznosti je ključ razvoja in konkurenčnosti napram Evropi in ostalemu svetu. Kongres nalaga UO, da še naprej krepi izobraževalno dejavnost in pravočasno osvešča člane zbornice o novih davčnih spremembah.

Zaključek št. 3
Kongres ZRS predlaga UO, da na temo predstavljene problematike s področja prikritih izplačil dobička za članstvo organizira strokovne posvete, ki bodo nosilcem računovodskih storitev v pomoč, hkrati pa prispevale h kvalitetnejšemu delu računovodskih servisov.

Zaključek št. 4
Kongres ZRS zadolžuje UO, da zaključi s prenovo Računovodske tarife in jo objavi na zaprtih spletnih straneh. Prav tako omogoči članom združenja uporabo računalniškega programa za izdelavo ponudbe.


Avtor: Združenje računovodskih servisov