Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 7. kongresa računovodskih servisov


Zaključek št. 1
Kongres predlaga pripravljavcem zakona o računovodski dejavnosti, da v snovanju tega pomembnega zakona sledi pozitivnim vzorom iz držav članic EU.

Zaključek št. 2
Kongres ZRS podpira teze za zakon o računovodski dejavnosti, predlaga pa, da njihovi pripravljavci proučijo možnost vključitve naslednjih tem iz kongresne razprave:

  • priprava podzakonskih aktov v času vložitve zakona v proceduro sprejemanja,
  • prouči možnost vključite predlaganih tez (tipska pogodba, tarifa)
  • prouči 41. člen tez zakona glede izpolnjevanje pogojev izobrazbe ob licenciranju in pridobi ustrezna mnenja ter predloge avtorja in ustreznih strokovnjakov.

Zaključek št. 3
Kongres zadolžuje ZRS, da bo preko regijskih odborov članstvo sproti obveščal o dogajanju v zvezi z Zakonom o računovodski dejavnosti in ga v skladu z možnostmi vključeval v razpravo.

Zaključek št. 4
Glede na to, da ni mogoče posebej pogodbeno urejati odškodninskega razmerja in zaradi vse bolj zapletenih razmerij poslovanja računovodskih servisov, je primerno, da se računovodski servisi zavarujejo pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki komitentov, kjer pa je nujno z zavarovalnicami dogovoriti posebno vrsto zavarovanja odgovornosti glede na specifične nevarnosti, ki se bodo pojavljale v praksi ob zaostritvi odgovornosti na področju vodenja poslovnih knjig.

Zaključek št. 5
Kongres ZRS nalaga UO, da na temo predstavljenih problematik:

  • določanja davčne osnove za leto 2005,
  • prenove SRS,
  • poročanja po SRS in MSRP,
  • odloženih davkov

organizira strokovna izobraževanja in posvete, ki bodo nosilcem računovodskih storitev v pomoč, hkrati pa prispevek k zadovoljstvu strank računovodskih servisov.

Zaključek št. 6
Končno kongres priporoča članstvu ZRS, da krepi svoje in uveljavlja pogajalske kvalitete in sposobnosti ter tako prispeva k večjemu uveljavljanju računovodskega ceha v poslovnem svetu.


Avtor: Združenje računovodskih servisov