Zbornica računovodskih servisov

Zaključki 6. kongresa računovodskih servisov v Portorožu


1.
ZRS naj spremlja novosti na področju davčnih in računovodskih predpisov (vključno z mednarodnimi davčnimi in računovodskimi predpisi ter MRSP), z njimi seznanja članstvo in organizira izobraževanje za članstvo.

2.
Kongres podpira ZRS pri vključevanju v mednarodne razprave o pripravi standardov za mala in srednja podjetja.

3.
Kongres ocenjuje, da izvedbeni predpisi, ki se nanašajo na davčno zakonodajo, ne bodo izdani pravočasno, zato predlaga, da se prouči možnost odloga uveljavitve nove davčne zakonodaje, razen določb, ki pomenijo obvezno prilagoditev predpisov Slovenije predpisom EU.

4.
Kongres predlaga, da se v vse sprejete zakone vključi določilo, ki določa, da morajo biti vsi podzakonski predpisi izdani najkasneje v roku 60 dni po objavi zakonov v Uradnem listu ter da se ob pripravi zakonskih in podzakonskih aktov upošteva obstoječe stanje na področju programskih rešitev zavezancev z namenom, da prilagoditev programskih rešitev novim predpisom ne povzroča zavezancem dodatnih stroškov.

5.
Kongres meni, da v novem zakonu o davčnem postopku ni upoštevano osnovno načelo o pravni varnosti davčnih zavezancev, ker zakon postavljajo davčnega zavezanca v neenakopraven oz. v slabši položaj v primerjavi z državnim organom, zato predlaga UO ZRS:

a) da zagotovi večjo informiranost članov, z namenom, da bodo v davčnih postopkih ravnali še bolj suvereno in s tem v večjo korist svojih strank,
b) da prouči možnost za vzpostavitev registra računovodskih servisov pri DURS.


Avtor: Združenje računovodskih servisov